новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промени в тарифата на банката за бизнес клиенти, в сила от 01.12.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.12.2020 г. влиза в сила промяна в прилагането на „Месечна такса наличност по платежни сметки“ на бизнес клиенти.

Считано от 01.12.2020 г., таксата ще се прилага, както следва :

Такса в размер на 1,25% /годишно/ върху левовата равностойност на сумарното дневно салдо от платежни сметки на ниво клиент (в т.ч. за всички валути), за дните в които това дневно салдо надвишава 1 000 000 лв. / един милион лева/. 

Наличността по сметките на ЧСИ, нотариуси, адвокати, застрахователни брокери и агенти, както и инвестиционни посредници, по които се отчитат средства на трети лица, не се включва в общата база за изчисляване на сумарното дневно салдо.

Такса „Месечна такса наличност по платежни сметки“ не се прилага за бюджетни предприятия.

Считано от 01.12.2020 г., влизат в сила промени, в т.ч. по отношение на приложимите такси за приемане на пари по срочен депозит (за бизнес клиента), които се определят на нива, както следва:

Приемане на пари по срочен депозит (безкасово или внасяне в брой)

 

- на суми с размер до 200 000 лв./левова равностойност, в зависимост от матуритета на депозита:

 

- до 1 месец вкл.

50.00лв/25 EUR/30 USD/GBP 23/ CHF 28

- над 1 до 3 месеца вкл.

50.00лв/25 EUR/30 USD/GBP 23/ CHF 28

- над 3 до 6 месеца вкл.

50.00лв/25 EUR/30 USD/GBP 23/ CHF 28

- над 6 до 12 месеца вкл.

100.00лв/50 EUR/60 USD/GBP 45/ CHF 55

- над 12 месеца

200.00лв./100 EUR/120 USD/GBP 90/ CHF 110

- на суми с размер над 200 000 лв/левова равностойност

1,25% годишно върху цялата сума в зависимост от матуритета на депозита

- на суми, независимо от размера, при надхвърляне на общата депозитна експозиция над 200 000 лв./левова равностойност

1,25% годишно върху цялата сума в зависимост от матуритета на депозита,
мин. 50 лв./25 EUR/30 USD/GBP 23/ CHF 28


Считано от 01.12.2020 г., влизат в сила промени, в т.ч. по отношение на приложимите такси при откриване и поддържане и оперативно обслужване на сметки за регистрация или увеличение на Уставен капитал, които такси се определят на нива, както следва:

Видове такси

Такса

Пояснения

Лева

Валута

Откриване на клиентска сметка

 

 

 

Набирателна сметка за Уставен капитал до 5 000 лв / 2500 евро

20,00 лв.

10 евро

 

Набирателна сметка за Уставен капитал над 5 000 лв / 2500 евро

50,00 лв.

25 евро

 

Поддържане и оперативно обслужване на клиентска сметка

 

10,00 лв

 

5 евро

 

Набирателна сметка за регистрация или увеличение на капитала, когато депозирана сума е под 200 хил. лв/100 хил. евро - месечна такса

Таксата е приложима, в случай че сметката не е закрита в 6 месечен срок от откриването ѝ.

Набирателна сметка за регистрация или увеличение на капитала, когато депозирана сума е над 200 хил. лв/100 хил. евро вкл.

1,25% годишно

Първата такса се калкулира за срок 2 месеца, удържа се авансово при откриване на сметката и не подлежи на възстановяване. В случай че сметката продължи да съществува след предплатения 2-месечен период, дължимата такса за следващите месеци до закриването й се удържа при закриване на сметката или по индивидуално договорен ред - от друга РС на клиента.


Считано от 01.12.2020 г. се въвежда нов тип годишна такса, приложима за бизнес клиенти, определена като обхват и дефинирана като размер, както следва:

Такса за съхранение на парични средства в края на годината - за сумарното салдо по всички сметки на ниво клиент към 31.12. /вкл.депозити и сметки на трети лица/, приложима върху горницата над 1 млн. левова равностойност

0,65 %


Таксата се удържа от РС на клиента в банката с достатъчна наличност за нейното покритие, в т.ч. от различни РС - до нейното издължаване.

Таксата не се прилага за Бюджетни разпоредители

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon