новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Стартира обновяването на органовата зала в Добрич с инвестиция от над 2 млн. лв.

Финансирането се осигурява от Регионалния фонд за градско развитие АД, Банка ДСК и безвъзмездно предоставени средства по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020“

На 22 юни 2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. сключиха административен договор № BG16RFOP001-1.011-0009-C01 за изпълнение на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“.

Проектът е с продължителност 24 месеца и възлиза на обща стойност 2 334 130, 22 лв. като финансирането е с комбинирана подкрепа.

Община град Добрич, Банка ДСК и дъщерното й дружество Регионален фонд за градско развитие АД, което има мандат от Фонд на фондовете за управление на Фонда градско развитие за Северна България, договориха заемно финансиране в размер на 911 772,96 лв., като над половината от средствата се осигуряват като нисколихвено финансиране от Оперативна програма “Региони в растеж 2014 – 2020” (ОПРР 2014-2020), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.  Общината ще участва със собствени средства в инвестицията в размер на 150 306,35 лв., а останалите 1 272 050,91 лв. са безвъзмездни средства по Приоритетна ос 1 – Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020.

Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич. Той предвижда обновяване на зала „Добрич“ – зрителна зала с 534 места и съответните прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения, за да се насърчи участието в културния живот на гражданите, включително на онези от тях, които са в уязвимо и неравностойно положение. При изпълнението на проекта ще се осъществят строително-ремонтни работи, дейности за обновяване на залата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа за хора с увреждания. Ще бъде закупено оборудване и обзавеждане, както и озвучителна техника за провеждане на културни събития.

Зала „Добрич“ е част от културния център на града. Тя е построена през 70-те години на миналия век и има богата история. В нея са концертирали световно известни български музиканти – Людмил Ангелов, Виктор Чучков, Милчо Левиев, Веско Ешкенази, Васко Василев, Светлин Русев, Марио Хосен, Ангел Заберски – син, Нева Кръстева, Велин Илиев, Стефан Далчев и много други. В залата се случват концерти на професионални и любителски състави; театрални спектакли; училищни и младежки инициативи; аудиториуми, конкурси, фестивали, конференции, тържествени церемонии и образователни програми. След реализацията на проекта нейният културен календар ще се обогати с нови прояви, в т.ч. от областта на танцовото изкуство, а залата ще отвори врати за нови публики.

Регионален фонд за градско развитие АД (РФГР, www.jessicafund.bg), дъщерно дружество на Банка ДСК

Регионалният фонд има мандат от Фонда на фондовете за управление на Фонд Север, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. РФГР финансира публични и частни проекти при преференциални условия, което дава възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост в 17-те най-големи градове от Северна България, които трудно биха били финансирани по традиционните банкови условия. Фонд Север е естествено продължение на инициатива JESSICA от предходния програмен период, чийто рециклиран ресурс остава на разположение за допустими градски проекти в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

Фонд на фондовете:

Основната дейност на Фонда на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020.

Дружеството управлява публичен ресурс в размер на над 660 милиона евро и предлага на пазара широк диапазон от продукти за финансовия сектор, включително финансиране, гаранции, фондове за дялово инвестиране и редица други.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon