новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промени в тарифата на банката за бизнес клиенти


Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме за предстоящи промени в Тарифата за бизнес клиенти, които влизат в сила от 01.11.2021 г.

✓ Вноски на каса в лева или чуждестранна валута:

Касови операции

Услуга

Такса

Внасяне на пари в наличност (дневно):

Лева

Валута

Внасяне на суми в банкноти (независимо от сумата, която се внася):

 

 

- описани и оформени по купюри

0,35%, мин. 5,00 лв.

0,45%, мин. EUR 5

- неоформени по купюри

0,80%, мин. 30,00 лв.

0,80%, мин. EUR 15


✓ Месечната такса за поддържане и оперативно обслужване на електронното банкиране ще се удържа в една от следните валути по избор на клиента: BGN, EUR, USD, GBP или CHF.

✓ ПП Мултикеш:

Електронно банкиране

Услуга

Такса 

Последващо посещение за инсталиране на ПП "Мултикеш" / допълнително обучение и/или поддръжка по системите на ПП "Мултикеш"

120,00 лв. за всяко посещение


✓ ПОС услуги:

Пос услуги

Услуга

Такса

 

Лева

Валута

Месечна такса за ползване на Виртуален ПОС

По договаряне

По договаряне

Такса за ПОС терминално устройство, при реализиран оборот от приети картови разплащания под 1 500 лв., за устройство на месечна база

15,00 лв.

 

✓ Промени в таксите за преводи, изпълнявани в офис на банката:

Разплащания и преводи

Услуга

Такса

Транзакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

Лева

Валута

Вътрешнобанкови преводи:

 

 

Кредитен превод към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

16,00 лв.

 

Наличен паричен превод (внасяне на пари в наличност от трети лица):

 

 

- когато внасяните пари са в банкноти:

 

 

- по сметки, открити в Банка ДСК

1%, мин. 30,00 лв.

1%, мин. EUR 15,34

- по бюджетни сметки с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

1%, мин. 35,00 лв.

 


Разплащания и преводи

Услуга

Такса

Транзакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

Лева

Междубанкови изходящи преводи:

 

Преводи в лева

 

Кредитен превод през БИСЕРА

6,00 лв.

Кредитен превод през БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

24,00 лв.

Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА

6,00 лв.

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор през БИСЕРА

6,00 лв.

Кредитен превод през RINGS

30,00 лв.

Директен дебит:

 

- иницииране на нареждане за директен дебит

6,00 лв.

- плащане по нареждане за директен дебит през БИСЕРА

6,00 лв.

- плащане по нареждане за директен дебит през RINGS

30,00 лв.

Наличен паричен превод:

 

- когато внасяните пари са в банкноти:

 

- през RINGS

1%, мин. 50,00 лв.


Разплащания и преводи

Услуга

 

Транзакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

Валута

Преводи в евро към други банки в ЕИП

 

Кредитни преводи:

 

- за суми до 100 000 лв.

EUR 3,07

- за суми от и над 100 000 лв.

EUR 15,34

- експресен кредитен превод

EUR 15,34

Налични парични преводи:

 

- за суми от и над 100 000 лв.

EUR 25,56

- експресен наличен паричен превод

EUR 25,56

Преводи във валута към други банки извън ЕИП и преводи във валути, различни от евро към други банки в ЕИП

 

Наличен паричен превод

1%, мин. EUR 100,00

✓ Документарни операции:

Акредитивии и инкаса

Услуги

Такса

Акредитиви

Лева

Валута

Акредитиви, открити от Банката:

 

 

- за обработка и плащане на акредитиви с разсрочено плащане или акцепт

0,15% за месец или част от него, мин. 50 лв

0.15% за месец или част от него, мин. EUR 50.00


Гаранции и Контрагаранции

Услуга

 

Гаранции и контрагаранции, издавани от банката

Валута

Консултации при изготвяне условията на гаранцията

EUR 96.00


Други услуги, свързани с дейността на банката

Услуга

Такса

Предоставяне на информация, по искане на клиент или трето лице (издаване на препис или друг документ):

Лева

- за период или дата предхождащи до 1 година датата на подаване на искането

120,00 лв.

- за период или дата предхождащи от 1 до 5 години датата на подаване на искането

240,00 лв.

- за период или дата предхождащи датата на подаване на искането с повече от 5 години

360,00 лв.

Предоставяне на информация във връзка с одиторска проверка

 

- на бизнес клиенти/контрагенти, които не са финансови институции

180,00 лв.

- на финансови институции

240,00 лв.

На английски език*

120,00 лв.

Издаване на удостоверение

 

- във всички други случаи, включително във формат, определен от клиента **

240,00 лв.

Издаване на банкова референция

 

- във всички други случаи (на български или английски език)

240,00 лв.

* Допълнителна такса
** Без възможност за експресно издаване

Други услуги, свързани с дейността на банката

Услуга

Такса

Предварителен преглед на документи във връзка с приемане/отказ за установяване на делови взаимоотношения:

Лева

- с чуждестранни юридически лица

900,00 лв.

- с чуждестранни юридически лица, регистрирани в офшорни зони

1 800,00 лв.

- с български юридически лица със собственик/ци чуждестранно/и юридическо/и лице/а

720,00 лв.

- с български юридически лица със собственик/ци чуждестранно/и физическо/и лице/а

120,00 лв.


Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon