новини
Новини и уведомления
News image

Стартират дейности по обновяване на мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ и на музей „Възраждане и учредително събрание“ във Велико Търново

  • Безвъзмездната финансова помощ по ОПPP 2014-2020 по двата проекта е близо 2 448 336 лв.

  • Финансиране от Банка ДСК и Регионален фонд за градско развитие - 1 584 762 лв.

  • Собственото участие на Община Велико Търново е от 120 240 лв.  

Банка ДСК, Регионален фонд за градско развитие и Община Велико Търново сключиха два договора за финансиране в общ размер на 1 584 762 лв., включващи съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Заемните средства ще послужат за реновиране на два емблематични културни обекта – Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ и Музей „Възраждане и учредително събрание“. Двата обекта са разположени в сърцето на града и са от ключово значение за изграждането на неговата културна идентичност.

В рамките на проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ ще бъде разширен съществуващият център, популярен още като „музея на силиконовите фигури“, с използването на още 2 етажа от същата сграда, намираща се на ул. „Никола Пиколо“ № 6, гр. Велико Търново.

С реализацията на проекта ще бъде обогатена колекцията от фигури, пресъздаващи възпоменателни събития от периода на Второто българско царство, като по този начин ще се повиши въздействието от предлаганата туристическа атракция - уникална по своя характер. Сред новите сцени, които ще бъдат пресъздадени под формата на диорами, са „Битката при Клокотница” от 1230 г., „Четвероевангелието на Иван Александър", т.нар. „Средновековен пазар”, както и редица други интересни възстановки. Очаква се ремонтните дейности да стартират в началото на 2022 г. и да приключат в началото на 2023 г.

Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ е една от най-посещаваните музейни изложби в града с повече от 200 000 посетители от момента на откриването му през 2013 г. до сега. С разширяването, мястото ще затвърди позицията си на една от най-достъпните туристически точки в града с възможности за забавление, учене и споделяне на опит едновременно. Целта на центъра е да популяризира българското историческо наследство от един от най-славните периоди на развитие на българска държава.

Музей „Възраждане и учредително събрание“ се помещава в сградата на т.нар. бивш „конак”, построен през 1872 г. от известния майстор Кольо Фичето, който е обект на интервенция по проект на Община Велико Търново „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и  Учредително събрание“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020. Музеят ще бъде основно ремонтиран с цел съхранение на културно-историческото ни наследство, като се запази балансът между историята, националната идентичност и съвременната модерна визия, с балансирано социално развитие и осигуряване на съвременна достъпна среда.

Сградата на обекта на интервенция е архитектурен паметник на културата от местно значение, като от 1987 г. функционира като музей. Експозицията е разположена на три етажа. На първия етаж може да се види християнското изкуство по време на османското владичество. На втория етаж е разположена експозиция на документи и предмети, описващи участието на жителите на Велико Търново в борбите за освобождение от османско владичество. На третия етаж е разположена оригиналната зала на Учредителното събрание. Това е мястото, където е създадена и подписана.

Първата българска конституция през 1879 г. Там се провеждат официални общински събития, отбелязват се и исторически годишнини. Сградата отразява и символиката на административния акт за обявяването на Велико Търново за Историческа и духовна столица на България. Тя е символ на историческото наследство и допринася за укрепване и популяризиране на българската национална идентичност като съставна част от европейските и световни постижения на цивилизацията.

Ремонтните работи включват обновяване на части от сградата – фасади, стълбища, покрив, подови настилки, ВиК и климатични инсталации, врати и др. Мерките за енергийна ефективност ще включват изолация на таванското помещение, нова отоплителна система, нова дограма и осветление. За хората в неравностойно положение ще се достави нова мобилна платформа и ще се подмени съществуващият асансьор към южната фасада.

Подобреното състояние на сградата ще даде възможност за удължаване на работното време на музея през цялата година и обогатяване на културния календар с проведени събития. Обновеният музей ще може активно да присъства на национални и международни туристически пазари чрез включването му в различни изложения, като например Международно изложение „Културен туризъм“, което се провежда ежегодно в гр. Велико Търново.

Двата проекта се реализират чрез безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, финансов инструмент  от „Регионален фонд за градско развитие” АД (РФГР,www.jessicafund.bg), дъщерно дружество на Банка ДСК), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент  на Фонд на фондовете „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, и собствен финансов принос.

******

Регионален фонд за градско развитие АД (РФГР, www.jessicafund.bg), дъщерно дружество на Банка ДСК

Регионалният фонд има мандат от Фонда на фондовете за управление на Фонд Север, съфинансиран от ЕФРР чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. РФГР финансира публични и частни проекти при преференциални условия в 17 най-големи общини в Северна България, което дава възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост, които трудно биха били финансирани по традиционните банкови условия. Фонд Север е естествено продължение на инициатива JESSICA от предходния програмен период, чийто рециклиран ресурс остава на разположение за допустими градски проекти в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

Фонд на фондовете:

Основната дейност на Фонда на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дружеството управлява публичен ресурс в размер на над 660 милиона евро и предлага на пазара широк диапазон от дялови и дългови финансови инструменти за подкрепа на публичния и частен сектор.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon