новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица, в сила от 28.03.2022 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 28.03.2022 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица по рамкови договори за откриване, обслужване и предоставяне на платежни услуги по платежни сметки (разплащателни сметки, сметки за специфични клиентски сегменти, други сметки с целеви характер и/или специални условия и безсрочни спестовни сметки) и за издаване и обслужване на дебитни карти.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 28.03.2022 г.

Приложимите такси за съответните услуги ще бъдат, както следва:

Поддържане и оперативно обслужване на клиентски сметки  

Сметка

Такса

   Лева  Валута 
 Стандартна разплащателна сметка с издадена дебитна карта – месечна такса* BGN 2.60  EUR 1.35 USD 1.55
 

 Стандартна разплащателна сметка без издадена дебитна карта – месечна такса

BGN 4.50 EUR 2.30 / USD 2.65 / GBP 1.95 / CHF 2.45 / CAD 3.30 / SEK 24 / HUF 825 / RON 11.40 / JPY 310 / RUB 200 / TRY 40

 Безсрочен влог – месечна такса

BGN 3.50  EUR 1.80 / USD 2.05 / GBP 1.50 / CHF 1.90 

 Обездвижени сметки по безсрочни влогове, съвместни влогове и влогове на чуждестранни лица в местни лева – месечна такса

BGN 3.50  EUR 1.80 / USD 2.05 / GBP 1.50 / CHF 1.90 / AUD 2.85 / CAD 2.60 / DKK 13.50 / JPY 235.00 / NOK 18.00 / TRY 30.00 
 *Важи за сметка със студентска карта DSK-ISIC, когато не е включена в пакет „ДСК Академи“.

Поддържане и оперативно обслужване на клиентски сметки, спрени от продажба 

Сметка

Такса

   Лева  Валута 
 Стандартна разплащателна сметка без издадена дебитна карта в следните валути: австралийски долари, норвежки крони, датски крони, чешки крони и полски злоти – месечна такса (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК) - AUD 3.65 / NOK 23.10 / DKK 17.20 / CZK 57.00 / PLN 10.50
 Съвместна разплащателна сметка "Фамилия" – месечна такса (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК):    
 - с издадена дебитна карта BGN 2.60  EUR 1.35 USD 1.55
 - без издадена дебитна карта   BGN 4.50  EUR 2.30 / USD 2.65 / GBP 1.95 / CHF 2.45 / CAD 3.30 / SEK 24.00 / HUF 825 / RON 11.40 / JPY 310 / RUB 200 / TRY 40.00 / NOK 23.10 / DKK 17.20 / CZK 57.00 / PLN 10.50 / AUD 3.65  

 Сметки на земеделски производители, за които се прилагат Общи  условия за разплащателни сметки на физически лица – месечна такса:

   
 - с издадена дебитна карта  BGN 2.60 -

 - без издадена дебитна карта 

BGN 4.50 -
 Спестовна сметка "ДСК Мотив" - месечна такса   BGN 3.50  EUR 1.80 / USD 2.05
 Безсрочна сметка "ДСК Стимул" за пълнолетни титуляри - годишна такса  BGN 18.00  EUR 9.00 / USD 11.00 
 Безсрочна сметка "ДСК Стимул Плюс" - на календарно шестмесечие   BGN 9.00   EUR 4.50 / USD 5.50
 Безсрочна сметка "ДСК Нов Стимул" - на календарно тримесечие  BGN 4.50  EUR 2.30 / USD 2.75
 Безсрочна сметка "ДСК Стимул Екстра" - на календарно четиримесечие  BGN 6.00 EUR 3.00 / USD 3.65 
 Влогове на чуждестранни лица в местни лева - месечна такса BGN 3.50 
 Спестовни сметки в следните валути: канадски долари, австралийски долари, датски крони, японски йени, норвежки крони, турски лири - месечна такса (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК) -   AUD 2.85 / CAD 2.60 / DKK 13.50 / JPY 235.00 / NOK 18.00 / TRY 30.00 
 Спестовни сметки Фамилия/Хоризонти/Нови Хоризонти/Самоспестовна сметка на пълнолетни лица - месечна такса  (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК)  BGN 3.50 EUR 1.80 / USD 2.05 / GBP 1.50 / CHF 1.90 

Дебитни карти

Услуга

Такса

 

 Теглене на пари в наличност от ПОС в офис на Банка ДСК

 - за карти Maestro, Debit Mastercard PayPass, Visa Debit payWave, MasterCard Space, Visa Space, World Debit Mastercard, DSK-ISIC, Младежка карта
- за карти Visa Electron, Visa Infinite Debit (продукти, спрени от  продажба)
 0.70%, мин. BGN 6.00  0.70%, мин. EUR 3.00   0.70%, мин. USD 4.00
 

- за карти ДСК Тийн, ДСК Макс

0.70%, мин. BGN 6.00
 Справка по сметка чрез АТМ на Банка ДСК в България 
 - за карти Maestro, Debit Mastercard PayPass, Visa Debit payWave, MasterCard Space, Visa Space, World Debit Mastercard, DSK-ISIC, Младежка карта
 - за карти Visa Electron, Visa Infinite Debit (продукти, спрени от  продажба)
 BGN 0.60 EUR 0.30  USD 0.40
 - за карти ДСК Макс  BGN 0.60 
 Справка по сметка чрез АТМ на други институции в България 
 - за карти Maestro, Debit Mastercard PayPass, Visa Debit payWave, MasterCard Space, Visa Space, World Debit Mastercard, DSK-ISIC, Младежка карта
 - за карти Visa Electron, Visa Infinite Debit (продукти, спрени от  продажба)
 BGN 0.60 EUR 0.30   USD 0.40
 - за карти ДСК Старт, ДСК Тийн, ДСК Макс   BGN 0.60
 Справка по сметка чрез АТМ в чужбина 
 - за карти Maestro, Debit Mastercard PayPass, Visa Debit payWave, MasterCard Space, Visa Space, World Debit Mastercard, DSK-ISIC, Младежка карта
 - за карти Visa Electron, Visa Infinite Debit (продукти, спрени от  продажба)
 BGN 1.50  EUR 0.75  USD 1.00
 - за карти ДСК Старт, ДСК Тийн, 
ДСК Макс
 BGN 1.50

Касови операции

Услуга

Такса

 

Лева

Валута

 Теглене на пари в наличност*

   

- със заявка (независимо от размера на теглената сума) 

0,60%, мин.
BGN 6.00

0,70%, мин.
EUR 3.00

 Внасяне на пари в наличност    
 Внасяне на суми в банкноти (независимо от размера на внасяната сума)

0.2%, мин. BGN 3.00, макс. BGN 300.00

0.3%, мин. EUR 3.00, макс EUR 200.00

 * При теглене на суми до 2000 лв. или тяхната валутна равностойност се прилага такса за теглене със заявка.

Разплащания и преводи

Услуга

Такса

Транзакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

Лева

Валута

 Вътрешнобанкови преводи

   

 Кредитен превод, вкл. между собствени сметки на един клиент

BGN 4.50

EUR 2.30

 Кредитен превод към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

BGN 9.00

 

 Изпълнение на периодичен кредитен превод

BGN 4.50

EUR 2.30

 Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор, вкл. по собствени сметки на един клиент

BGN 4.50

EUR 2.30

 Иницииране на/плащане по нареждане за директен дебит

BGN 4.50

EUR 2.30

 Наличен паричен превод (внасяне на пари в наличност от трети лица), когато внасяните пари са в банкноти:    
-  по сметки на физически лица; 0.55%, мин. BGN 5.50

0.55%, мин. EUR 2.81 

-  по сметки на бизнес клиенти, които не са бюджетни организации;  0.55%, мин. BGN 5.50  0.55%, мин. EUR 2.81
- по бюджетни сметки, вкл. по сметка на МВР за заплащане на таксите за издаване на нови лични документи;  0.55%, мин. BGN 5.50  0.55%, мин. EUR 2.81
- по бюджетни сметки с многоредово  платежно нареждане/вносна бележка 0.55%, мин. BGN 16.50   
 Междубанкови изходящи преводи в лева 
 Кредитен превод през БИСЕРА  BGN 6.00   
 Кредитен превод през БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка  BGN 18.00   
 Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА BGN 6.00   
 Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор през БИСЕРА BGN 6.00   
 Кредитен превод през RINGS BGN 24.00   
 Директен дебит    
 - иницииране на нареждане за директен дебит  BGN 6.00  
 - плащане по нареждане за директен дебит през БИСЕРА  BGN 6.00  
 - плащане по нареждане за директен дебит през RINGS  BGN 24.00   
 Наличен паричен превод, когато внасяните пари са в банкноти:    
 - през БИСЕРА  1.00%, мин. BGN 12.00   
 - към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане / вносна бележка  1.00%, мин. BGN 36.00  
 Междубанкови изходящи преводи в евро към други банки в ЕИП
 Кредитен превод     
 - за суми до 100 000 лв.   EUR 3.07 
 - за суми от и над 100 000 лв.    EUR 12.27
 - експресен кредитен превод   EUR 12.27 
 Наличен паричен превод за суми до 100 000 лв.   1%, мин. EUR 6.14 
 Междубанкови изходящи кредитни преводи към други банки извън ЕИП и преводи във валути, различни от евро към други банки в ЕИП   0.25%, мин. EUR 30.00, макс. EUR 250.00 
 Връщане на получен превод в полза на клиент на банката, независимо по чия инициатива се извършва    0.25%, мин. EUR 30.00 макс. EUR 300.00

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon