новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти, в сила от 28.03.2022 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 28.03.2022 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на бизнес клиенти. Приложимите такси за съответните услуги ще бъдат, както следва:

Поддържане и оперативно обслужване на клиентски сметки

Сметка

Такса

 

Лева

Валута

Разплащателна сметка на земеделски стопани - физически лица, нерегистрирани по Търговския закон (месечна такса)

BGN 4.50

-

Ескроу сметка – годишна такса*

По договаряне,
мин. BGN 500

По договаряне,
мин. EUR 250


*Таксата е дължима за календарна година. Таксата за първата година се събира при сключване на Договора, а за всяка следваща календарна година таксата е дължима не по-късно от 31 януари на годината, за която е дължима.

 

Дебитни карти

Услуга

Такса

   

Теглене на пари в наличност от ПОС в офис на Банка ДСК

- за карти Business Debit Mastercard, Visa Business Debit
- за карти Visa Business Gold Debit (продукт, спрян от продажба)  
 0.80%, мин. BGN 6.00  0.80%, мин. EUR 3.00   0.80%, мин. USD 4.00
 Справка по сметка чрез АТМ в България 
- за карти Business Debit Mastercard, Visa Business Debit
- за карти Visa Business Gold Debit (продукт, спрян от продажба)  
 BGN 0.60 EUR 0.30  USD 0.40
 Справка по сметка чрез АТМ в чужбина
- за карти Business Debit Mastercard, Visa Business Debit
- за карти Visa Business Gold Debit (продукт, спрян от продажба)  
 BGN 1.50 EUR 0.75   USD 1.00

Касови операции

Услуга

Такса

 

Лева

Валута

 Теглене на пари в наличност*

- със заявка (независимо от размера на теглената сума) 

0,60%, мин.
BGN 5.00

0,65%, мин.
EUR 2.50

 Внасяне на пари в наличност

 Внасяне на суми в банкноти:

- описани и оформени по купюри

0,50%, мин.
BGN 5.00

0,60%, мин.
EUR 5.00

- неоформени по купюри

0,80%, мин.
BGN 30.00

0,85%, мин.
EUR 15.00


*При теглене на суми до 2000 лв. или тяхната валутна равностойност се прилага такса за теглене със заявка.


Разплащания и преводи

Услуга

Такса

Транзакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

Лева

Валута

 Вътрешнобанкови преводи

 Кредитен превод, вкл. между собствени сметки на един клиент

BGN 5.00

EUR 2.56

 Кредитен превод към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

BGN 20.00

 

 Изпълнение на периодичен кредитен превод

BGN 5.00

EUR 2.56

 Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор, вкл. по собствени сметки на един клиент

BGN 5.00

EUR 2.56

 Иницииране на/плащане по нареждане за директен дебит

BGN 5.00

EUR 2.56

 Междубанкови изходящи преводи в лева 
 Кредитен превод през БИСЕРА  BGN 7.00   
 Кредитен превод през БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка  BGN 28.00   
 Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА BGN 7.00   
 Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор през БИСЕРА BGN 7.00   
 Кредитен превод през RINGS BGN 50.00   
 Директен дебит    
 - иницииране на нареждане за директен дебит  BGN 7.00  
 - плащане по нареждане за директен дебит през БИСЕРА  BGN 7.00  
 - плащане по нареждане за директен дебит през RINGS  BGN 50.00   
 Наличен паричен превод, когато внасяните пари са в банкноти: 5.00%, мин. BGN 50.00  
 Междубанкови изходящи преводи в евро към други банки в ЕИП
 Кредитен превод     
 - за суми до 100 000 лв.   EUR 3.58 
 - за суми от и над 100 000 лв.    EUR 25.56
 - експресен кредитен превод   EUR 25.56 
 Междубанкови изходящи кредитни преводи към други банки извън ЕИП и преводи във валути, различни от евро към други банки в ЕИП   0.25%, мин. EUR 30.00
 Междубанкови входящи преводи
Кредитни преводи във валута от други банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро от други банки в ЕИП   0.10%, мин. EUR 10.00 макс. EUR 200.00

Електронно банкиране

Услуга

Такса

Еднократна такса за инсталиране на ПП "Мултикеш"

EUR 36


Гаранции и контрагаранции

Услуга

Такса

 

Лева

Валута

Подаване на искане за издаване/промяна на банкова гаранция (таксата не се дължи при подаване на искането през ДСК Директ)

 BGN 20  EUR 10

Кредити

Услуга

Такса

 

Лева

Валута

Подаване на искане за усвояване по револвиращи кредитни линии (таксата не се дължи при подаване на искането през ДСК Директ)

 BGN 10  EUR 5

Други услуги, свързани с дейността на банката

Услуга

Такса

Други справки и отчети по искане на клиенти

По договаряне, мин. BGN 120

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon