новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати на Банкова група ОТП за 2021 г.

Консолидираната печалба (след данъчно облагане) на Банкова група ОТП възлиза на 1.3 млрд. евро за 2021 г., която отбелязва значителен годишен ръст от 60%. До голяма степен е повлияна от макроикономическата обстановка в условията на КОВИД-19 и ниската рентабилност през 2020 г., която е база за годишното сравнение.

Възвръщаемостта на капитала (ROE) за 2021 г. е 18.5% (годишно увеличение от 5.5 пп). Относителният дял на печалбата на дъщерните дружества извън Унгария се увеличава и към края на 2021 г. представлява 51%. Българското дъщерно дружество Банка ДСК за същия период отчита печалба в размер на 208 млн. евро., което е близо 15% относителен дял от общата печалба на Банкова група ОТП, запазвайки лидерското място сред дъщерните дружества извън Унгария. Също така, всички останали дъщерни дружества подобряват своите финансови резултати спрямо кризисната 2020 г., с изключение на ОТП Черна гора, която отчита положителен финансов резултат, но по-нисък спрямо същия период на предходната година.

Общите приходи на Банкова група ОТП за 2021 г. възлизат на 3.6 млрд. евро, които регистрират годишно увеличение от 12%, въпреки затруднената икономическа обстановка. Приходите от такси и комисионни, като едно от основните пера в приходите, също се увеличават с 12% (спрямо година назад). Банка ДСК също отчита ръст на приходите със 7% спрямо 2020 г.

Текущите разходи на Банкова група ОТП за 2021 г. възлизат на 1.8 млрд. евро и увеличават своето ниво с 3% спрямо 2020 г. Разходите за обезценка на кредитни експозиции, повлияни от макроикономическата среда и КОВИД-19 кризата, намаляват с 61% на годишна база. Разходите за персонал в Банкова група ОТП се увеличават на годишна база с 9%. Банка ДСК намалява своите текущи разходи с 6% спрямо същия период на предходната година.

Съотношението „разходи/приходи“ на Банкова група ОТП към декември 2021 г. е 49.7% (спрямо година назад намалява с 4.4 пп). Показателят при Банка ДСК е на ниво от 40.5%, значително под средното за Групата, и намалява спрямо година назад с 5.7 пп.

Редовните (обслужвани) кредитни експозиции на всички дружества в Банкова група ОТП се увеличават на годишна база и в резултат на което, с над 5 млрд. евро (15%) се е увеличил кредитния портфейл през 2021 г. спрямо 2020 г. С най-голямо годишно увеличение на кредитния портфейл отчитат дружествата в Украйна, Унгария, Русия и България (+41%, +19%, +18% и +11%, респективно). Корпоративните клиенти, като един от основните сегменти в кредитния портфейл, отбелязват най-висок годишен ръст от 19%, следвани от ипотечните кредити (+15%), потребителските кредити (14%) и лизинга (+11%).

Нередовните (необслужвани) кредитни експозиции (по МСФО) на Банкова група ОТП намаляват своя относителен дял от общия портфейл като към края на декември 2021 г. са 5.3% (намаляват с 40 пп спрямо декември 2020 г.). Съотношението „кредити към депозити“ намалява от 80% към края на 2020 г. до 79% към края 2021 г.

Депозитната база на Банкова група ОТП отчита значителен годишен и тримесечен ръст (16% и 5%, респективно). Клиентските депозити на Банка ДСК също регистрират годишен и тримесечен ръст, макар да бъдат по-ниски (4% и 1%, респективно).

Към края на 2021 г. брутният ликвиден резерв на Банкова група ОТП е в размер на 9.1 млрд. евро (+0.8 млрд. евро на тримесечна база). За същия период, коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред по МСФО е 16.8% (+140 пп на тримесечна база).

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon