новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за промени в Общите условия на Банка ДСК към договори за кредити и договори за издаване на банкови гаранции на клиенти от сегмент „Малък бизнес“

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 18.05.2022 г. са в сила следните промени в Общите условия на „БАНКА ДСК“ АД към договори за кредити и договори за издаване на банкови гаранции на клиенти от сегмент „Малък бизнес“:

  • Промяна в начина на начисляване и събиране на таксата за ангажимент за кредити с погасителен план, като същата ще се събира на датата на лихвено плащане (чл. 7, ал. 4 от т. ІІІ. „Лихви, такси и комисиони. Разходи“);
  • Допълване на регламентацията на финансови обезпечения съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение и на обезпечение чрез реален залог върху вземания по реда на Закона за задълженията и договорите (чл. 17, ал. 4 и ал. 5 от т. VІІ. „Обезпечения“).

На основание чл. 59, ал. 2  от Общите условия на „БАНКА ДСК“ АД към договори за кредити и договори за издаване на банкови гаранции на клиенти от сегмент „Малък бизнес“, спрямо договори, сключени до 18.05.2022 г., промените в чл. 7, ал. 4 и чл. 17, ал. 4 и ал. 5 от Общите условия са в сила от 18.07.2022 г., като до посочената дата се прилага текстът от обявените на 04.01.2022 г. Общи условия на „БАНКА ДСК“ АД към договори за кредити и договори за издаване на банкови гаранции на клиенти от сегмент „Малък бизнес“. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не е отправил писмено изявление до Банката за отхвърлянето им до 18.07.2022 г.

С пълния текст на променените Общи условия може да се запознаете тук.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon