новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление до клиентите, притежаващи дялове на договорен фонд „ДСК Алтернатива”, управляван от “ДСК Управление на активи” АД, за предстоящи промени относно направените инвестиции в дялове на фонда

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме ви, че с решение от 13.07.2022 г., заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, е одобрил промени в правилата на договорен фонд „ДСК Алтернатива“ (Фонда), които влизат в сила на 13.10.2022г. Промените касаят инвестиционните цели, стратегията, политиката, рисковия профил, таксите за продажба и обратно изкупуване и др. С одобрените промени се изменя наименованието на Фонда на „ДСК Стабилност – Европейски акции 2”.

След влизане в сила на измененията, дейността на Фонда ще има цикличен характер, като всеки инвестиционен цикъл ще е с продължителност от около 4 години и ще включва два основни периода, наричани условно „отворен период” (с продължителност от около 2 месецa) и „ограничен период” (с продължителност от около 4 години), както и няколко „междинни периода“ с продължителност около един месец по време на „ограничения период“. През двата периода ще се прилагат различни такси/разходи при покупка и обратно изкупуване на дяловете. След влизане в сила на промените, Банка ДСК в качеството на дистрибутор на дяловете на „ДСК Алтернатива” („ДСК Стабилност – Европейски акции 2”), при покупка на дялове на Фонда през „отворения период” ще начислява такси и комисионни в размер до 0.30% от нетната стойност на активите на един дял и няма да начислява такси за покупка през „ограничения” и „междинния” период.

Фондът ще се стреми да осигури защита на 100 (сто) на сто от стойността на инвестициите на притежателите на дялове, както и (по възможност) нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове над защитения размер посредством реализиране на максималния възможен доход от Фонда при поемане на нисък до умерен риск. Защита на 100 (сто) на сто от стойността на инвестицията означава нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 100 (сто) на сто от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период”.

Фондът ще инвестира преимуществено в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, от друга държава членка или трета държава, общински облигации, корпоративни облигации и/или банкови депозити в кредитни институции със седалище в Република България, в друга държава членка или в трета държава. С цел осигуряване на капиталова печалба на инвеститорите Фондът може да инвестира и в други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от ЗДКИСДПКИ, в т.ч. деривативни финансови инструменти. Фондът може да инвестира и в акции/ дялове на колективни инвестиционни схеми, със седалище в Република България или в чужбина.

Промените в Правилата на фонда влизат в сила на 13.10.2022 г., когато започва и първият „отворен” период от инвестиционния цикъл на фонда, който ще продължи до 12.12.2022 г.

Считано от 13.12.2022 г. започва първият „ограничен” период.

В случай, че притежателите на дялове не са съгласни с промените в Правилата и проспекта на фонда, те могат да продадат дяловете си от „ДСК Алтернатива“ при настоящите условия в периода до влизане в сила на промените в Правилата, а именно до 13.10.2022 г. За да направят това, клиентите е необходимо в посочения срок да подадат поръчка за обратно изкупуване на притежаваните от тях дялове в офисите на Банка ДСК, които са точка на дистрибуция на дялове, или през електронния канал ДСК Директ на банката. За извършване на обратното изкупуване на клиентите няма да бъдат удържани такси и комисионни от банката,  като дяловете ще бъдат изкупени обратно по определената за съответния ден, следващ деня на подаване на поръчката, нетна стойност на активите на един дял, определена от УД “ДСК Управление на активи” АД.

Притежателите на дялове от „ДСК Алтернатива“, които са съгласни с измененията и желаят да запазят инвестицията си, но вече в дялове на „ДСК Стабилност – Европейски акции 2”, не е необходимо да предприемат допълнителни действия. Трансформирането на инвестицията ще бъде направено по служебен път от УД “ДСК Управление на активи” АД.

Клиентите, които притежават дялове от ДФ „ДСК Алтернатива“, преди вземане на решение относно тяхната инвестиция, е  необходимо да се запознаят с Документа с ключова информация за инвеститорите, както и с Проспекта на фонда, влизащи в сила от 13.10.2022 г.

Повече информация можете да получите в офиси на Банката от Специалистите спестовни и инвестиционни продукти, както и на страницата на УД “ДСК Управление на активи” АД, където можете да прегледате документите, засягащи промените в „ДСК Алтернатива“.


С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon