новини
Новини и уведомления

Резултати на Банкова група ОТП за първите девет месеца на 2022 г.

Третото тримесечие на 2022 г. отчете рекордни резултати, вследствие на висока икономическа активност в кредитирането, приноса на придобити дъщерни дружества през последните няколко години и освобождаване на провизии в Русия, Словения и Хърватия. Банкова група ОТП продължава процеса по финализиране придобиването на други дъщерни дружества в Албания (Alpha Bank), Словения (Nova KBM) и Узбекистан (Ipoteka Bank).

Консолидираната печалба на Банкова група ОТП за първите девет месеца на 2022 г. е малко над 1 млрд. евро и се сформира основно от продължаващата висока банкова активност в повечето дъщерни дружества. Възвръщаемостта на капитала (ROE) за първите девет месеца на 2022 г. е 19.1% (годишно увеличение от 0.2 пп). Българското дъщерно дружество Банка ДСК за същия период отчита печалба в размер на 182 млн. евро., което е близо 17% относителен дял от общата печалба на Банкова група ОТП, запазвайки лидерското място сред дъщерните дружества извън Унгария.

Общите приходи на Банкова група ОТП за първите девет месеца на 2022 г. възлизат на 2.9 млрд. евро, които регистрират годишно увеличение от 27%, въпреки затруднената макроикономическа и геополитическа обстановка. Двете основни приходни пера, а именно, приходи от лихви и приходи от такси и комисионни, отчитат годишно увеличение от 25% и 21%, респективно. За същия период, Банка ДСК също отчита ръст на общите приходи, приходите от лихви и приходите от такси и комисионни с 22%, 21% и 27%, респективно.

Текущите разходи на Банкова група ОТП за същия период възлизат на 1.3 млрд. евро и увеличават своето ниво с 20% спрямо година назад. Разходите за персонал, като основно разходно перо, в Банкова група ОТП се увеличават на годишна база с 16%. Банка ДСК също увеличава своите текущи разходи с 21% спрямо същия период на предходната година.

Разходите за обезценка на кредитни експозиции и други финансови активи на Банкова група ОТП, повлияни от военния конфликт между Русия и Украйна, се увеличават значително (216%) на годишна база и за първите девет месеца на 2022 г. са в размер на 325 млн. евро.

Съотношението „разходи/приходи“ на Банкова група ОТП към септември 2022 г. е 46.5% (спрямо година назад намалява с 2.7 пп). Показателят на Банка ДСК е на ниво от 39.4%, значително под средното за Групата, намалявайки спрямо година назад с 0.4 пп.

Редовните (обслужвани) кредитни експозиции на Банкова група ОТП се увеличават на годишна база с 15% или с близо 6.8 млрд. евро. Корпоративните клиенти, като един от основните сегменти в кредитния портфейл, отбелязват най-висок годишен ръст от 26%, следвани от ипотечните кредити (+13%), лизинга (+7%) и потребителските кредити (+5%).

Нередовните (необслужвани) кредитни експозиции (по МСФО) на Банкова група ОТП намаляват своя относителен дял от общия портфейл като към края на септември 2022 г. са 5.2% (остават на същото ниво спрямо септември 2021 г.). Съотношението „кредити към депозити“ намалява до 80% (от 81% към края на септември 2021 г.).

Депозитната база на Банкова група ОТП се увеличава с 9.8 млрд. евро (на годишна база) и отчита годишен ръст от 17%. Клиентските депозити на Банка ДСК също регистрират годишен ръст от 12% на годишна база.

Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред по МСФО към края на септември 2022 г. е 16.4% (+0.1 пп на годишна база).

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon