новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти - в сила от 01.09.2023 година

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.09.2023 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на бизнес клиенти, както следва:

 

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПЕРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

СМЕТКА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Разплащателна сметка, в т.ч. особена и ликвидационна

(месечна такса)

BGN 20

EUR 10/ USD 11/

GBP 9/ CHF 10/

CAD 14/ HUF 4100/

RON 50/ SEK 110/

JPY 1500/ RUB 690/

TRY 200/ RSD 1200/

PLN 47/CNY 75/

AUD 16/CZK 250/

DKK 75/NOK 105

Разплащателна сметка на земеделски стопани, регистрирани по Търговския закон – търговски дружества и еднолични търговци (месечна такса)

BGN 20


ПОДДЪРЖАНЕ И ОПЕРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

УСЛУГА

ТАКСА

Извлечения от клиентска сметка

ЛЕВА

ДДС

Извлечение на хартиен носител по искане на клиент

- до 10 страници

BGN 30

BGN 6

- над 10 страници (на страница)

BGN 3

BGN 0,60


ЕЛЕКТРОННИ КАНАЛИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

УСЛУГА

ТАКСА

PC банкиране чрез ПП "Мултикеш"

ЛЕВА

ВАЛУТА

Месечна такса за оперативно обслужване*

BGN 100

EUR 50
КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност*

-със заявка

0.85 % върху цялата сума, BGN 10

0.90 % върху цялата сума, мин. EUR 5

-без заявка**

1 % върху цялата сума

1.10 % върху цялата сума

Теглене на банкноти в определени купюри (при възможност от страна на Банката)***

0,40 % върху общата сума,

в допълнение към

комисионата за теглене на суми в банкноти

0,50 % върху общата сума,

в допълнение към

комисионата за теглене на суми в банкноти

Внасяне на пари в наличност

  

Внасяне на суми в банкноти:

  

 -  описани и оформени по купюри

0.70 %, мин. BGN 10

0.80 %, мин. EUR 5

 -  неоформени по купюри

1 %, мин. BGN 30.00

1.10 %, мин. EUR 15.00


* При теглене на суми до BGN 2000 или тяхната валутна равностойност се прилага такса за теглене със заявка.

** Услугата се предоставя при достатъчна касова наличност в банковия офис.

*** Таксата се дължи в случай, че банката е осигурила заявения от клиента купюрен строеж.


ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА БАНКАТА

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ДДС

Предоставяне на копие от платежно нареждане

BGN 50 за всеки документ

BGN 10


КРЕДИТИ

УСЛУГА

ТАКСА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Подаване на искане за усвояване по револвиращи кредитни линии*

BGN 50

EUR 25

Обработване на искане за погасяване на суми по револвиращи кредитни линии*

BGN 50

EUR 25

* Таксата не се дължи при подаване на искането през електронен канал интернет банкиране ДСК Директ, както и в случаите, когато услугата не може да бъде предоставена през електронен канал интернет банкиране ДСК Директ по вина на Банката.


АКРЕДИТИВИ И ИНКАСА

 

УСЛУГА

ТАКСА

 

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

ДДС

Изготвяне на проект на акредитив

BGN 100

EUR 50

BGN 20

EUR 10

 Откриване на акредитив

- с парично обезпечение

0.40 %, мин. BGN 100

(за трим. или част от него)

0.40 %, мин. EUR 50

(за трим. или част от него)

не се дължи

- с друг вид обезпечение

по договаряне

по договаряне

не се дължи

Обработка  и плащане на акредитиви, платими на виждане

0.12% мин. BGN 100

0.12% мин. EUR 50

не се дължи

Обработка и плащане на акредитиви с

разсрочено плащане или акцепт

0.15% за месец или част от него, мин. BGN 100

0.15% за месец или част от него, мин. EUR 50

не се дължи

 Промяна по акредитив 

- без увеличение на сумата или продължение на срока

BGN 100 

EUR 50

не се дължи

- за увеличение на сумата (начислява се върху сумата на увеличението)

Като комисиона за откриване

Като комисиона за

откриване

не се дължи

- за продължаване на срока в рамките на тримесечието, за което е събрана комисиона

BGN 100

EUR 50

не се дължи

- за продължаване на срока в рамките на ново тримесечие или част от него (начислява се     върху сумата на неизползвания остатък)

Като комисиона за откриване

Като комисиона за откриване

не се дължи

 - за анулиране преди изтичане срока на валидност

BGN 100

EUR 50

не се дължи


АКРЕДИТИВИ И ИНКАСА

 

УСЛУГА

ТАКСА

 

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

ДДС

Спешна обработка по искане на клиент в рамките на работния ден (при възможност от страна на банката)

BGN 100

EUR 50

не се дължи

Еднократна такса SWIFT при откриване на акредитив

-

EUR 30

не се дължи

Такса SWIFT при излъчване на промяна по акредитив

-

EUR 15

не се дължи

Такса нередовни документи във връзка с плащане по акредитив (за сметка на бенефициента)

BGN 200

EUR 100

не се дължи

Предварително проучване относно получаване на потвърждение от чужда банка при откриване на акредитив

BGN 400

EUR 200

BGN 80

EUR 40

Рекламация (запитвания по искане на клиента във връзка с издаден акредитив)

BGN 25

EUR 25

BGN 5

EUR 5


АКРЕДИТИВИ И ИНКАСА

 

УСЛУГА

ТАКСА

 

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

ДДС

Акредитиви, открити от други банки:

- за авизиране на предизвестие

отпада

отпада

-

- за авизиране, без потвърждение от Банка ДСК и при авизиране на промяна с увеличение на сумата (върху сумата на увеличението)

0.2 %, мин. BGN 100

0.2 %, мин. EUR 50

не се дължи

- за авизиране на получено уведомление на цесия

BGN 100

EUR 50

не се дължи

- за прехвърляне на вземане /цесия/

0.3 %, мин. BGN 100

0.3 %, мин. EUR 50

не се дължи

- за проверка на автентичност

BGN 100 

EUR 50

 BGN 20

EUR 10

- за повторна обработка на върнати за доокомплектоване и/или коригиране на нередовни документи

BGN 100 

EUR 50

BGN 20

EUR 10

- за авизиране на промяна (без увеличение на сумата на непотвърден от банката акредитив и без увеличение на сумата и продължение на срока на потвърден от банката акредитив)

BGN 100

EUR 50

без ДДС 

- за обработка и плащане върху сумата на документите за плащане

0.2 %, мин. BGN 100

0.2 %, мин. EUR 50

без ДДС 


АКРЕДИТИВИ И ИНКАСА

 

УСЛУГА

ТАКСА

 

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

ДДС

- за разсрочено плащане или акцепт върху сумата на документите за плащане

BGN 100

EUR 50

не се дължи

- за анулиране на акредитив преди изтичане срока на валидност

BGN 100

EUR 50

не се дължи

- за прехвърляне

0.30 %, мин. BGN 100

0.30 %, мин. BGN 50

не се дължи

Спешна обработка по искане на клиент в рамките на работния ден (при възможност от страна на банката)

BGN 100

EUR 50

не се дължи

Предварителен преглед на документи и консултации по текст на акредитив (за всеки преглед)

BGN 200

EUR 100

BGN 40

EUR 20

Рекламация (запитвания по искане на клиента във връзка с издаден акредитив)

BGN 50

EUR 25

 BGN 10

EUR 5


ИНКАСО НА ДОКУМЕНТИ И ЦЕННИ КНИЖА

 

УСЛУГА

ТАКСА

 

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

ДДС

Получени за инкасиране документи:

Авизиране и предаване на документи срещу плащане или акцепт

-

0.2 %, мин. EUR 50, макс. EUR 500

мин. EUR 10,

макс. EUR 100

Предаване на документи без заплащане

-

0.2 %, мин. EUR 50,

макс. EUR 300

мин. EUR 10,

макс. EUR 60

Авизиране на промяна на инкасови инструкции

-

EUR 25

EUR 5

Връщане на неизплатени инкасови документи

-

EUR 50

EUR 10

Рекламация / запитвания относно инкасото

-

EUR 25

 EUR 5

Спешна обработка по искане на клиент в рамките на работния ден (при възможност от страна на банката)

BGN 100

EUR 50

BGN 20

EUR 10


ИНКАСО НА ДОКУМЕНТИ И ЦЕННИ КНИЖА

 

УСЛУГА

ТАКСА

 

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

ДДС

Изпратени за инкасиране документи или търговски ценни книжа:

Изпращане на документи за инкасиране или акцепт

-

0.2 %, мин. EUR 50, макс. EUR 500

мин. EUR 10,

макс. EUR 100

Промяна на инкасови нареждания

-

EUR 25

EUR 5

Рекламация / запитвания относно инкасото

-

EUR 25

EUR 5

Спешна обработка по искане на клиент в рамките на работния ден (при възможност от страна на банката)

BGN 100

EUR 50

BGN 20

EUR 10


ГАРАНЦИИ И КОНТРАГАРАНЦИИ

 

УСЛУГА

ТАКСА

 

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

ДДС

Обработка на нареждане за издаване/промяна на банкова гаранция (ако не е постъпило през електронния канал на банката)*

BGN 50

EUR 25

не се дължи

Разглеждане на искане за договаряне на рамков лимит за издаване на множество банкови гаранции

0.15 %, мин. BGN 150

 0.15 %, мин. EUR 75

не се дължи

Експресна обработка на нареждане за издаване/промяна на банкова гаранция (в рамките на 1 работен ден  след датата на получаване на клиентското нареждане) при стандартен образец на гаранцията**

BGN 100

EUR 50

не се дължи

* Таксата не се дължи при подаване на искането през електронен канал интернет банкиране ДСК Директ, както и в случаите, когато услугата не може да бъде предоставена през електронен канал интернет банкиране ДСК Директ по вина на банката.

** Таксата се възстановява на клиента, ако по вина на Банката услугата не бъде предоставена

ГАРАНЦИИ И КОНТРАГАРАНЦИИ

 

УСЛУГА

ТАКСА

 

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

ДДС

За издаване:

 - обезпечена изцяло с контрагаранция

по договаряне

+ min. BGN 300 за обработка

 по договаряне

 + мин. EUR 150 за обработка

 не се дължи

- обезпечена изцяло с парични средства и ДЦК:*

0,35 % върху гаранционната сума, но мин. BGN 100 за тримесечие или част от него

0,35 % върху гаранционната сума, но мин. EUR 50 за тримесечие или част от него

не се дължи

 - обезпечена по друг начин

по договаряне, но мин. BGN 100 на тримесечие или част от него

по договаряне,  но мин. EUR 50 на тримесечие или част от него

 

* Отпада прагът от 50 000 лева/25 000 евро

 

ГАРАНЦИИ И КОНТРАГАРАНЦИИ

 

УСЛУГА

ТАКСА

 

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

ДДС

Промяна по банкова гаранция

за увеличаване на размера и/или срока на валидност*

като комисиона за издаване

 като комисиона за издаване

не се дължи

друга промяна

BGN 100

EUR 50

не се дължи

Такса SWIFT за издаване на гаранция

BGN 60

EUR 30

не се дължи

Такса SWIFT за излъчване на промяна по гаранция

BGN 30

EUR 15

не се дължи

Анулиране на нареждане за издаване на гаранция

BGN 100

EUR 50

не се дължи

* Таксата е дължима върху частта на увеличението на размера и срока на валидност

 

ГАРАНЦИИ И КОНТРАГАРАНЦИИ

 

УСЛУГА

ТАКСА

 

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

ДДС

Консултации  (в т.ч. изготвяне на проект на банкова гаранция)*

- в случай, ча банковата гаранция бъде издадена

BGN 50

EUR 25

 BGN 10

EUR 5

- в случай, че банковата гаранция не бъде издадена

BGN 200

EUR 100

BGN 40

EUR 20

Обработка на иск за плащане

0.1 % мин. BGN 100

макс. BGN 1 000

0.1 % мин. EUR 50.00, макс. EUR 500.00

не се дължи

Кореспонденция с банки във връзка с нареждане на клиента за издаване на гаранция срещу контрагаранция на Банка ДСК**

BGN 250

EUR 125

BGN 50

EUR 25

* Tаксата е приложима и при изготвяне на проект на гаранция, в случай че не бъде издадена

** Таксата не се събира, ако Банка ДСК издаде контрагаранцията с ДДС

 

ГАРАНЦИИ И КОНТРАГАРАНЦИИ, ПОЛУЧЕНИ В  БАНКАТА

 

УСЛУГА

ТАКСА

 

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

ДДС

За проверка на автентичност на банкови гаранции, издадени в полза на клиенти на банката

BGN 100

EUR 50

не се дължи

Обработка на искане за плащане

- за гаранции, авизирани от Банката

BGN 100

EUR 50

не се дължи

- за гаранции, издадени директно до бенефициент

0.1 % мин. BGN 100

макс. BGN 1 000

0.1 % мин. EUR 50.00, макс. EUR 500.00

не се дължи


ГАРАНЦИИ И КОНТРАГАРАНЦИИ, ПОЛУЧЕНИ В  БАНКАТА

 

УСЛУГА

ТАКСА

 

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

ДДС

Авизиране без ангажимент и при промяна с увеличаване на сумата (върху сумата на увеличението)

0.1 %, мин. BGN 100,

макс. BGN 1000

0.1 %, мин. EUR 50,

макс. EUR 500

не се дължи

Авизиране на промяна без увеличение на сумата

BGN 100

EUR 50

не се дължи

За потвърждение/преиздаване

по договореност

по договореност

не се дължи

Анулиране на искане за плащане

BGN 100

EUR 50

BGN 20/

EUR 10

Консултации (вкл. по искане на клиент  за текст на гаранция, която предстои да се издаде в негова полза)

BGN 100

EUR 50

BGN 20/

EUR 10

Изпращане на потвърждение на клиент за освобождаване или редуциране на гаранция

BGN 100

EUR 50

BGN 20/

EUR 10


Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon