новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление до клиентите, притежаващи дялове на НДФ „ДСК Хоризонт 2040”

Уведомление до клиентите, притежаващи дялове на Национален договорен фонд „ДСК Хоризонт 2040”, управляван от “ДСК Управление на активи” АД, за предстоящи промени в наименованието, правилата, инвестиционните цели, стратегия и политика на Фонда

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че с решение от 23.08.2023 г., Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промени в правилата на Национален договорен фонд „ДСК Хоризонт 2040”, които влизат в сила на 25.10.2023 г. Считано от тази дата се променя и наименованието на Фонда, което става „ДСК Стабилност – Европейски акции 4”. Промените в правилата на Фонда се отнасят до следното:

1. Промяна в инвестиционните цели, стратегия и политика на Фонда

Основни цели на Фонда са защита на 100 на сто от стойността на инвестициите на притежателите на дялове във Фонда, както и (по възможност) нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове над защитения размер посредством реализиране на максималния възможен доход от Фонда при поемане на нисък до умерен риск, както и осигуряване на максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове през „отворения период”.

2. Въвеждат се инвестиционни цикли, които условно се наричат отворен и ограничен период.

По време на отворения период (от 25.10.2023 г. до 15.12.2023 г. вкл.), Фондът активно ще набира средства от инвеститорите. През ограничения период (от 16.12.2023г. до 15.12.2028г. вкл.). В интерес на инвеститорите, с цел осигуряване на ликвидност на инвестициите им при по-добри условия, в определени цикли от ограничения период са предвидени „междинни периоди“ с продължителност около 1 (един) месец. В рамките на всеки ограничен период ще има 4 междинни периода, като началото на първия е приблизително 12 месеца след началото на ограничения период, а началото на всеки следващ междинен период e приблизително 12 месеца след началото на предходния междинен период. Закупилите дялове през междинните периоди няма да могат да разчитат на защита на 100 на сто от стойността на своята инвестиция в края на ограничения период.

3. Промяна в разходите за издаване и обратно изкупуване на дялове

a. При покупка, като следва:

i. за „отворения период”: 0.00%;

ii. за „ограничения период”: 5% от нетната стойност на активите на един дял;

iii. за „междинния период”: 1% от нетната стойност на активите на един дял.

b. При обратно изкупуване, като следва:

i. а) за „отворения период”: 0.00%;

ii. б) за „ограничения период”: 10% от нетната стойност на активите на един дял;

iii. в) през „междинния” период: 2% от нетната стойност на активите на един дял.

c. При възлагане на дистрибуцията на дялове на Фонда на трето лице, е възможно дистрибуторът да начислява за сметка на инвеститора такси при продажбата на дялове на Фонда, но размерът на тези такси при продажба на дяловете не може да надхвърля*:

i. а) за „отворения период”: 0.50% от нетната стойност на активите на един дял;

ii. б) за „ограничения” и „междинния” период: 0.00%.

*Горепосочените такси на дистрибутора се дължат отделно от разходите по емитирането.

4. Отпадане на поръчките за периодична покупка по инвестиционен план

Отпада възможността да се подават поръчки за периодична покупка на дялове на Фонда по инвестиционен план. В случай, че Инвеститорът има действащ Инвестиционен план към датата на влизане в сила на промените (25.10.2023 г.), същият ще бъде прекратен автоматично считано от 25.10.2023г.

Промените в Правилата на Фонда влизат в сила на 25.10.2023г.

В случай, че притежателите на дялове не се съгласят с промените в Правилата и Проспекта на Фонда, те могат да продадат дяловете си от НДФ „ДСК Хоризонт 2040“ при настоящите условия в периода до влизане в сила на промените в Правилата, а именно до 25.10.2023г. За да направят това, клиентите е необходимо в посочения срок да подадат поръчка за обратно изкупуване на притежаваните от тях дялове в офисите на Банка ДСК, които са точка на дистрибуция на дялове, или през електронния канал ДСК Директ на банката. За извършване на обратното изкупуване на клиентите няма да бъдат удържани такси и комисионни от банката,  като дяловете ще бъдат изкупени обратно по определената за съответния ден, следващ деня на подаване на поръчката, нетна стойност на активите на един дял, определена от УД “ДСК Управление на активи” АД.

Притежателите на дялове от НДФ „ДСК Хоризонт 2040“, които са съгласни с измененията и желаят да запазят инвестицията си, но вече в дялове на „ДСК Стабилност – Европейски акции 4”, не е необходимо да предприемат допълнителни действия. Трансформирането на инвестицията ще бъде направено по служебен път от УД “ДСК Управление на активи” АД.

Клиентите, които притежават дялове от НДФ „ДСК Хоризонт 2040“, преди вземане на решение относно тяхната инвестиция, е необходимо да се запознаят с Основния информационен документ, както и с Проспекта на „ДСК Стабилност – Европейски акции 4“, влизащи в сила от 25.10.2023г.

Повече информация можете да получите в офисите на банката от Мениджърите Продажби Инвестиционни и пенсионни продукти, както и на страницата на УД ,,ДСК Управление на активи” АД, където можете да се запознаете документите, засягащи промените в НДФ „ДСК Хоризонт 2040“.

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД ,като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език ТУК.

С уважение,

Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon