Thumbnail Agro_Grapes_400x230
Agro_Grapes_400x230

От 28.01.2019 г. стартира първият прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

От 28.01.2019 г. стартира първият прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ към Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.  По програмата ще бъдат подпомагани проектни предложения към четири мерки: преструктуриране и конверсия на лозя, популяризиране в трети държави, инвестиции в предприятието и застраховане на реколтата. Важен акцент, който трябва да се постави на вниманието на всички потенциални бенефициенти е получаването на удостоверение за право на участие, което се предоставя от Изпълнителната агенция по лозата и виното /ИАЛВ/. Чрез него те могат да кандидатстват за финансова помощ по мерките: преструктуриране и конверсия на лозя, инвестиции в предприятието и застраховане на реколтата.

МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ”

Периодът на прием на заявления за предоставяне на финансова помощ е от 28.01.2019 г. до 08.02.2019 г. Определен е индикативен бюджет, като за финансовата 2019 г. е в размер на 21 802 818.14, а за финансовата 2020 г. е 28 521 112.58 лв.

I. Дейностите, които ще бъдат финансирани по мярката са следните:

 • Конверсия на сортовия състав на насажденията /изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция/
 • Промяна на местонахождението на лозята / изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция/
 • Подобряване на техниката за управление на лозята /изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения, смяна на формировката/

  За първите две изброени възможности кандидатите получават обезщетение за загуба на доход.

  II. Кой може да кандидатства?

  Могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, както и организации на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър.

  III.  Финансова помощ

  Максималният размер на финансовата помощ по мярката е до 75 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени. Маскималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием е 3 000 000 лв. Маскималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма е 6 000 000 лв.

  МЯРКА „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ”

  I. Дейностите, които ще бъдат финансирани по мярката са следните:

  -  дейности за популяризиране или реклама, които посочват предимствата на продуктите, произведени в ЕС, особено по отношение на качеството и безопасността на хратиле или грижата за околната среда /рекламни кампании с разходи за режисура, персонал, изработка на клипове, дизайн, отпечатване на рекламни текстове, статии в петачти издания, преводи, закупуване и брандиране на рекламни материали като ключодържатели, USB стикове, химикалки, брошури, папки, разходи за уебсайт, домейн, хостиг и поддръжка/

  - участие в мероприятия /изложения с международна значимост, панаири, международни изложби със съпътстващи разходи, демонстрации в търговски обекти, организиране на посещения в България,

  -организиране и провеждане на дейности, свързани с инфомационни кампании, по-специално свързани с политиките на ЕС, отнасящи се до защитата на наименованията за произход, георграфски узакация и биологично производство

  - изпълнение на дейности по закупуване на мостри, които не надвишават 10 % от общата сума на одобрените разходи за конкретната дейност

  - извършване на административни дейности – заплати на персонал, разходи за управление на проекта

  -извършване на оценка на резултатите

  II. Кой може да кандидатства?

  Могат да кандидатстват търговски дружества, организации на производители на лозаро-винарски продукти, асоциации на организации на производители от лозаро-винарски продукти, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки и др.

  III.  Финансова помощ

  Максималният размер на финансовата помощ е до 50 % от стойността на допустимите разходите.  Максималната стойност на един проект на кандидати търговски дружества не може да надвишава 1 000 000 лв, за останалите кандидати максималната стойност не може да надвишава 4 000 000 лв.

  МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО”

  I. Дейностите, които ще бъдат финансирани по мярката са следните:

                  - закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер предназначени за /преработка на грозде, контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова мъст, преместване на виното в избени помещения, бутилиране, етикетиране, опаковане, управление на отпадъчни води, инфраструктура на избата чрез тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи, помощни съоръжения, автоматични системи, съхранение, смесване, грижа и стареене на виното чрез бъчви за ферментация, терморегулиращи бъчки, резервоари от неръждаема стомана, пластмасови резервоари, стелажи, контейнери, хумидизатори и др.

  II. Кой може да кандидатства?

  За финансова помощ могат да кандидатстват –винопроизводители, вписани в лозарския регистър, организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде, признати съгласно Наребда 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти

  III.  Финансова помощ

  Максималният размер на финансовата помощ е до 50 % от стойността на допустимите разходи за микро-, малки и средни предприятия. До 25 % от стойността на допустимите разходи за предприятия с по -малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро, до 15 % от стойността на допустимите разходи за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро. Максималната стойност на един проект не може да надвишава левовата равностойност на 600 000 евро.

  МЯРКА „ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕКОЛТАТА”

  I. Дейностите, които ще бъдат финансирани по мярката са следните:

  Императивно е изискването, кандидатите за подпомагане да бъдат вписани в лозарския регистър на ИАЛВ като гроздопроизводители и да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко от следните застрахователни рискове

 • Неблагоприятни климатични условия /слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша, които унищожават повече от 30 % от средния добив, изчислен на базата на предходния тригодишен период
 • Други застрахователни рискове /загуби, причинени от животни, щети нанесени от болести по растенията или нашествия от вредители и други неблагоприятни климатични условия

  II Кой може да кандидатства?

   Кандидатите за подпомагане трябва да са вписани в лозарския регистър на ИАЛВ като гроздопроизводители и да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко от следните застрахователни рискове посочени в горните редове

  III.  Финансова помощ

  Допустими за подпомагане са разходите за застрахователни премии до максималния размер, който се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Финансовото подпомагане не може да надвишава:

 • 80 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби причинени от слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша.
 • 50 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби причинени от загуби нанесени от животни, щети нанесени от болести по растенията, нашествия от вредители
 • 50 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби причинени от други неблагоприятни климатични условия произтичащи едновременно със слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша.

Материалът е изготвен със съдействието на  „Интер Консулт Агро“ ООД – партньор на Банка ДСК


Още новини