Научете повече за:

Застраховки

  • Индивидуалните застрахователни покрития по сключени сертификати от клиенти на Експресбанк запазват действието си. При настъпване на застрахователни събития и други въпроси, свързани с тези застраховки, се прилагат договорените между клиентите и застрахователни компании условия.
  • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, клиентите на Експресбанк могат да се възползват от предложенията за застраховане при „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.