Научете повече за:

Кредити

  • След датата на вливането на Експресбанк АД в Банка ДСК, условията по всички договори за кредит (потребителски, жилищни и ипотечни, както и овърдрафт), сключени между Експресбанк и клиенти – физически лица, от Експресбанк, остават непроменени.
  • Ако към съответния кредит има сключена застраховка, тя ще продължи да бъде обслужвана съобразно договорените условия.