Научете повече за:

SMS известия

1. Услуги в ДСК Директ, свързани с SMS известия

  SMS услугите, предоставяни от Банка ДСК, са свързани с изпращане на  SMS известия до предварително заявен от клиента мобилен номер към български или чуждестранен мобилен оператор.
  Услугата SMS известяване позволява на клиентите на Банка ДСК да заявяват, променят и прекратяват получаването на SMS известия, както чрез интернет банкирането ДСК Директ, така и във всеки един от банковите офиси.
  Клиент може да ползва SMS услуги и без да е потребител на интернет или телефонното банкиране на Банка ДСК.

 • Управление на SMS известия чрез ДСК Директ:От меню Известия в ДСК Директ има възможност за заявяване и управление на SMS известия, като се създават и прекратяват абонаменти за съобщения на избран мобилен номер.
 • Възможен е абонамент за следните SMS известия:
  • Сутрешно Салдо. Предоставя информация за сутрешна наличност по сметка (изпраща се всеки работен ден след 8,00 ч.);
  • Платена/неплатена комунална услуга. Това са известия, свързани с плащания на битови сметки (безкасови плащания чрез директен дебит);
  • Постъпления по сметка. Предоставя  информация за постъпления по сметка в работни дни: от 8,00 ч. до 21,00 ч.; в неработни дни: от 10,00 ч. до 21.00 ч.;
  • Наредени преводи/тегления от сметка. SMS известие при наредени преводи, еднократни плащания на битови сметки и касови тегления. Изпращат се в работни дни: от 08,00 ч. до 21,00 ч.; в неработни дни: от 10,00 ч. до 21,00 ч. За автоматични операции (такси, лихви, периодични преводи, левови преводи, наредени с бъдещ вальор), както и за картови трансакции, този вид SMS известие не се изпраща.
  • Трансакция по карта. SMS известие с информация за всяка извършена трансакция с дебитна или кредитна карта. Изпраща се в момента на извършване на трансакцията.
  • Минимална сума за револвиране (MRA) за кредитни карти. Предоставя  информация за дължимата минимална сума за погасяване/револвиране по кредитна карта.
  • SMS известие за еднократна ЗD парола за извършване на онлайн плащане в интернет. От меню Карти, подменю Банкови карти може да се регистрира мобилен номер за получаване на 3-D парола с цел избягване на неправомерна употреба на картата онлайн. Всеки път при пазаруване от интернет страници на търговци, които са внедрили програмите Verified by Visa и MasterCard SecureCode, Банка ДСК ще изисква въвеждането на еднократна парола, за да се удостовери, че именно картодържателят извършва съответната покупка.

2. Функционалности от услугата SMS банкиране (BankOn SMS), които няма да се предлагат в ДСК Директ след датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК:

 • Всички интерактивни SMS известия ( чрез предефенирани SMS  команди);
 • Заявен специфичен  график за получаване на SMS известия;
 • Зададен лимит за получаване на  SMS известия;
 • SMS известия, заявени за получаване на английски език;
 • SMS известия, заявени във връзка с единични комунални плащания;
 • SMS известия, заявени по спестовни сметки;
 • SMS известия, заявени по депозитни сметки;
 • SMS известия с информация за задължение за последен отчетен период по кредитна карта;
 • SMS известия с информация за свободен лимит по кредитна карта;3.Услуги, при които има разлика

3. Услуги, при които има разлика Информация за разполагаема наличност.

 • В ДСК Директ SMS известие за сутрешно салдо предоставя информация за наличността по сметка и се изпраща всеки работен ден след 8,00 ч., а в BankOn Web SMS известие за баланс по сметка  се получава по заявен график от клиента.