Управление на стоков риск от Банка ДСК

Управление на стоков риск

Фиксирайте цената на суровините –
енергийни, хранителни и индустриални

Стоковият суап е деривативен финансов инструмент за размяна на плащания на базата на предварително уговорено условно количество суровина на бъдещи дати, които се определят при сключване на сделката. Целта е да се избегнат нежелани пазарни изменения в цената на суровината като тя бъде фиксирана. При сделка със стоков суап, едната страна прави фиксирани плащания, а другата – плаващи, базирани на определен индекс, фючърс или друга референтна цена.

Банката предлага два вида стокови суапи в зависимост от определянето на референтната цена – азиатски и европейски. При азиатския стоков суап референтната цена по суапа е средната референтна цена за периода, а при европейския – тази на падежа
  • Срок на сделките - До една година като при определени условия могат да бъдат сключени и сделки с по-дълъг срок.

  • Цели - Стоковият суап се използва за хеджиране на експозиции към борсово търгувани стоки.

  • Валута - Валутата на предлагания стоков суап може да бъде EUR или USD в зависимост от валутата, на която основно се търгува стоката.

  • Стоки - Стоките, които могат да бъдат хеджирани са индустриални метали (мед, цинк, алуминий, олово, стомана, никел), благородни метали (злато, сребро), енергийни продукти (петрол и газ) и зърнени култури (рапица, пшеница, царевица), както и захар, какао и други.


Целеви пазар на продукта

Стоковият суап е финансов инструмент, който Банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

непрофесионални и професионални клиенти с експозиция към определени борсово търгувани стоки

 

Знания и опит относно

- движението и евентуални очаквания по отношение на цените на хеджираните борсово търгувани стоки

- пропуснати ползи или реализирани загуби във връзка с негативна за клиента промяна на цените на борсово търгуваните стоки

- хеджиране на паричните потоци чрез сключване на стоков суап във връзка с плащания за борсово търгувани стоки

- поддържане на обезпечение, което се изисква при сключване на сделка за стоков суап

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

- да понесе негативен резултат по периодичните нетиращи плащания по суапа, в рамките на срочността на инструмента

- наличието на експозиция, по която плащанията да бъдат компенсирани от входящи или изходящи парични потоци, свързани с борсово търгувани стоки

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

в случай, че целта е хеджиране, няма да се взема под внимание рисковият апетит на клиента

склонен да носи рисковете от промените в цените на борсово търгуваните стоки

Цели и нужди

да хеджира експозиция

 Връзка с дилъри

Дирекция „Продажба на трежъри продукти“

 

Деян Манковски - Директор дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 80 10 862

Христо Сугарев - Ръководител отдел Управление на активи, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 133

Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 365

Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ –  02 97 66 234

 

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon