dskbank team

Декларация за достъпност на корпоративен сайт

Декларация за достъпност


Раздел 1 Задължително съдържание

Банка ДСК АД се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://dskbank.bg 

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)


I. Статус на съответствие

Настоящият уебсайт частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради изключенията, посочени по-долу. Несъответствия в публичната част на уебстраницата на Банка ДСК на интернет адрес: https://dskbank.bg със стандарта WCAG 2.0.

Изискване на стандарта Пояснения
9.1.1.1. (А) Текстово представяне на нетекстова информация Неприложимо
В повечето случаи изискването е спазено, с изключение на някои документи, които се поддържат във формат .pdf като единствен вариант на представяне на информацията по подходящ начин за потребителя, както и при инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма.
9.1.4.3 (АА) Контраст (минимални изисквания) Не е осигурено
Уебсайтът съдържа елементи и връзки с нисък контраст, в процес на преработка
9.2.2.2. (А) Пауза, спиране и скриване Частично
Използват се подвижни компоненти от потребителския интерфейс, в процес на преработка
9.2.1.1 (А) Клавиатура Не е осигурено
В процес на преработка

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити или са покрити частично.  Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 22.12.2021 г.

Дата на ежегодната актуализация (преразглеждане) на декларацията: 15.02.2023 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: Call_Center@dskbank.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

Възможност за предоставяне на обратна връзка през форма на корпоративен сайт тук: https://dskbank.bg/контакти/обратна-връзка


II. Процедура по прилагане

1. На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно вътрешните правила в Банка ДСК, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали, както следва:

- Сигналът може да бъде подаден през уебсайта на Банка ДСК през формата за обратна връзка, чрез Контактен център за клиенти на номер 0700 10 375/*2375, чрез социалните медии, чрез имейл адрес: Call_Center@dskbank.bg

- Сигналът се разглежда в срок до 45 дни от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

2. В случай, че Банката:

- не отговори на сигнала в посочения по- горе срок или

- не предприеме мерките за отстраняване на нарушението за достъпността, посочени в отговора на сигнала

Подателят на сигнала може да подаде жалба до Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ по следните начини:

- на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;

- чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

- чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000. 3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon