За Банка ДСК

Банката е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса - единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. С приемане на Закон за преобразуване на ДСК от 15 април 1998 г., който влиза в сила на 30 април 1998 г., ДСК е преобразувана в търговска банка.

От януари 1999 г. ДСК е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма “Банка ДСК”. През 2002 г. 100% от акционерния капитал на Банка ДСК става собственост на Банкова консолидационна компания АД, а през октомври 2003 г. след успешна приватизационна процедура Банка ОТП Унгария става едноличен собственик на акционерния капитал на Банка ДСК. В резултат на бързото адаптиране към високите стандарти на Група ОТП и мащабната инвестиционна програма на унгарския собственик, Банката успя да осъществи една много успешна трансформационна програма, превръщайки се от държавна в отлично функционираща и ефективна частна банка. Заедно с дъщерните си компании тя изгради една силна финансова група, изключително динамично развиваща се, модерна и гъвкава, ориентирана към нуждите на всички клиентски сегменти, и предлагаща широка гама от услуги в т.ч.: пенсионно осигуряване, управление на активи, охрана, транспорт и инкасова дейност, планински и морски туризъм.

Разполагайки с най-голямата клонова мрежа в България, Банката има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, добре познава местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, изцяло съобразени с нуждите на малкия и среден бизнес в цялата страна. Традиционен лидер в банкирането на дребно, за да задържи водещите си позиции и в търсене на нови посоки за развитие, както и за да бъде адекватна на обкръжаващата динамична среда, през последните няколко години ръководството на Банката заложи нови приоритети в бизнес стратегията на институцията. Без да се отказва от традиционните си клиентски групи, Банка ДСК започна по-активно позициониране в сферата на стратегически бизнес партньорства - с корпоративния и малък и среден бизнес. Поставените цели наложиха въвеждането на нов бизнес модел, в който са заложени разширяване и значително увеличаване на корпоративния и МСП клиентски сегменти. Основен момент при въвеждането на новия бизнес модел представлява изграждането на специализирани бизнес центрове и обособени зони към Регионалните центрове на Банката в по-големите градове на страната, където висококвалифицирани специалисти са ангажирани с обслужването на отделните категории бизнес клиенти. През октомври 2015 г. в съответствие с променената бизнес стратегия на банковата институция за репозиционирането й като основен партньор на бизнеса в страната, Банка ДСК започна да предлага на своите бизнес клиенти и партньори услугата търговски факторинг. Със стартирането на услугата търговски факторинг Банката допълва портфолиото си от специализирани финансови услуги за бизнес клиентите си и затвърждава присъствието си на надежден партньор на бизнеса в България.

Друга приоритетна посока, в която Банката фокусира своите усилия в последните години, е модернизиране и разширяване на достъпността на банковите услуги чрез различни дистрибуционни канали. През 2006 г. Банката започна издаване на дебитни карти през собствен авторизационен център. Платформата за електронно банкиране на Банка ДСК ДСК Директ, която непрекъснато обогатява своите функционалности, се наложи като една от най-надеждните и лесни за управление от клиентите на Банката, които се чувстват истински свободни да управляват своите средства, имайки 24 часов достъп до тях от всяка точка на света. През 2009 г. Банка ДСК разработи специално за своите клиенти версия на ДСК Директ, пригодена за мобилни телефони - с DSK Direct mobi те вече имат връзка със средствата си и чрез мобилния си телефон. През 2011 г. Банка ДСК въведе първото приложение за смартфони за потребителите на операционната система Android, а малко по-късно и за притежателите на iPhone. През 2013 г. Банка ДСК представи ново приложение за своите крайни клиенти, които предпочитат и използват Windows устройства.

През май 2017 г. Банка ДСК официално откри в София своите първи два клона, предлагащи пълно дигитално обслужване, съобразено с най-новите достижения на високите технологии в банковия сектор, а през октомври същата година откри и първия си високотехнологичен офис във Варна. С трите офиса се слага началото на ново поколение офиси на банката, отговарящи на съвременните изисквания на нашите клиенти, особено на младото, динамично поколение, и на стремителните промени в сферата на високите технологии. В края на 2017 г. в двата си дигитални офиса в София банката въведе и хуманоиден робот в консултирането на клиенти, правейки поредната стъпка към обогатяването на дигиталното преживяване, което клиентите получават при избора на финансови продукти и услуги.

Банката е и един от пионерите в страната и в областта на корпоративната социална отговорност. Тя е една от първите компании в България и първата банка в страната, която публикува годишен отчет по модела на Банка ОТП за дейността си за 2008 г., като първата видима стъпка към структурирана корпоративна социално отговорна дейност. През 2011 година Банка ДСК EАД стана SOS златен корпоративен семеен спонсор, поемайки траен ангажимент да се грижи за две SOS семейства, като осигурява средствата за целогодишната им издръжка, а в следващите години затвърди ангажимента си, превръщайки в традиция своята съпричастност със съдбата на децата, лишени от родителски грижи.

Банка ДСК традиционно е една от банките с най-устойчиво представяне и финансовите й резултати го доказват. През годините Банката остана безспорен лидер в банкирането на дребно, както и по така важния показател „съотношение на разходите и приходите”.

Лидерската позиция на Банка ДСК в редица сегменти на банковия пазар в България, нейният стремеж към оптимално съчетаване на традиции с постоянно обновление и създаването и поддържането на стандарти в банкирането ежегодно получават заслужено признание, както у нас, така и в чужбина.

Повече

Управителен и представителен орган е Управителният съвет. Банка ДСК се представлява съвместно от двама от изпълнителните директори. Управителен съвет (УС):

Надзорен съвет (НС):

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5