За Банка ДСК

Традиционен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК заема водещи позиции и в частното и корпоративно банкиране. Тя е финансовата институция с най-голям брой клиенти, лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги и най-предпочитан работодател от студентите в страната. Като модерна компания с дългосрочна стратегия за развитие и мащабна дигитална трансформация на бизнеса си, банката инвестира в развитието на иновативни офиси, модерни продукти и персонализирани решения за своите клиенти. Това е и нейната стратегическа цел – да осигурява изключително клиентско преживяване, както и да демонстрира своята отговорност към обществото чрез значимата си роля за устойчивостта и стабилността на българската банкова система.

Разрастване в България

Банка ДСК финализира сделката по придобиването на Сосиете Женерал Експресбанк и дъщерните й дружества в България. В момента двете банки функционират самостоятелно, но работят по хармонизиране и уеднаквяване на продуктите, системите и процесите си. След завършване на процеса на интеграция през 2020 година, новата обединена банкова група ще се доближи до челната позиция по размер активи, ще бъде лидер по размер на депозити и кредитен портфейл, ще разполага с най-голямата клонова мрежа и иновативни канали за банкиране.

Дигитализация в банковите процеси

Банка ДСК трансформира и дигитализира бизнес операциите си, поддържайки и усъвършенствайки технологична инфраструктура, която отговаря на най-високи и модерни стандарти и механизми за банкова защита и сигурност. Институцията предлага надеждно и удобно обслужване чрез модерни дигитални канали, както и офлайн – в местата на продажба, предоставяйки персонализирани клиентски решения според конкретните потребности и предпочитания.

Иновативни канали и високотехнологични решения

Банка ДСК разполага с високотехнологични офиси с пълно дигитално обслужване. Преди 2 години, в тях е въведен изкуствен интелект чрез първия хуманоиден робот консултант Pepper. Платформите за електронно и мобилно банкиране на Банка ДСК - ДСК Директ и DSK Smart, както и приложението за подписване на преводи и документи онлайн DSK mToken, се превръщат във все по-предпочитани канали за онлайн банкиране. С тях потребителите имат бърз, лесен и удобен достъп до наличност и движения по сметки, извършване на преводи, промяна на лимити по дебитни карти, създаване на виртуална карта, заявяване на кредитни продукти, плащане на битови сметки и редица други.

История

Банка ДСК е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса - първата за времето си влогонабирателна и кредитна институция за гражданите. През 1998 г. е преобразувана в търговска банка, а година по-късно – в еднолично акционерно дружество с държавно имущество. През 2002 г. акционерният капитал на Банка ДСК става собственост на Банкова консолидационна компания АД, а през 2003 г. и след успешна приватизационна процедура, Банка ОТП Унгария, най-динамично развиващата се европейска банкова група, става едноличен собственик на Банка ДСК.

Днес Банката е силна и надеждна финансова институция, която се развива динамично спрямо пазарната среда и актуалните тенденции във финансовия сектор, предлага модерно обслужване на всички клиентски сегменти (вкл. и към детските, и младежки целеви групи), разширява постоянно портфолиото с продукти и дигитализира банковите си процеси в удобство на клиентите.

Дъщерни компании

 • Пенсионно осигуряване - ПОК ДСК – Родина
 • Застраховане и лизингова дейност - ДСК Лизинг, ОТП Лизинг
 • Управление на активи и договорни фондове - ДСК Управление на активи
 • Охранителна дейност - ДСК - Транс Секюрити
 • Туристически услуги - ДСК-ТУРС
 • Търговски факторинг – Експрес Факторинг
 • Регионален фонд за градско развитие
 •  

  Повече

  Управителен и представителен орган е Управителният съвет. Банка ДСК се представлява съвместно от двама от изпълнителните директори. Управителен съвет (УС):

  Надзорен съвет (НС):

   
  Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  DSK Smart

  Finance

   

  Мобилно банкиране

  Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  DSK Smart

  Finance

  Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

  5