empty image

Оферти за продажба от Банка ДСК

Банка ДСК ЕАД организира открит търг с явно наддаване за продажба на следния имот:

СГРАДА с идентификатор № 56784.507.1.5 (бивша Палата №5 на Пловдивски панаир) в гр. Пловдив, ул. Цар Борис ІІІ Обединител №37, брой етажи 3, ЗП 1 950 кв.м. и бруто площ на сградата (вкл. сутерен) 4 675 кв.м.

Начална цена за имотите като съвкупност, от която започва наддаването:  3 500 000 лв. без ДДС.

ДДС върху началната цена в размер на 700 000 лв.

ДАТА НА ТЪРГА: 28.08.2020 г.

Депозит/гаранция за участие в търга: 100 000 лв.

Стъпка за наддаване в търга: 50 000 лв.

22.06.2020 г. – 27.08.2020 г. е период за закупуване на тръжна документация за участие, огледи на имота, внасяне на депозит/гаранция за участие и подаване на заявление за участие.

Място за подаване на заявления за участие: Централно управление на Банка ДСК ЕАД, гр. София, ул. „Г.Бенковски“ № 5, ет. Партер, Деловодство.

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.2, Банка ДСК ЕАД, Дирекция „Недвижими Имоти”.

Цената за тръжната документация: 120 лева с вкл. ДДС, която следва да бъде заплатена по сметка

IBAN: BG 41 STSA 9300 0090 0000 26,
BIC: STSABGSF, с титуляр Банка ДСК ЕАД,
основание за превода: „Покупка на тръжна документация”.

Лица за контакт:

Николай Найчов
e-mail: nikolay.naychov@dskbank.bg 
Тел.: 02/80 10 060,
Мобилен: 0889 314 364

Велин Огнянов
e-mail: velin.ognyanov@dskbank.bg 
Тел.: 02/80 10 062,
Мобилен: 0899 835 220

Банка ДСК ЕАД, Дирекция „Недвижими Имоти”

гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.1.

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати