empty image

Кредитна карта за преподаватели

Преференциални условия и отстъпки в България и чужбина

Описание
Кредитна карта за преподаватели ITIC
032
Преференции при пътуване и намаления в над 40 000 обекта по света
035
Бонус money-back – 1% от изразходваната сума
027
Преференциална годишна такса
лв.

Картата е предназначена за преподаватели на редовна практика във висши, средни и основни учебни заведения, лектори на трудов договор, с кредитен лимит до 7 000 лв.  Кредитна карта DSK-ITIC Credit съчетава в себе си предимствата на банкова кредитна карта Mastercard и на преподавателска идентификационна карта ITIC. 

С нея ползвате множество намаления и отстъпки в цял свят, включително и при покупка на самолетни билети.
Вашите предимства (only for admin)

Банка ДСК  и Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) създадоха съвместна кредитна карта с логото на MasterCard – DSK-ITIC Credit. Новата кредитна карта DSK-ITIC Credit съчетава в себе си предимствата на банкова кредитна карта MasterCard и на преподавателска идентификационна карта ITIC. Можете да се идентифицирате като преподавател, което Ви дава възможност да се възползвате от преференциите, предлагани от ко-бранд партньора АПАО:


 • Преференции при пътуване – специални цени за самолетни и автобусни билети, отстъпки при настаняване в хостели и хотели, преференциални цени за застраховки при пътуване
 • Преференции в чужбина – ползване на отстъпки в над 40 000 обекта по света, музеи, културни и исторически забележителности, кина, галерии, театри, ресторанти, заведения и др.
 • Преференции в България – предоставяне на над 1 000 преференции в България в най-разнообразни области.

Вашите предимства

 • По-ниска годишна такса;
 • Отпуснатият Ви кредит е без краен срок за погасяване;
 • Разполагате със средства по всяко време, навсякъде по света;
 • Избор между три валути – лева, евро, щатски долари;
 • Дължите лихва единствено върху използваната част от кредита;
 • Възможност за ползване на безлихвен кредит до 45 дни;
 • Вие решавате кога и как да погасявате задълженията си, като след всяко погашение можете да ползвате кредита си отново;
 • Имате възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит;
 • Картите са с чип, което осигурява по-висока степен на защита срещу измами, злоупотреби и фалшифициране;
 • С картата извършвате сигурни разплащания в Интернет – научете повече тук;
 • Безплатни SMS известия при извършване на транзакции с Вашата карта;
 • Безплатни SMS известия за дължима сума за револвиране;
 • Възможност за издаване без обезпечение; 
 • Актуална информация за отстъпките, от които можете да се възползвате с кредитната карта DSK-ITIC Credit ще получите на www.isic.bg
 • В случай, че в рамките на гратисния период погасите цялото си задължение към падежна дата, няма да Ви бъде начислена лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец;
 • Преференциални лихвени равнища, ако изпълните следните две условия – в рамките на месеца, от падежна до падежна дата, да извършите поне 5 транзакции на обща сума над 500 лв.;
 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.
Обслужване

Обслужване

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на избраната от Вас падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума Вие револвирате (възстановявате) част от изразходвания кредитен лимит.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесете минималната сума за револвиране или да възстановите цялото си задължение и да се възползвате от допълнителния бонус, който Банката предлага - да не Ви се начислява лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец.

От къде мога да разбера колко ми е
задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, Банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • минимална сума за револвиране
 • датата, до която трябва да внесете
 • целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените трансакции.

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • на хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.

Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете минималната сума за револвиране:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в офис на Банката или чрез външен превод
 • чрез мобилно банкиране - DSK Smart
 • на банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна
 • автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получите още:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон
 • чрез Call Center (на телефон 0700 10 375 или *BDSK /*2375/).

Преподавателски кредитни карти DSK-ITIC Credit

 

Лева

Евро

Щатски долари

Стандартен лихвен процент по кредита

17,95%

17,95%

17,95%

Лихвен процент при обезпечение залог на влог/депозит в Банката

12,95%

12,95%

12,95%

Преференциален лихвен процент при извършване на 5 транзакции на обща стойност 500 лева/евро/щ. долари за отчетен период

- 1,5 процентни пункта за следващ отчетен период

- 1,5 процентни пункта за следващ отчетен период

- 1,5 процентни пункта за следващ отчетен период

Бонус при погасяване на цялата дължима сума за отчетен период

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец


Лимити за транзакции

Лимити по Общи условия

 

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

 

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

 

24-часов лимит за теглене на суми в брой

 

1 000 лв./валутна равностойност

 

5 000 лв./валутна равностойност

 

10 000 лв./валутна равностойност

 

24-часов лимит за плащане при търговец

 

5 000 лв./валутна равностойност

 

25 000 лв./валутна равностойност

 

25 000 лв./валутна равностойност

 

Общ 24 - часов лимит

 

6000 лв./валутна равностойност

 

25 000 лв./валутна равностойност

 

25 000 лв./валутна равностойност


Бонуси

Бонуси

Програма Money-back по кредитни карти на Банка ДСК

 

 • Отстъпката Money-back е в размер на 1% и се прилага за сумите на транзакциите, извършени на ПОС на търговец в страната и чужбина по всички видове кредитни карти на клиентите, включително допълнителните карти, издадени към тях.

 • Отстъпката се изплаща от Банката веднъж годишно – през месец декември на текущата календарна година за извършените транзакции през предходните 12 месеца без значение от момента на издаването и активирането на кредитните карти. Максималният размер на отстъпката е 200 лева.

 • Независимо от валутата на картата, отстъпката Money-back се изплаща, а общата сума на транзакциите се отчита в лева.
 • Ако клиентът има повече от една кредитна карта, отстъпката Money-back се изплаща по тази кредитна карта, която е с по-малка наличност към датата на изплащане. При изплащане на суми по валутни сметки (в евро или щ. долари), за превалутиране на сумата се използва фиксингът на Банката за съответната валута в деня на изплащането.

 • Отстъпката Money-back не се изплаща на клиенти с кредитни карти, които към момента на изплащане на сумите, са с 4-то или 5-то поредно закъснение на плащане на минималната сума за револвиране; при настъпване на изискуемост на кредит, отпуснат по кредитна карта; както и в случаите на прекратен Договор за кредитна карта.

 • Не се изплащат суми за транзакции в Интернет сайтове за залагания и за захранване на микросметки, както и за транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти.
 • Банката има право да откаже изплащането на отстъпка Money-back на даден клиент в случай на установена злоупотреба с кредитната му карта

 • Кредитни карти по пакети „Частно банкиране” получават отстъпка Money-back в съответствие с условията на пакети „Частно банкиране”.

Бонус при възстановяване на цялата дължима сума

Ако в рамките на 15 календарни дни след падежната дата погасите цялото си задължение, Вие не дължите лихва върху парите за платени стоки и услуги чрез ПОС или Интернет за изтеклия период между последните две падежни дати.

Бонус за активните клиенти

Ако в периода между последните две падежни дати извършите 5 транзакции (независимо чрез ПОС или банкомат) на обща стойност 500 лева, лихвеният процент по кредита за периода до следващата падежна дата се намалява с 1,5 процентни пункта.

Документи

Документи