валутен риск

Лихвеният суап е деривативен финансов инструмент за размяна на фиксирана срещу плаваща лихва, както и обратното плаваща срещу фиксирана. Суап с фиксирана срещу плаваща лихва се нарича още обикновен лихвен суап. Лихвените плащания се базират на номинална сума включена в договора за лихвен суап, като страните не разменят номинала по време на договора. Плаващата лихва се изчислява на базата на референтен лихвен индекс.

Референтният лихвен индекс за сделки в EUR e Euribor.

Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например, при едномесечен Euribor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor, честотата е тримесечна.

Срок на сделките с лихвен суап: Обичайно, сделките с лихвен суап се сключват за срок до 10 години.

Валута: Валутата на предлагания лихвен суап може да бъде EUR.

Цели: Лихвеният суап се използва за хеджиране на лихвения риск.

 

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати