Застраховка "Кредитна защита"

Застраховка "Кредитна защита"

Защита за притежатели на потребителски, ипотечен или жилищен кредит в Банка ДСК

Запознайте се с възможностите за защита към кредити, които предлагат различни нива на покритие в зависимост от вида на кредита, конкретните Ви нужди и възраст.

За жилищни и ипотечни кредити в "Банка ДСК" За потребителски, жилищни и ипотечни кредити
в "Банка ДСК"
 За кредитополучатели
от 18 г. до 64 г.
За кредитополучатели
от 18 г. до 64 г.
За кредитополучатели
от 65 г. до 74 г.
Застрахователна сума Остатък по кредита към датата на застрахователното събитие. Остатък по кредита към датата на застрахователното събитие. Размерът на месечната погасителна вноска към датата на застрахователното събитие. Остатък по кредита към датата на застрахователното събитие. Размерът на месечната погасителна вноска към датата на застрахователното събитие.
 Застраховка "Кредитна защита" - Пакет "Мини" Застраховка "Кредитна защита" - Пакет "Пълен" Застраховка "Кредитна защита" - Пакет "65+"
Покрития Научи повече Научи повече Научи повече
При злополука
Смърт вследствие на злополука
Да Да Да
Пълна трайна неработоспособност вследствие на злополука
Да Да Да
Временна неработоспособност вследствие на злополука
Не Да Не
При заболяване
Смърт вследствие на заболяване
Да Да Не
Пълна трайна неработоспособност вследствие на заболяване
Да Да Не
Временна неработоспособност вследствие на заболяване
Не Да Не
При загуба на доход
Нежелана безработица
Не Да Не

Пакет „Мини“ към застраховка “Кредитна защита“

Пакет „Мини“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ АД на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на сключване на застраховката.

Пакет  „Мини“ е достъпен вариант, който Ви позволява да се защитите срещу неблагоприятни ситуации с живота и здравето Ви, които могат да доведат до невъзможност да се справите с изплащане на кредитните Ви задължения.

С пакет „Мини“   Вие можете да бъдете сигурен, че в случай на настъпило  заболяване (с изключение на  предшестващо такова) или  злополука в периода на изплащане на кредита Ви, остатъкът по сумата ще бъде изплатен от Застрахователя към банката-кредитор, вместо това да тежи на Вашите законни наследници или близки. 

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие;
 • Застраховката се сключва без необходимост от медицински прегледи и деклариране на здравен статус;
 • Застрахователното покритие е валидно за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 30 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката;

Пакет „Мини“ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука и заболяване;
 • Пълна трайна неработоспособност над 70%  вследствие на злополука и заболяване;
Застрахователният договор по Пакет „Мини“ покрива събития, настъпили на територията на цял свят.
 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита.
 • При съществуващи кридити - срокът на застраховката  е равен на остатъчния  период от изплащане на кредита. 
Застрахователната премия се изчислява като % от месечната погасителна вноска по кредита Ви и се заплаща месечно едновременно с вноската по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод /ПКП/.

В случай на смърт се изплаща:

 • остатъка по кредита към датата на смъртта;

В случай на Пълна трайна неработоспособност  се изплаща :

 • остатъка по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на Експертното решение на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение  на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита;

Ползващо се лице (лицето, на  което се изплаща застрахователното обезщетение) по тази застраховка  е „Банка ДСК“ АД.

За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на Банка ДСК в страната.
 

Пакет „Пълен“ към застраховка “Кредитна защита“

Пакет „Пълен“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на потребителски, жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ АД на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на сключване на застраховката.

Пакет  „Пълен“ Ви предоставя максимална защита  срещу неблагоприятни събития  с живота и здравето Ви , както и срещу загуба на доход при нежелана безработица, които ситуации могат да доведат до невъзможност да се справите с изплащане на кредитните Ви задължения.

С Пакет „Пълен“  Вие можете да бъдете спокоен, че в случай на настъпило  заболяване (с изключение на  предшестващо такова), злополука или настъпила нежелана безработица в периода на изплащане на кредита Ви, остатъкът по кредита или месечните вноски през периода на безработицата и болничния престой  ще бъдат изплатени от Застрахователя към банката -кредитор, вместо това да тежи на Вашите законни наследници или близки. 

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие или до 6 (шест) последователни месечни вноски   при нежелана безработица и продължителен болничен ( за 1 застрахователно събитие); 
 • НОВО! При риск „Нежелана безработица“ застрахователното покритие е валидно дори и при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие срещу обезщетение (чл. 331 ал.1 от Кодекса на труда и чл.107а от Закона за държавния служител);
 • НОВО! За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица - прилага се  увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“;
 • Застраховката се сключва без необходимост от медицински прегледи и деклариране на здравен статус;
 • Застрахователното покритие е валидно за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 30 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката;

Пакет „Пълен“ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука и заболяване;
 • Пълна трайна неработоспособност над 70% вследствие на злополука и заболяване;
 • Нежелана безработица;
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване
Застрахователният договор по пакет „Пълен“ покрива събития, настъпили на територията на цял свят с изключение на риска Нежелана безработица“, при който  се покриват събития, настъпили  на територията на Р. България.
 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита.
 • При съществуващи кридити - срокът на застраховката  е равен на остатъчния  период от изплащане на кредита. 

В случай на смърт се изплаща:

 • остатъка по кредита към датата на смъртта;

В случай на Пълна трайна неработоспособност  се изплаща :

 • остатъка по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на ЕР на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение  на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита;

 

В случай на  Нежелана безработица  и Временна неработоспособност се изплащат:

 • до 12 (дванадесет) месечни вноски за срока на кредита, но не повече от 6 (шест) последователни месечни вноски за едно застрахователно събитие.
 • * За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица“ - увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“. В тези случаи, Застрахователят изплаща на Застраховащия („Банка ДСК“) месечна вноска по  кредита за срока на временната неработоспособност , като  на застрахованото лице се изплаща допълнително обезщетение в размер на половин месечна вноска за всеки от месеците на неработоспособност.

Ползващо се лице ( лицето, на  което се изплаща застрахователното обезщетение) по тази застраховка  е „Банка ДСК“ АД.

Застрахователната премия се изчислява в % от месечната вноска по кредита Ви  и се заплаща месечно, заедно с погасителните вноски по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод /ПКП/.
За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на Банка ДСК в страната.
 

Пакет „65 +“ към застраховка “Кредитна защита“

Пакет „65 + “ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на потребителски, жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ АД на възраст от 65 до 74 навършени години към началото на сключване на застраховката.

Пакет „65+“ Ви предоставя оптимална защита срещу неблагоприятни събития с живота и здравето Ви, които ситуации могат да доведат до невъзможност да се справите с изплащане на кредитните Ви задължения.

С Пакет „65 +“  Вие можете да бъдете сигурен, че в случай на злополука, претърпяна в периода на изплащане на кредита Ви, остатъчната сума или месечните вноски по кредита през срока на Експертното решение от ТЕЛК/НЕЛК  ще бъдат изплатени от Застрахователя към банката-кредитор, вместо това да тежи на Вашите законни наследници или близки. 

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие или месечни вноски за срока на неработоспособността;
 • Застраховката се сключва без необходимост от медицински прегледи и деклариране на здравен статус;
 • Застрахователното покритие е валидно на територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 30 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката;

Пакет „65 + “ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • Пълна трайна неработоспособност над 70% вследствие на злополука;
Застрахователният договор по Пакет „65 + “ покрива събития, настъпили на територията на цял свят.
 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита.
 • При съществуващи кридити - срокът на застраховката  е равен на остатъчния  период от изплащане на кредита. 

В случай на смърт се изплаща:

 • остатъкът по кредита към датата на смъртта;

В случай на Пълна трайна неработоспособност  се изплаща :

 • остатъкът по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на ЕР на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение  на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита;
Застрахователната премия се изчислява в % от месечната вноска по кредита Ви  и се заплаща месечно, заедно с погасителните вноски по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод /ПКП/.
За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на Банка ДСК в страната.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати