empty image

Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

 

Заявете онлайн

Заявете онлайн

Имате възможност да кандидатстване онлайн за този продукт.

Заявете онлайн


Вашите предимства

Предимства за Вас

 • Не се проследява целевото изразходване на средствата

 • Гратисен период за издължаване на главницата – до 3 месеца

 • Избирате между равни и намаляващи месечни вноски

 • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник

 • Възможност за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма "ДСК Партньори плюс" при изпълнение на допълнителни условия

Размер

500 лв.
250 евро
Минимален
20 000 лв.*
10 000 евро
Максимален
*до 60 000 лв. / 30 000 евро според индивидуалниякредитен рейтинг на клиента

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване

Допълнителна лихвена отстъпка

Имате възможност да се възползвате от допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма "ДСК Партньори плюс" при изпълнение на следните условия:

 • Превод на работна заплата по разплащателна сметка в Банката

 • Ползване на платежен пакет DSK Pay+

 • Заявяване на SMS уведомяване при просрочие в издължаването на предоставения кредит и при закупуване на допълнителен продукт/услуга

Обезпечение

Залог на вземане по сметка

Такси и лихви

Такси и лихвени проценти

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

Пример:

ГПР:

9,33 %

Размер на кредита

10 000 лв.

Месечна вноска

121,27 лв.

Срок на кредита

10 год.

Общо дължима сума

15 143,27 лв.

ГПР 9,33 % изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлив лихвен процент 7,99 %
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит 50 лв.
 • Брой погасителни вноски 120
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ 4.50 лв.

Други продукти

Стандартен потребителски кредит

Можете да финансирате по-голяма покупка за жилище, кола, пътуване или да разполагате с допълнителни средства.

Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

Можете да вземете потребителски кредит с обезпечение залог по вземане на сметка при превод на заплата по сметка в Банка ДСК.

Кредит със залог на влог

Обезпечението е Ваш влог/депозит в Банка ДСК и не е необходимо да удостоверявате допълнително Вашите доходи.

Студентски кредит

Предназначен за финансиране на студенти и докторанти за финансиране на целия или на част от периода за обучение.

Кредит овърдрафт

За допълване на временен недостиг на собствени средства за плащане на задължения - данъци, такси, услуги, покупка на стоки, почивка и други.

Кредит за моряци

Възползвайте се от възможността за допълнителни средства с потребителски кредит за моряци.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати