стоков кредит-кеп банка дск

Полезна информация

Повече информация във връзка с
изплащане на наследствени дялове

За твое улеснение – Банка ДСК предоставя възможност за изплащане на суми от наследствен влог при явяване на наследниците, както едновременно, така и поотделно. Не се изисква наследниците да се явят едновременно в банката, като всеки наследник на починал титуляр може да получи своя наследствен дял във всеки избран от него офис на банката.Необходимите документи за изплащане на наследствени дялове са:

  • При наследяване по закон: Удостоверение за наследници – издадено от Общината по последния постоянен адрес на наследодателя или Европейско удостоверение за наследство;

  • При наследяване по завещание: ако завещанието е нотариално–нотариално заверен препис на завещанието, а ако е саморъчно – завещанието и протокол за обявяването му от нотариус, заедно с Акт за смърт.

  • Удостоверение/я за отказ от наследство - в случай, че някой от наследниците се е отказал от наследството.

  • Удостоверение за платен данък наследство или че такъв не се дължи, издадено съгласно Закона за местните данъци и такси – не се изисква за преживял съпруг и наследници по права линия.

  • Удостоверение за сключен граждански брак на наследодателя – представянето му е необходимо само в случай, че наследниците са: преживял съпруг и родители на починалия или преживял съпруг и негови братя и сестри (съответно техни наследници), баби, дядовци, пра-баби/дядовци.Когато наследниците са повече от един и не посетят банката заедно, всеки от тях представя горепосочените документи в оригинал или нотариално заверено копие. В зависимост от спецификата на конкретния случай могат да ти бъдат поискани допълнителни документи.Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати