empty image

ДСК Стандарт

Срочните депозити са подходящ начин да съхранявате Вашите средства за период от 1, 3, 6, 12 и 24 месеца.

Предимства (only for admin)

Предимства

  • Минимална сума за откриване - 500 BGN/ 500 EUR/ 500 USD/ 500 CHF/ 500 GBP;

  • Срок на депозита - 1, 3, 6, 12 и 24 месеца;

  • Не се допуска довнасяне на суми по срочния влог;

  • Теглене на суми – по открит срочен влог не се допуска частично теглене на суми;

  • Лихвата се изплаща по открита разплащателна сметка;

  • При откриване на влога от Вас се изисква да внесете минимална сума.

При изтичане на срока на договора, той не се подновява автоматично, като дължимата сума – главница и лихва, се трансферират автоматично по разплащателната сметка, обслужваща депозита, и Клиентът може да се разпореди със средствата си от нея.

При предсрочно прекратяване на договора – от датата на откриване до датата на закриване, не се изплаща лихва.

При прекратяване на договора от Банката, на първия работен ден, следващ падежа, тя прехвърля наличността на влога по разплащателна сметка, открита в Банката на името на титуляра в съответната валута, а ако няма открита такава сметка - по служебно открита от Банката стандартна разплащателна сметка.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Лихви съобразно действащия Лихвен бюлетин

ДСК Стандарт

Лихвен процент, изразен на годишна база

Валута

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

BGN от и над 500

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

EUR от и над 500

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

USD от и над 500

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,03 %

CHF от и над 500

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

GBP от и над 500

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

 

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати