новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Активите на трите взаимни фонда на ДСК надхвърлят 50 млн. лв.

Подобно на останалите банки в България, които предлагат акции или дялове от собствени взаимни фондове, и Банка ДСК обхваща всички инвестиционни стратегии. Управляващото дружество "ДСК Управление на активи" се грижи за инвестициите на три фонда - "ДСК Стандарт", "ДСК Баланс" и "ДСК Растеж". Чрез своите три фонда "ДСК Управление на активи" предоставя на своите клиенти възможността да избират между трите възможни инвестиционни стратегии - консервативна ("ДСК Стандарт"), балансирана ("ДСК Баланс") и високо рискова ("ДСК Растеж"). Трите взаимни фонда управляват активи за над 50 млн.лв., което ги поставя на едно първите места в тази индустрия. Активите на "ДСК Стандарт" се влагат предимно в дългови ценни книжа с фиксирана доходност (държавни ценни книжа и облигации). Според проспекта му управляващото дружество има право да влага до 95% от средствата в такива ценни книжа. "ДСК Стандарт" е подходящ за инвеститори, които търсят инвестиция с ниска степен на риск, която носи постоянен доход. Реализираната доходност от този тип фондове обикновено е малко по-висока от тази на банковите депозити, а рискът е минимален. "ДСК Баланс" е с балансиран рисков профил, както говори и името му. Инвестиционната стратегия на "ДСК Баланс" предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Според проспекта на фонда до 40% от активите могат да бъдат влагани в акции на български дружества, които се търгуват на БФБ - София, а в държавни ценни книжа и банкови влогове - до 60 на сто. Инвестицията в дялове на "ДСК Баланс" трябва да е средно срочна, като фондът има право да влага и до 20% от средствата си в чуждестранни акции. "ДСК Растеж" инвестира средствата предимно в акции, като е подходящ за инвеститори, които търсят по-висока доходност и съответно са склонни да приемат по-високо ниво на риск. Разбира се, хоризонтът тук също би трябвало да е по-дългосрочен. Фондът има право да влага до 80% от средствата си в акции на български дружества, а в корпоративни облигации - до 40 на сто.
Управляващото дружество "ДСК Управление на активи" АД е учредено в края на 2004 г. Акционери в него са "Банка ДСК" ЕАД с 66% и "ОТП фонд Мениджмънт" с 34%.
Трябва да се отбележи, че инвестицията във взаимен фонд е форма на спестяване и покупката на такива дялове в повечето случаи не е подходяща за краткосрочни спекулативни операции. Вложителите могат да разчитат на добра доходност за своите спестявания, като инвеститорите със склонност към по-висок риск би трябвало да държат парите си във фонда минимум една година (а при високо рисковите фондове и повече), за да може да бъде реализирана оптималната доходност. Предимства на инвеститорите при вложенията във взаимни фондове са няколко: - Управление на вашите средства от професионалисти. Вие няма нужда да притежавате знания за финансовите пазари, тъй като екипът от специалисти на управляващото дружество се грижи за вложенията ви.
- Диверсификация. Като притежава акции или дялове от взаимен фонд, инвеститорът притежава "част" от един голям портфейл от ценни книжа. Неговите пари се инвестират в много на брой различни ценни книжа, като по този начин съществено се намалява рискът от загуби.
- Ликвидност. Вие можете да продадете акциите/дяловете от взаимен фонд във всеки един момент.
- Прозрачност. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзор и банката - депозитар на фонда.
- Данъчни облекчения. Инвеститорите не дължат данъци за доходите, реализирани от сделки с дялове/акции на взаимни фондове.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon