новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Александър Джоганов, ръководител дирекция Малки и средни предприятия в Банка ДСК: Банковият сектор ще подпомогне финансирането на европроекти

Малките и средните предприятия - потенциални бенефициенти по оперативните програми, не са достатъчно добре подготвени за усвояване на средствата по линия на тези програми. Предприемачите са слабо информирани за възможностите, предоставяни от структурните фондове на ЕС, и не познават правилата и начините на кандидатстване. Ниска е и степента на готовност за генериране на проектни идеи от страна на малкия и средния бизнес. Банковият сектор може да допринесе за финансирането на фирмените проекти чрез разработването и предлагането на подходящи кредитни продукти. Кредитният портфейл на Банка ДСК е добре диверсифициран по отрасли - най-голям дял от кредитите (46 на сто) е предназначен за търговска дейност и ремонт на битова техника. 29 на сто от заемите са ориентирани към преработващата индустрия, а 8% - към селското и горското стопанство. Делът на кредитите, отпускани за секторите на транспорта и съобщенията, е 7 на сто. Заемният ресурс за строителството заема петпроцентен дял. Такъв е и делът на кредитите, предоставяни на заетите с хотелиерска и ресторантьорска дейност.
Банка ДСК предлага инвестиционен ресурс за придобиване на ДМА, за оборотни средства и покриване на текущите разходи, като не изисква представянето на бизнес план и прогнозни парични потоци. Максималната сума на кредитите, които могат да ползват малките и средните фирми, е 200 000 лв., а таванът за финансиране на микрофирмите е определен на 80 000 лв.
Проектите по ОП "Конкурентоспособност" трябва да са обвързани с модернизиране на технологичното оборудване, създаване и внедряване на нови продукти, намаляване на енергоемкостта на производството и разнообразяване на използваните енергийни източници. Стартирането на собствен бизнес, базиран на иновативен продукт или услуга, научните разработки с приложение в производствения процес или професионалните консултантски и информационни услуги са други възможни приоритети, финансирани по линия на тази програма.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon