новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК и Българска стопанска камара подписаха меморандум за сътрудничество

Двете институции си поставят за цел стимулирането на стопанската активност на регионално и национално ниво
Днес Банка ДСК и Българска стопанска камара подписаха меморандум за сътрудничество на тема: „Подобряване достъпа до финансиране на българските предприятия. Повишаване капацитета и конкурентоспособността им чрез интегрирана иновационна подкрепа и технологично развитие.”
В меморандума се заявява необходимостта от развитие на мрежа от партньорски отношения между държавата, общините, бизнеса и финансовия сектор с цел оползотворяване на най-добрите практики на Европейския съюз, и готовността на двете институции да превърнат публично-частните партньорства в източник на устойчиво развитие и икономически растеж, съобщи пред журналисти Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК.
Една от основните цели на бъдещото сътрудничество между Банка ДСК и камарата ще бъде повишаване на капацитета и конкурентоспособността на българските предприятия. Сътрудничеството между двете институции ще доведе до по-ефективно предоставяне на информационно-консултантски услуги, предназначени за фирми, браншови организации и общини. Информационната обезпеченост на предприятията ще подпомогне процеса на кандидатстване пред различни източници на финансиране.
Друга основна насока на сътрудничеството между банката и БСК ще бъде насърчаването на иновациите и технологичното развитие на българските предприятия. Двете институции ще подпомагат идентифицирането и оценката на жизнеспособността на бизнес-идеи, и ще консултират маркетингови стратегии на бизнес-асоциации в областта на новите технологии, продукти и услуги, допълни Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК.
Банка ДСК има дългогодишен опит при разработването на продукти и услуги за малки и средни, за микропредприятия, в управление на кредити по програмата на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/. Приоритет в дейността й ще бъдат подобряване на достъпа до финансиране на МСП съгласно критериите на ЕС, кредитиране на фирмите при подготовката на проектното предложение, предоставяне на мостово и съ-финансиране, подпомагащи участието им в европейски програми.
Банка ДСК, съвместно с Националното сдружение на българските общините организира през м. февруари 2007 г. международен семинар “Усвояването от общини на средства от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз”. Предмет на семинара бяха европейските фондове като важен източник за икономическо развитие, за модернизиране на икономиката и за повишаване на доходите на населението.
БСК, в съответствие с мисията си за подкрепа на българския бизнес, организира мащабна кампания за информиране на членовете на камарата за пътищата за повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез използване на инструментите на структурните и Кохезионния фонд по националните оперативни програми. Допълнително БСК е в процес на изграждане на 25 консултантски звена на територията на страната, които ще осигуряват информационна и консултантска обезпеченост на бизнеса относно възможностите за кандидатстване по конкретни програми с проекти. Усвояването на умения за оптимално кандидатстване и оползотворяване на финансовите ресурси на ЕС ще бъде реална предпоставка за подобряване на финансовото състояние на фирмите и, съответно – за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon