новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК подписа с Европейски инвестиционен фонд гаранционно споразумение по програма „Инициатива за МСП“

На 19 декември 2016 г. Банка ДСК ЕАД подписа с Европейски инвестиционен фонд гаранционно споразумение по програма „Инициатива за МСП“ за предоставяне на гаранции по отпускани кредити на малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за малките и средни предприятия.

Програмата "Инициатива за МСП" за България е съвместен инструмент на Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд, създаден специално, за да увеличи кредитирането на реалната икономика, откриването на работни места и насърчаването на растежа. На основата на тази инициатива Европейската комисия одобри оперативната програма за малки и средни предприятия за България, за да подпомогне увеличаването на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия. България е първата държава от региона, която ще се възползва от възможностите на инструмента за МСП финансиране.

Банка ДСК ще отпуска средства за сделки на бизнес клиенти по програмата, които ще бъдат покривани при гаранционен процент от 60% и ще се отпускат на компании от всички сектори на икономиката без традиционно изключените (оръжия, хазарт, производство и търговия с алкохол). От обхвата на гаранционната схема са изключени и първичните земеделски производители, както и реализирани проекти  по програма JEREMIE. Не се финансират разходи по проекти, които получават финансиране от друг инструмент на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) или на ЕС, или финансиране от същия инструмент на ЕСИФ по линия на друга оперативна програма. МСП транзакциите се ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, "Хоризонт 2020", както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

С гаранциите по програмата Банка ДСК ще отпуска както инвестиционни, така и оборотни кредити, като общата експозиция към дадено МСП не трябва да надвишава 5 000 000 EUR (9 779 000 BGN). Минималният матуритет на сделките, гарантирани по програмата, е 24 месеца, а максималният - 12 години, включително и съответния гратисен период, ако има такъв. По отношение на револвиращите МСП сделки, максималният матуритет е 4 години.
Чрез подписаното Споразумение Банка ДСК ЕАД ще осигури на своите настоящи и бъдещи бизнес клиенти възможности за предоставяне на по-лесен достъп до финансиране на фирми и ще стимулира предприемачите да развиват нови проекти, както и да мислят за растеж, което е важен фактор за подобряване на цялостната икономическа среда.

Като лидер по доверие сред потребителите на банкови услуги и институция с осъзната отговорност за изграждането и утвърждаването на устойчиви бизнес модели, Банка ДСК целенасочено работи за запазване и разширяване на дългосрочните отношения със своите клиенти. Вече три години успешно функционира новият модел с изградена мрежата от центрове за обслужване на бизнес клиенти, чрез която Банка ДСК може да осигури приоритетно разглеждане на кредитни искания по Програмата "Инициатива за МСП".

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon