новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК предлага застраховка „СИГУРНОСТ”

В стратегическо партньорство с „Групама Животозастраховане” и „Групама Застраховане”, считано от 15 април 2010 г. Банка ДСК ЕАД, в качеството си на застрахователен агент, предлага на своите кли-енти - кредитополучатели нов застрахователен продукт – застраховка „Сигурност”.
От застраховка „Сигурност” могат да се възползват кредитополучатели на възраст от 18 до 64 на-вършени години по нов или съществуващ потребителски, жилищен и/или ипотечен кредит, за който не са включени вече в действащи групови договори за застраховка „Живот” на кредитополу-чатели.
Застраховка „Сигурност” предлага комбинация на три риска в два застрахователни пакета - „Макси-мум” и „Живот”. Пакет „Живот” покрива рисковете „смърт” и „пълна трайна неработоспособност” в резултат на злополука или заболяване, а пакет „Максимум” осигурява допълнителна застрахователна защита, освен за изброените рискове, и за риска „Нежелана безработица”. При реализиране на някой от рисковете и при наличие на всички останали условия по застрахователния договор, месечните вноски по кредита или остатъка по кредита се поемат от застрахователите.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати