новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага нов продукт – срочен влог „ДСК Палитра”

От 7 април т.г. Банка ДСК въвежда нов продукт – срочен влог „ДСК Палитра”. 

Влогът може да бъде открит в лева, евро и щатски долари. Титуляр на влога може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, като минималните суми за неговото откриване са 2 000 валутни единици.

Срокът на влога е 6 месеца, със служебно подновяване на срока.
Лихвените периоди са шест, всеки с трайност 1 месец. Лихвеният процент нараства за всеки следващ лихвен период. След изтичането на първоначално договорения срок олихвяването за следващия 6-месечен период се повтаря по първоначалната схема.
    Лихвените проценти за първоначално договорения срок, изразени на годишна база, са както следва:

Период            Валута   BGN    EUR    USD
1                                  5,75   4,50   1,60
2                                  6,45   5,10   2,30
3                                  7,45   5,80   3,30
4                                  8,60   6,60   4,30
5                                  9,80   7,50   5,30
6                                  11,30  8,50  6,30
 
Лихвените проценти за следващите служебно подновени срокове, изразени на годишна база, са както следва:

Период           Валута     BGN    EUR    USD
1                                  3,50   2,60  1,60
2                                  3,60   2,70  1,70
3                                  3,70   2,80  1,80
4                                  3,80   2,90  1,90
5                                  3,90   3,00  2,00
6                                  6,00   5,00  3,50

Лихвената надбавка за суми от и над 30 000 лева/евро е 0,5%, приложима за всяко от лихвените нива както    през първоначалния, така и през подновения срок.

Лихвата се изплаща в края на всеки лихвен период, т.е. месец, чрез капитализиране. Начислената лихва се прибавя към внесената сума и през следващия лихвен период лихва се начислява върху общата сума.  
Възможно е довнасяне на суми до края на третия месец на първоначално договорения срок и до края на тре-тия месец на служебно подновения срок чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки в Банка ДСК..
При частично теглене на сума ии при предсрочно закриване на влога не се изплаща лихва за непълния период.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon