новини
Новини и уведомления

Банка ДСК пуска нова кредитна линия за корпоративни клиенти

Банка ДСК започна продажбата на нов продукт за корпоративни клиенти - кредитна линия с погасителен план. Това съобщиха от кредитната институция, ръководена от Виолина Маринова.
Финансирането се предоставя за оборотни средства, като се договарят размерът и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява. Погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване.
Срокът на кредита е до 60 месеца с възможност за продължаване на ползването, след преценка на финансовото състояние на всеки 12 месеца. Продължаването се извършва без подписване на анекс към основния договор. При преустановяване ползването на кредитната линия погасяването се извършва по предварително договорен погасителен план.
Продължаването на ползването на кредитната линия се допуска на основание писмено искане от кредитополучателя и представяне на всички необходими документи за одобрението му най-малко 1 месец преди изтичането на всеки 12-месечен период.
Лихвените условия са съгласно действащия лихвен бюлетин на банката.
В началото на тази седмица от ДСК съобщиха, че банката вече предоставя преференциални условия по разплащателни сметки на клиенти - земеделски стопани, които ще получават целеви помощи от европейските фондове. За първите три години след присъединяването ни ЕС ще предостави финансова подкрепа за българските фермери на обща стойност от 1,5 милиарда евро. За да могат да се усвоят тези средства, земеделските стопани - юридически и физически лица, трябва да си открият разплащателна сметка в лева, припомниха от кредитната институция.
***
РЕЗУЛТАТИ
Печалбата след облагане с данъци на Банка ДСК, през четвъртото тримесечие на 2006 г. се е увеличила с 42.6% на годишна база, сочат отчетите на кредитната институция.
Печалбата преди облагане с данъци е с 41.7% по-висока от съответния период на миналата година. Годишното нарастване на кредитите като цяло е 18.2% , а делът на корпоративните кредити е 29.1%, което означава нарастване с 8.2% за периода и 59.9% на годишна база. През четвъртото тримесечие на 2006 г. банка ДСК запази водещата си позиция на пазара на услуги за граждани и в общо активи, обясниха от банката.
Съотношението разходи-приходи на групата ДСК е 38.7%. Група ДСК постигна възвръщаемост на инвестициите ROA 3.47% (+0.13% на годишна база) и възвръщаемост на собствения капитал ROE 29% (+2.6% на годишна база), сочи отчетът на дружеството.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon