новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК – резултати от прегледа на качеството на активите и стрес теста


Банка ДСК ЕАД участва в прегледа на активите и стрес тестове на българската банкова система през 2016г., проведени на основата на Наръчника на Европейската централна банка за Преглед на качеството на активите (ПКА), публикуван на 14-ти март 2014 г. и последващите документи, издадени от Българска народна банка (БНБ), предоставящи допълнителни насоки.

Цялостната оценка се състоеше от Преглед на качеството на активите, извършен с участието на независима одиторска компания, последван от стрес тест, в който бяха включени резултатите от ПКА. Целта на стрес теста беше да оцени устойчивостта на участващите банки, използвайки единната методология, разработена от Европейския банков орган (ЕБО), която беше приложена спрямо всички български банки. Стрес тестът беше осъществен при хипотетичен базисен и  утежнен сценарий. Сценариите бяха определени от БНБ и предвиждаха три-годишен хоризонт (2016-2018).   
Както базисният, така и утежненият сценарий бяха изпълнени, като се използваха данните от Баланса към края на декември 2015 г., и съответно не бяха взети предвид бъдещите бизнес стратегии и управленски действия. Поради това, тези сценарии на стрес теста не представляват прогноза за приходите на Банка ДСК ЕАД. 

Банка ДСК ЕАД се запозна с резултатите от Прегледа на активите и стрес теста, оповестени от БНБ в събота, 13.08.2016г.

Според резултатите от Прегледа, базисният собствен капитал (CET1) на консолидирано ниво за Банка ДСК е 16.8%, което е над регулаторния минимум от 4.5%. Общата капиталова адекватност на консолидирано ниво след Прегледа е 17.0%, също над регулаторния минимум от 8%.

Според резултатите от стрес теста, през 2018г. базисният собствен капитал на Банка ДСК ЕАД на индивидуална база би се променил на 16.7% при базисния сценарий, и съответно на 15.4%, при утежнения сценарий в сравнение с 17.2% в края на 2015 г. 

Банка ДСК прилага надежден и всеобхватен модел на оценка и обезценка на активите и относително по-консервативен подход в някои аспекти, който не се обхваща в цялост от прилаганата при прегледа  методика. Резултатът от детайлния преглед на политиките, процедурите, портфейла и индивидуалните експозиции не показа съществени отклонения. 

По отношение на капиталовата позиция, което е и най-важният резултат от извършената оценка, Банка ДСК показа стабилни резултати, което е предпоставка банката да продължи провеждането на разумна и последователна политика в партньорство и подкрепа на своите клиенти.

Информация за доклада с индивидуални банкови данни за резултатите от Прегледа на качеството на активите (ПКА) и Стрес теста (СТ) на българската банкова система, предоставени от независимите консултанти и обобщени от международната консултантска компания Делойт, може да намерите тук.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon