новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК реши своите проблеми с архивирането на данни след внедряване на решение на Informatica

През 2003 г. след приватизацията на Банка ДСК финансовата институция се трансформира в ефективна частна банка, част от OTP Group, Унгария. В момента Банка ДСК е водеща банка на българския пазар и обслужва повече от три милиона клиенти. Банката предоставя голям брой ипотечни и потребителски кредити, както и депозити, разнообразни услуги през различни електронни канали, специални програми, насочени към дребния и средния бизнес и общините.
Наименование: Внедряване на система за архивиране на данни Informatica ILM Archive
Възложител: Банка ДСК
Изпълнители: Глобал Консултинг и Банка ДСК
Общ бюджет: 253 425 евро, без ДДС
Стартирано внедряване: 01.09.2012 г.
Завършен: – 19.12.2012 г.
Предизвикателствата
Мащабната дейност на кредитната институция води до динамично нарастване на данните в организацията, което създава редица проблеми. Те произтичат най-вече от факта, че голяма част от тези данни не се използват ежедневно, или с други думи те са неактивни, но трябва да се съхраняват по законови и бизнес причини. Също така всички данни - активни и неактивни, се съхраняват в продукционната среда. Това води до влошаване на работата на оперативните приложения, затрудняване на анализа и рeпортинга от Data Warehouse и бекъп, който отнема много време и усилия.За да бъдат решени тези проблеми, Банка ДСК прилага различни частични решения и е принудена непрекъснато да разширява хардуерната база и ИТ инфраструктурата. Това от своя страна предизвиква лавинообразно нарастване на разходите, както и води до невъзможност за точно планиране на инвестициите, необходими за това.
Фиг. 1 Архитектура на решението
С цел намиране на по-ефективни решения, от банката проучват различни варианти. В края на 2011 г. Global Consulting представя на експертите на банката решението за архивиране на Informatica – ILM Data Archive. Ето и някои от предимствата на предложеното решение:
Икономически изгодно за организацията:- предоставя оптимално съотношение цена/ функционалност/ ползи за организацията;- възможност за бързо извеждане на неактивните данни от продукционната среда и съкращаване на разходите;
Универсално решение - автоматизира процесите по архивиране и възстановяване на данни в организацията, като предлага решение за всички процеси в различни режими на работа:- архивиране на цели бази, на отделни таблици, на групи от таблици, свързани по логически признаци или на отделни редове по бизнес правила;- изпълнение веднага или по определен времеви график;- архивиране в база, в компресиран файл или комбинация от тези възможности.
Поддържа работа в хетерогенна среда - поддържа автоматична връзка с различни като тип източници на данни – бази, приложения, среди.
Висока производителност:
1. освобождава продукционната среда от неактивните данни и повишава производителността на приложенията;
2. обработва с висока скорост големи обеми от данни за единица време;
3. не изисква кодиране;
4. Не е обвързано с определена технология - не изисква определен тип хардуер или софтуер;
5. Препоръки от клиенти и анализатори на пазара – освен огромния брой клиенти, при които има реализирани успешни проекти, международните анализатори посочват Informatica като световен лидер в производството на специализирани софтуерни продукти за архивиране на данни.
Фиг. 2 Архивиране във файл
ILM Data Archive автоматизира всички възможни процеси,
свързани с архивиране и възстановяване на данни в организацията, като отговаря на различни бизнес необходимости и подкрепя различни процеси. За реализацията на решение за архивиране в Банка ДСК голяма роля изиграва изпълненият демонстрационен проект в началото на 2012 г. В рамките на около седмица експертите на Global Consulting инсталират ILM Data Archive и демонстрират пълната функционалност на продукта в тестова среда на DWH. При демонстрацията е отбелязана стабилната работа на продукта, бързото и лесно архивиране, високата производителност.
От особено значение за избора на ILM Data Archive са и демонстрираните вградени функционалности на продукта, които позволяват автоматичен анализ и групиране на таблиците като логически свързани обекти при архивирането им, функционалността изграждаща автоматично т.нар. Seamless Access между продукционната и архивната база, мониторинга и рипортинга на продукта, лесния за работа интерфейс.Така през 2012 г. в Банка ДСК е стартиран проект за внедряване на решение за архивиране с Informatica ILM Data Archive.
Архивиране на данните в Data Warehouse
“Проектът беше фокусиран върху тази част в Банка ДСК, където архивирането на данни е най-належащо – Data Warehouse (DWH) – разказва Георги Панайотов, директор на дирекция „Хранилище на данни, анализи и отчетност. - При стартирането в DWH на Банка ДСК имаше 18 TB данни в над 1700 таблици, като голяма част от тях са неактивни, но се съхраняват по законови, регулаторни и бизнес причини.”В първия етап на проекта е предоставено съответното обучение за администриране и за работа с продукта, както и трансфер на знания. Обучението от страна на експертите на Global Consulting и разработените конкретни примери създават пълноценна работна среда за следващия етап.“
Фиг. 3 – Платформата на Informatica
Във втория етап - практическо изграждане и тестване на проекти за архивиране с помощта на ILM Data Archive бяха анализирани таблиците в DWH – продължава Панайотов. - Бяха идентифицирани 220 големи транзакционални таблици и сформирани 50 типови логически обекти (групи от таблици), за които бяха създадени архивни процедури със средствата на продукта. След тестването им за някои архивни процедури бяха наложени допълнителни правила за изпълнение във времеви график и процесът беше стартиран в работна продукционна среда. С изпълнението на времевия график, който се съобразява с натовареността на системите и оперативната работа на банката, се очаква в рамките на няколко месеца да бъдат архивирани 8 TB от продукционната среда. Също така бяха стартирани съответните мониторинг и рипортинг процеси на ILM Data Archive, с помощта на които създадените и работещи вече процеси ще бъдат налюдавани и управлявани.”По този начин е създаден автоматично действащ механизъм и на практика е внедрено решение за архивиране на данни с ILM Data Archive на Informatica в Банка ДСК (вж. Фиг. 1).
Архивиране на данни от оперативни приложения
Работата продължава с подготовката на тестови проект по отношение на архивиране на данни, намиращи се в Microsoft SQL оперативни приложения извън DWH. Това ще даде възможност на експертите на банка ДСК в един следващ етап на разширение на решението да архивират данни директно и от някои приложения в банката и допълнително да облекчи работата им и да повиши производителността им.Друго възможно разширение на обхвата на решението е архивирането на данни, които се достъпват само инцидентно от потребителите, и се съхраняват по законови и други причини. Продуктът поддържа архивирането на такива данни при много висока компресия във файл, като достъпа до тях се осъществява от модул на Informatica, тип Web портал. (вж. Фиг. 2).

Възможно направление на развитие на решението
е и добавянето на други компоненти от платформата на Informatica – за интеграция, анализ и подобряване качеството на данните. “Всички компоненти са напълно интегрирани помежду си и разширението на функционалността на платформата не изисква каквито и да било допълнителни инвестиции освен стойността на лицензиите и съответните услуги – обяснява Георги Панайотов. - Продуктите ползват един и същи хардуер, едно и също Repository, унифициран потребителски интерфейс. Това създава възможност за бързо внедряване, разширение и реализация на набелязаните от всяка голяма организация цели.” (вж. Фиг. 3).
Решението на Informatica предоставя качества, отговарящи на поставените цели на Банка ДСК
Практическото приложение на внедреното от страна на Global Consulting решение на Informatica – ILM Data Archive предоставя комбинация от качества, които точно отговарят на поставените цели на Банка ДСК:
Подобряване на оперативната ефективност и съкращаване на разходите чрез пренасочване на неактивните данни на хардуер с по-ниска стойност на поддръжка.
Подобряване на процесите по взимане на решения и управление на компанията чрез по ефективен Business Intelligence.
Повишаване на надеждността на процесите чрез облекчаване работата на продукционата среда.
Превръщане на данните на компанията в ценен дълготраен актив.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon