новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Взаимните фондове се увеличават с още четири - в. Банкер

 

Дяловете на първия договорен фонд, деноминиран в евро, започнаха да се предлагат на инвеститорите от 7 декември. Те ще се котират в евро по фиксираната от БНБ цена за деня. Мениджърите на „Елана Фонд Мениджмънт", което управлява договорния фонд, очакват вложенията в него да носят годишна доходност от 15-20 процента. Те се опират на доходността, която им е носел балансираният европортфейл за периода 2003-2005 г., а именно 25% на годишна база.
„Елана Балансиран еврофонд" има право да инвестира до 80% от набраните средства в български държавни ценни книжа и облигации, до 60% в акции, търгувани на „БФБ-София", и до 40% в акции на чуждестранни компании, обясни портфолио мениджърът на фонда Красимир Атанасов. Фондът ще се ориентира по-скоро към пазарите в Сърбия и Македония, допълни той. Чуждестранните ценни книжа с фиксирана доходност могат да заемат до 20% от портфейла на дружеството. Паричните средства ще бъдат не по-малко от 10 процента.
Това е третият взаимен фонд на инвестиционната компания „Елана". От декември 2002 г. на пазара се предлагат акциите на инвестиционното дружество от отворен тип „Елана Еврофонд", а от юни 2005 г. на договорния фонд „Елана високодоходен фонд".
„Планираме от началото на следващата година да пуснем и дялове от четвърти взаимен фонд", заяви изпълнителният директор на „Елана Фонд Мениджмънт" Веселин Петров. Според него 2005 г. е била преломна в утвърждаването на тази форма на колективно инвестиране у нас. За това до голяма степен са спомогнали хармонизирането на българското законодателство с европейското, изравняването на данъчното третиране на инвестиционните дружества от отворен тип и на договорните фондове, както и цялостната стабилизация на финансовата система.
Броят на взаимните фондове у нас от началото на годината нарасна от 6 на 13, отбеляза главният изпълнителен директор на „Елана Холдинг" Камен Колчев. Активите им са се увеличили от 30 млн. на 130 млн. лева. Инвеститорите в тях също са набъбнали -от 2000 на 8000. Оптимизмът на мениджърите на „Елана фонд мениджмънт" идва от факта, че моделът за хармонично разпределение на спестяванията в Европейския съюз включва 22% вложения в инвестиционни дружества, също толкова в застрахователни и пенсионни фондове, 36% - в имоти, и 20% - в кеш и като депозити. Прогнозите са, че до 2009 г. активите на инвестиционните фондове ще достигнат 2 млрд. лева. Тези пресмятания не са без основание. На 7 декември Комисията за финансов надзор даде лиценз на още четири договорни фонда. Единият от тях - „Капман макс", е организиран от „Капман Асет Мениджмънт", друг -„ДСК Растеж", е създаден от „ДСК Управление на активи", а останалите два - „Ти Би Ай Комфорт" и „Ти Би Ай Хармония", ще се управляват от „Ти Би Ай Асет Мениджмънт". Комисията даде зелена светлина и на управляващото дружество на „Райфайзенбанк (България)" - „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)". „Капман Макс" е високорисков фонд, който ще издава както цели дялове с номинал 10 лв., така и частични. До 90% от неговите активи ще се влагат в акции на български компании, търгувани на „БФБ-София", до 50% - в акции на чуждестранни компании, и до 40% - в български държавни ценни книжа. Емисионната стойност на цената на обратно изкупуване ще се изчислява всеки вторник и петък. Комисионите, които инвеститорите ще заплащат при покупка, са в размер на 0.70% от нетната стойност на активите на един дял. Освен „Капман Макс" „Капман Асет Мениджмънт" управлява и инвестиционното дружество от отворен тип „Капман Капитал", което има балансиран портфейл. Неговите акции се предлагат на пазара от септември 2004 г. и от началото на публичното предлагане реализираха годишна доходност от 50.05 процента.
Групата на високорисковите фондове ще бъде попълнена и от „ДСК Растеж". Портфейлът му включва акции на български дружества, приети за търговия на регулиран пазар (до 80%), акции на чуждестранни компании, приети за търговия на регулиран пазар (до 40%), български ценните книжа и банкови влогове (до 60%), ипотечни облигации на български банки и квалифицирани облигации на чуждестранни банки (до 40 процента). Това е третият фонд, който ще се управлява от „ДСК Управление на активи", като с него дружеството покрива всички рискови профили. Останалите два фонда са консервативният „ДСК Стандарт" и балансираният „ДСК Баланс". „Ти Би Ай Асет мениджмънт" допълни своето семейство с още два фонда. В него вече влизат „Ти Би ай Евробонд" и „Ти Би Ай Динамик". Новият му фонд, който получи лиценз през седмицата - „Ти Би Ай Комфорт", е нискорисков. Той ще инвестира до 80% от активите си в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, до 60% - в ипотечни и корпоративни облигации, до 50% - в общински дългови книжа, до 50% - в чуждестранни дългови ценни книжа, и до 20% - в акции на български и чуждестранни компании, търгувани на регулирани пазари. „Ти Би Ай Хармония" е балансиран фонд. Неговият портфейл ще включва инвестиции в акции (до 60%), в български държавни ценни книжа (до 60%), в ипотечни облигации (до 60%), в корпоративни облигации (до 60%), в общински дългови ценни книжа (до 50%) и в чуждестранни дългови ценни книжа (до 50 процента).

Автор: Таня КРЪСТЕВА

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon