новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК: Консервативното поведение на банките се оказа добра стратегия

 
Създадената преди 64 години Банка ДСК (тогава Държавна спестовна каса) е кредитната институция с най-дългогодишна история на българския пазар. Развитието й преминава през различни преобразувания-от спестовна каса, през банка, която е еднолична държавна собственост“додъщерна институция на чуждестранен инвеститор - най-голямата унгарска банка OTP става неин собственик през 2003 г. Според размера на активите си - 9.98 млрд. лв. към края на 2014 г., Банка ДСК е втората по големина в сектора. Институцията обаче има най-големия портфейл в банкирането на дребно и най-много депозити и сметки на домакинства, а след приватизацията й навлиза активно и в корпоративния сегмент, както и в банкирането за малки и средни предприятия.
В класацията на „Капитал" през 2014 г. Банка ДСК заема втора позиция във всички отделни категории, но силното й представяне по различните показатели в крайна сметка за трета поредна година й отрежда първото място в общото подреждане. Институцията е на първо място по показатели като съотношението cost-to-income (административни разходи към приходи от лихви, такси и дивиденти) и средното съотношение на възвращаемост на капитала за последните три години. Сред факторите, които натежават на представянето й в отделните категории, са например цената на кредита (12-о място), съотношението кредити/депозити (7-о място), нетният лихвен марж (5-о място) и маржът на нетния доход от такси (14-о място).
- Как оценявате изминалата 2014 г. за банковия сектор в България? кои бяха основните предизвикателства и как се справихте с тях?
- Безспорно 2014 г. беше много трудна за банковия сектор. Възстановяването на доверието на потребителите беше най-голямото предизвикателство за банковия сектор. Консервативното поведение на банките и фактът, че разполагат с високи ликвидни и капиталови буфери, се оказа добра стратегия. Банките в България са ориентирани към приспособяване към общоевропейските стандарти за реформиране на финансовата система по посока запазване на стабилността, прозрачност, още по-голяма откритост и адаптиране към потребителските очаквания.
- Какви бяха ефектите от събитията около Корпоративна търговска банка?
- Отпадането на съществен играч от банковата система е изпитание и се отрази негативно на функционирането на останалата част от банковия сектор. Индикатор за възвръщането на доверието е запазването на институционалността и това, че средствата на вложителите на КТБ се върнаха в банковата система. Положителният публичен образ на сектора успя да се възстанови.
Банковата система успя да запази положителния тренд на основните си показатели и да продължи да функционира като трансмисия на икономиката.
- Кои ще са основните тенденции, които ще характеризират развитието на сектора през 2015 г?
- Смятам, че ще продължи да действа тенденцията за нарастване на депозитите в българската банкова система, по-конкретно спестяванията на домакинствата като двигателя на ръста на депозитите. Тенденциите са лихвените проценти по депозитите да се приближават до предела си на поевтиняване, а по кредитите - да продължи намаляването. Установяването на устойчива и предвидима бизнес среда, наличието на политически и социален консенсус са условията за предвидимост на финансовото поведение на всички икономически играчи и за оживление на пазара на кредити. Създаването на адекватна макроикономическа среда е пътят към постигане на вземането на активни информирани решения от страна на потребителите на банкови и финансови услуги.
- Как ще се отразят отрицателните лихви и наливане-то на ликвидност от страна на ЕЦБ на банките и бизнеса в България?
- За пръв път от 2007 г. насам се очаква всички държави - членки на Европейския съюз, да отбележат икономически растеж през тази година. Политиката, провеждана от ЕЦБ в последно време, цели правителствата от еврозоната да предприемат действия по посока развитие на реалната икономика, не да разчитат само на инструментите на паричната политика.Съществува риск в хипотезата на ЕЦБ - да постигне търсената цел да раздвижи кредитирането с въвеждането на отрицателни лихви. Европейското икономическо пространство е изправено пред преодоляването на неравномерното структурно развитие на отделните страни, така че е трудно да се прогнозира резултатът от взетите мерки. За България това би означавало, че нивата на експорта ще се влияят изключително силно от търсенето в еврозоната, съответно и от икономическия растеж. За оживлението на българската икономика основен принос би имало по-голямото търсене на стоки и услуги от държавите в еврозоната и по-устойчивото икономическо възстановяване на ключовите ни търговски партньори.
- Какви са очакванията ви за икономиката на страната и кои ще са двигателите на растежа?
- През 2014 г. БВП на България е нараснал с 1.7% - позитивен знак на фона на нелеката икономическа, финансова и политическа среда. Относително устойчивият ръст на потреблението, инвестициите и заетостта след няколко години на стагнация са също обнадеждаващи. По данни на анализаторите вътрешното търсене ще нараства с умерен темп поради незначителното увеличение на частното потребление, относително ниските цени на лихвите и слаби бизнес инвестиции. Бавното възстановяване на икономическата среда все още поражда несигурност и фирмите се въздържат от инвестиции. Безспорен негативен фактор е и очакваната тенденция към намаляване на размера на населението в трудоспособна възраст.
Двигател на икономическото оживление би било разширяване на производството с интензивно използване на знания и увеличаването на износа с добавена стойност. Промотирането на България като добро място за привличане на инвестиции ще бъде според мен от решаващо значение.
- Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?
- Банка ДСК ще продължава да поддържа водещата си позиция на банкова институция, предоставяща продукти и услуги на всички клиентски сегменти. Фокус на дейността ни ще бъде партньорството с малки и сред-ни предприятия, както и с корпоративния бизнес. Предоставянето на високотехнологични решения и обогатяването на каналите за достъп до услугите са траен наш ангажимент през последните години.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon