новини
Новини и уведомления
News image

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на „Банка ДСК": Ще подпомагаме усвояването на европейските фондове

От 6 до 8 декември тази година за Втори път ще се състои националното финансово изложение „Финанси за Всички", организирано от сдружението „Български икономически форум ". Очаква се в НДК да се съберат под един покрив над 30 финансови компании -банки, застрахователни и инвестиционни дружества, пенсионни фондове и др. Така посетителите ще могат да се запознаят обстойно с инвестиционните посредници, да се информират за условията и лихвите по кредитите и депозитите, да научат как най-добре може да увеличат своите спестявания, как да се ориентират в застрахователния пазар. За втори пореден път в изложението ще се представи и най-голямата банка в България - „Банка ДСК". На нейния щанд ще може да се получи информация и за доброволното пенсионно осигуряване чрез фондовете, управлявани от дъщерното й дружество ПОК „ДСК Родина". Врамките на изложението на съпътстваща го конференция на 6 декември представител на „Банка ДСК" ще изложи вижданията на мениджмънта на банката за предизвикателствата към малките и средните предприятия при влизането на България в Евросъюза и за готовността на финансовата институция за участие в оперативната програма „Конкурентоспособност" на ЕС.
По повод изложението „Финанси за всички" Виолина Маринова, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на „ Банка ДСК", бе любезна да отговори на въпроси на представител на сдружение „Български икономически форум":
-Г-жо Маринова, ръководената от вас банка отделя подчертано внимание на малките и средните предприятия (МСП) и разработва за тях специфични продукти. Предвиждате ли нещо ново и интересно и предвид предстоящото ни официално влизане в Европейския съюз?
- Наистина „Банка ДСК" има традиционно силни пазарни позиции като партньор на малки, средни и микропредприятия. Това се обяснява както с факта, че имаме най-широката клонова мрежа в България - над една пета от всички банкови клонове у
нас, така и с доброто познаване на потенциала по места и с високото равнище на обслужване, което можем да предложим на малките и средните предприятия в цялата страна. Нашата банка им предлага промоционални лихвени условия за оборотни средства и инвестиционни цели, както и за кредитни линии и кредити - овърдрафт. Заслужава да припомня, че за насърчаването на малки, средни и микропредприятия у нас ни бе отпусната от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) специална кредитна линия от 10 млн. евро. Изискването към малките и средните предприятия е техният персонал да не надвишава 100 души, а годишният им оборот да бъде под 7 млн. евро. За да получи инвестиционен или оборотен заем (в максимален размер 125 хил. евро) от „Банка ДСК" по тази кредитна линия, съответното предприятие трябва да ни представи стабилни и разумни бизнес планове за своето развитие и разширяване...
-Споменахте за известни ограничения поради специални изисквания към броя на персонала и оборота на малките и средните предприятия. Това не стеснява ли за вас кръга на потенциалните кредитополучатели сред тях?
- Да, така е, но преди месец и половина (на 5 октомври тази година) подписахме в София договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за глобален заем. При него вече се прилагат изцяло критериите на Европейския съюз за малки и средни предприятия. ЕИБ неслучайно е известна още като „домашната банка" на ЕС. Според тези критерии малките и средните предприятия са компании с обем на продажбите до 50 млн. евро, активи до 43 млн. евро и с персонал до 250 души. Така кръгът от възможните кредитополучатели става съществено по-широк от този, който ние обичайно имаме предвид по българските стандарти. Многообразни са и областите на приложение на кредитите въз основа на Глобалния заем: енергетика и енергийна ефективност; защита на околната среда; инфраструктура, в това число здравеопазване, образование, някои типове социални жилища, развитие на икономика, базирана на познанието; промишленост; сектора на услугите и туризма. Затова можем да кажем, че малките и средните предприятия, а по-късно и общините - клиенти на „Банка ДСК" (в рамките на Глобалния заем ще бъде допълнително подписана и кредитна линия за общинско финансиране), ще разполагат по този начин с особено подходящ инструмент за съфинансиране на инвестиционни проекти, отговарящи на изискванията за финансиране и от структурните фондове на ЕС.
Към това обезателно трябва да изтъкнем и кредитите, които нашата банка предоставя на малки, средни и микропредприятия по програми на Държавния фонд „Земеделие" по одобрени проекти и сключени договори за финансово подпомагане на земеделски производители по програма САПАРД.
Затова и сега на съпътстващата изложението „Финанси за всички" конференция наш представител ще сподели досегашния опит на „Банка ДСК" в работата с малките и средните предприятия и възможностите ни за приносно участие в оперативната програма „Конкурентоспособност". Известно е, че тази програма е основен инструмент за подготовка на тези предприятия да устоят на конкурентния натиск в Евросъюза и банковите институции ще бъдат основен партньор в този процес.
„Банка ДСК" обслужва една трета от общините в България, а именно те могат и трябва да усвояват средства от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС. Какви мерки предприемате, за да могат нашите общини да ползват възможно най-ефективно инструментите на регионалната политика на Съюза?
- За тази цел в „Банка ДСК" се работи по проект за създаване на специализирано координационно звено „Европейски фондове". То ще следва модела и ще използва опита на ОТР („О Ти Пи") „Хунгаро Проджект" - специализирано дружество на нашия едноличен собственик, унгарската финансова група ОТР.
С този нов проект „Банка ДСК" ясно заявява своето намерение да стане партньор лидер в усвояването на европейските структурни и кохезионни фондове. В процес сме на разработване на кредити за подготовка на проекти, кредити за т.нар. мостово, предварително финансиране, кредити за собствено финансиране, за изплащане на ДДС, издаване на банкови гаранции и др. Ще предоставяме на българските общини и фирми квалифицирана помощ и експертни консултации при определянето на подходящата програма за кандидатстване от конкретната община, създаването на проекта, изработване на проектно предложение и документи за кандидатстване, бюджет и план за финансиране и т.н. Всички тези специализирани продукти и проекти, които ще бъдат координирани по проекта „Европейски фондове", ние представихме на Деветата национална среща на финансистите от общините, състояла се през юни тази година в Боровец. Съзнавайки ясно необходимостта от добро познаване на принципите и инструментите за осъществяване на регионалната политика на ЕС, съвместно с Националното сдружение на общините ние организирахме още през февруари тази година международен семинар по усвояването от общините на средства от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС.
-Наближава краят на годината - време за равносметка. 2006-а добра година ли бе за „Банка ДСК". С какво най-вече вие ще я запомните?
- „Банка ДСК" не само запази лидерската си позиция в банковия сектор, но и увеличи своята преднина пред втората в класацията по активи. В края на септември тази година балансовото ни число е 5.6 млрд. лева. Ще припомня, че само преди година разликата между нас и втората по обем на активи банка беше около 900 млн. лева. „Банка ДСК" държи една трета (32.7%) от пазара на услуги за граждани - кредитите за домакинствата (39.7% от потребителските кредити и 29.4% от жилищните кредити) към края на деветмесечието.
Най-висок (към септември тази година) е нашият пазарен дял сред банките в България по активи, депозити, кредити, по размер на печалбата. Много ни радва, разбира се, че и в отчета на Група ОТР (която е с рекордна консолидирана печалба след плащане на данъци - с над 30% ръст спрямо същия период на 2005-а) се изтъква, че отново най-значителен е приносът на „Банка ДСК" към общите положителни резултати на групата. Печалбата след плащане на данъци на „Банка ДСК" възлиза на 5.6 млрд. форинти и нарасна на годишна база с 45.9 процента.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon