новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК: Нараства ролята на банките в персоналните съвети „лице в лице"

Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК: Нараства ролята на банките в персоналните съвети „лице в лице"

Бих отделила внимание на две основни тенденции, които, според мен, определят визията на банковия сектор за настоящата година. Не става дума за драматични промени, а за следване на разумни тенденции, наложени от очакванията на пазара. За да задържат позициите си и за да се адаптират към изискванията на средата, банките залагат нови приоритети в бизнес стратегията си. Управлението на промяната предполага по-активно търсене на стратегически перспективи, позициониране в сферата на партньор-ства с корпоративния и малкия и средния бизнес.
Новите приоритети са логично свързани, от една страна, с изискванията и динамиката на пазара, а от друга, са продиктувани от осъзнатата отговорност на банковите институции към възстановяването на националната икономика. Бизнес организациите, малките и средните предприятия, микропредприятията представляват гръбнакът на икономиката. Като фактор в икономическото развитие на страната банките имат капацитет и отговорност да подкрепят, стимулират и финансират развитието на всички бизнес сегменти, да подпомагат изграждането на устойчиви бизнес модели. Предоставянето на нови възможности на бизнес клиентите ще подкрепи тяхното развитие и разширяване, ще спомогне за растежа на инициативността и ще допринесе за кохезията и паралелното развитие на бизнеса във всички региони. Въвеждането на разнообразни подходи в обслужването на бизнес клиентите е част от изграждането на нова концепция за планиране и осъществяване на продажби, чрез която банковите институции ще спомогнат за това клиентите да получат максимално ясни и подходящи за техния бизнес възможности, прозрачност и достъпност на финансовата информация като основа за вземане на информирани стратегически решения.
Другата тенденция бих определила като стремеж към предоставяне на персонализирани финансови услуги, изборът на проактивен подход, който клиентите на финансовите институции очакват. Нараства ролята на консултирането и на персоналните съвети „лице в лице" - възстановяването на доверието в банковите институции в страната се проявява именно в тези клиентски очаквания и съответно възможността на банките да ги предоставят. Една от съществените отлики на съвременното предоставяне на банкови и финансови услуги е осъществяване на бан-кирането в различна, високотехнологична среда. Банките придобиват конкурентно предимство, влагайки средства, добри пракитики и ноу-хау в нови технологии. Утвърждаването на онлайн банкирането като канал, развиващ се вече почти десетилетие, е съпътствано от широкото и динамично разпространение на мобилното управление на финансите. Финансовите институции активно инвестират в цялостни мобилни и онлайн платформи, в разработването на множество мобилни приложения, които дават възможност на клиенти от различни поколения за самообслужване и контрол на техните операции. Технологиите се прилагат за комуникации във връзка с приемане на депозити, подписване на документи или преразглеждане на финансови планове. Фокусът върху клиента стимулира банковите институции да предоставят интерактивна среда, да разработват нови начини за осигуряване на търсените потребителски изживявания - не само работна среда, но и среда, в която клиентът се възползва от комфорта на разширената функционалност, в която забавлението и наслаждението от банкирането е факт. Визията на банковите институции за предоставяне на нови високотехнологични възможности за взаимодействие с потребителите и разширяването на обхвата от предложения към тях е свързана и с изключителната отговорност за сигурността на клиентските данни и на транзакционната среда.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon