новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова, Председател на УС на „Банка ДСК":Кредити разрешава само централата на „Банка ДСК"


Петър ИЛИЕВ
Г-жо Маринова, преди десетина дни се проведе общото събрание на „Банка ДСК", на което бяха отчетени резултатите за 2007-а. А какви са целите, които трябва да постигне тя през 2008 година?
- Те са съобразени със ситуацията на международните финансови пазари и с голямата конкуренция у нас. Най-общо казано, през 2008-а „Банка ДСК" трябва да запази пазарните си дялове. Това означава, че ние отново ще трябва да постигнем ръст както на заемите, така и на депозитите, да увеличаваме разумно финансовия резултат и да поддържаме добро качество на кредитния портфейл. Това са все неща, които всеки собственик изисква. Разбира се, темповете на растеж няма да са като през изминалите години, защото пазарът вече е много добре развит и до голяма степен има насищане на финансови услуги.
Ще има ли пренасочване на приоритетите -от кредитиране към влогонабиране?
- Не бих казала, че става дума за пренасочване на приоритети, а за поддържането на един разумен баланс между активи и пасиви с цел по-голяма ликвидност на банките. Специално „Банка ДСК" има много голяма депозитна база. По тази причина ценовата ни политика се различава от тази на някои други банки. Ние не предлагаме депозити с прекалено високи лихви, тъй като не смятам, че трябва да се привличат клиенти по този начин. Не забравяйте, че по-високите лихви по депозитите предполагат и увеличаване на цената на кредитите, които една банка предлага. А ние държим заемите, които предоставяме, да са на поносими цени.
В този ред на мисли - ще се повишат ли лихвите по заемите?
- Аз много отдавна повтарям, че лихвите по кредитите, които банките предлагат, ще се покачат между 0.5 и 0.7 процента. Някои банки вече направиха това повишение. Ние също
не след дълго ще трябва да повишим лихвите по заемите - не за друго, а тъй като получаваме финансиране отвън на по-висока цена. Няма компания, която да си позволи да продава на по-ниски цени от тези, по които купува. И банките не правят изключение от това правило.
А усещат ли се вече затруднения за осигуряване на финансиране от чужбина?
- За кой знае какви големи затруднения не мога да говоря, поне що се отнася до „Банка ДСК". Е, вече не може както беше до неотдавна - щом излезеш на пазара да търсиш пари, веднага да получиш оферти, надхвърлящи твоите нужди. Сега е по-тр*уд-но. И, както вече казах, заради кризата цената е и по-висока. „Банка ДСК" в момента също води преговори за привличане на външно финансиране, но не мога да кажа колко средства ще вземем, на каква цена ще стане това и кога.
От 2004 г. насам унгарската „ОТР" - собственикът на „Банка ДСК", бе поставила на мениджмънта задача да пробие в корпоративното кредитиране. Успяхте ли да я постигнете?
- Не забравяйте, че когато „Банка ДСК" бе купена от „ОТР", тя имаше 2% пазарен дял в заемите за фирми. Сега този дял е 7 процента. И това е много голям ръст, като се има предвид, че пазарът на големи корпоративни клиенти е в значителна степен разпределен между банките. Някои от банките в България са на него от десетина и повече години и е изключително трудно ние да привлечем клиенти, които традиционно ползват услугите им. За да постигнем много голям ръст в обслужването на корпоративните клиенти, ние трябва наистина да привлечем фирми, които са клиенти на други банки. А това е изключително сложно, особено в сегашната ситуация, защото подобно
привличане в много от случаите е свързано с предлагане на по-изгодни условия като цени, а не като качество. Но ние се придържаме към правилото да предлагаме услуги на разумни цени, които са съобразени с пазарните условия, а нека клиентът да направи сам своя избор. Във всеки случай ние не поставяме акцент в политиката си на определени клиенти. За нас еднакво важни са големите фирми, малките и
средните предприятия, и гражданите.
Влошава ли се обслужването на кредитите, независимо по какви причини - покачване на лихви или усложняване на икономическата ситуация? Какво показват вашите наблюдения?
- Мога да говоря само за „Банка ДСК". При нас няма увеличаване на дела на заемите, по които има просрочия спрямо общия обем на кредитите, които сме отпуснали. Дори ако направим сравнение на съотношенията за 2007 и за 2006, ще видим, че има подобрение. Това обаче е напълно нормално, като се има предвид, че направихме много съществени промени в процедурата за одобряване на заеми. Накратко казано, ние въведохме нова информационна система, която централизира процедурите по разглеждането на молбите и вземането на решения за отпускане на кредити. В периода, в който въвеждахме системата, имаше увеличаване на дела на проблематичните вземания. Но когато тя заработи и процедурите бяха проиграни, всичко си дойде на мястото.
През миналата година името на „Банка ДСК" на няколко пъти бе споменавано в публичното пространство във връзка със заеми, отпускани на базата на фалшиви документи. Какви мерки взехте, за да не се повтарят тези случаи?
- Е, това беше преди да въведем тази информационна система, за която говоря. Сега подобни нарушения са труднодопустими по една-единствена причина - служителите в клоновете имат право единствено да предлагат кредити, както и други продукти, да приемат документите на клиентите. Но нямат право да решават дали един заем да бъде отпуснат, или не. Това става в централата на банката, където се изпращат документите, там по специална система за оценка на
риска се обработват данните и се дава заключение за платежоспособността на клиента. Извършва се проверка за задлъжнялостта му в кредитния регистър на БНБ и в базите данни на банката. Декларираните доходи се проверяват в Националния осигурителен институт. И едва тогава в централата се взема решение дали заемът да бъде предоставен, или не. Тази процедура до известна степен намалява операционния риск, в който се включва и рискът от злоупотреби.
Осигурителният доход ли е основата, върху която банката преценява платежоспособността на един клиент?
- За нас да. При това ние гледаме данните за шест месеца назад. По този начин също се защитаваме от злоупотреби. Защото някой може да реши да плати за един месец осигуровката на дадено лице с цел то да може да получи заем от банката.
Сега обаче този номер не минава.
Преценката през осигурителния доход не лишава ли банката от много клиенти, които получават високи възнаграждения, но се осигуряват единствено върху минимална работна заплата?
- Е, ако вие, като клиент, имате сметка при нас, по която се превежда месечното ви възнаграждение и от движението на средствата по нея става ясно, че доходите ви са много по-големи от тези, върху които се осигурявате, разбира се, че ще ви отпуснем заем. Разберете - трябва да докажете доходите си с достатъчно надежден за банката документ, който тя може да провери, ако искате да вземете кредит.
Банката учреди доста дружества в България -да изброим отново кои сега формират групата на „Банка ДСК"?
- „Банка ДСК" притежава 97% от капитала на пенсионноосигурителна компания „Родина". В нея останалите акционери са множество на брой кооперации, членове на Централния кооперативен съюз.
Банката притежава и около 30% от акциите на „ДСК Лизинг". Останалите са собственост на „Меркантил Банк", която е дъщерно дружество на нашия едноличен собственик „ОТР". Участието ни в дружеството бе 50%, но в момента ние уреждаме формалностите по намаляване на този дял до 30 процента. Това става, като капиталът на „ДСК Лизинг" се увеличава. Ние не участваме в това увеличение, то става за сметка на „Меркантил Банк". Притежаваме също така 50% в капитала на „ДСК Управление на активи", където другият акционер е „ОТР Асет Мениджмънт". Банката е и едноличен собственик на „ДСК Транс Секюрити" и на „ДСК Type"...
Чакайте малко. За какво ви е това дружество - „ДСК Транс Секюрити", след като банката е акционер във фирмата за обработка на банкноти, в която участват също БНБ, „УниКредит Булбанк" и ОББ?
- Всъщност дейностите на двете дружества са различни. фирмата, за която говорите, се занимава с проверката за фалшиви банкноти и за повредени пари. Докато „ДСК Транс Секюрити" се занимава с инкасото, т.е със събирането и съответно с доставката на банкноти по клоновете.
Що се отнася до дружеството ни „ДСК Type" -в него са отделени почивните бази, които преди бяха директна собственост на банката. Сега дружеството управлява тези имоти и може да предлага туристически услуги не само на служителите на банката, но и на външни клиенти.
Имате ли и други дъщерни фирми?
- Да, това е „Булпроджект", което миналата година през август регистрирахме заедно с „ОТР Хунгаро Проджект". Това е дружество за предоставяне на консултации по осигуряване на финансиране на проекти, които
кандидатстват за средства от фондовете на Европейския съюз.
Защо не споменавате за застрахователната компания, в която банката притежава акционерно участие?
- Не я споменавам по една елементарна причина. Вярно е, че според юридическите регистрации „Банка ДСК" все още притежава 22.16% от капитала на „ДСК Гаранция", но вече съобщихме чрез медиите, че френската застрахователна компания „Групама" е изкупила „ОТР Гаранция", а чрез нея и всички нейни дъщерни дружества, в това число и „ДСК Гаранция".
В контекста на тази сделка ние също продадохме нашето акционерно участие в „ДСК Гаранция". Но за да се извърши пререгистрацията на компанията при новия собственик, е необходимо да бъдат получени разрешенията на съответните регулаторни органи както у нас, така и в чужбина.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon