новини
Новини и уведомления
News image

Договорните фондове се увеличиха с още два - в. Кеш

Договорните (взаимните) фондове са широко разпространени в развитите страни схеми за колективно вложение в ценни книжа и в други инвестиционни инструменти на парични средства, най-вече от дребни инвеститори. При тях се намаляват инвестиционният риск и разходите за отделните участници, като е осигурено професионално управление на вложението.  Двата взаимни фонда, организирани и управлявани от "ДСК Управление на активи" АД, ще предлагат уникалната за България незабавна ликвидност при обратно изкупуване на техните дялове съобщиха от финансовата институция, ръководена от Виолина Маринова. Благодарение на нея инвеститорите ще получават при поръчка за обратно изкупуване на дялове от 70% до 100% от сумата по сделката (в зависимост от вида на поръчката и фонда) още в момента на подаване на заявката, а остатъка - до края на същия ден. При разработването на характеристиката на договорните фондове са използвани опитът и практиката на ОТП "Фонд Мениджмънт" - лидер на пазара на взаимни фондове в Унгария, чийто пазарен дял към 30 септември е 40.80%, а активите под управление са в размер на 4.637 млрд. евро.  Инвеститори в "ДСК Стандарт" и "ДСК Баланс" могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица. Минималната сума за инвестиране във фондовете е 100 лв.  "ДСК Стандарт" е договорен фонд от консервативен тип. Инвестиционната му стратегия предвижда реализирането на доходи от дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар чрез активно управление на неговия портфейл. Незабавната ликвидност на "ДСК Стандарт" е в размер на 95% или 100% от сумата по сделката в зависимост от това, дали поръчката е за "Брой дялове" или за "Стойност".  Фондът е подходящ за инвеститори, търсещи вложение с постоянен доход и нисък риск. Очакваната доходност от инвестицията в "ДСК Стандарт" е съизмерима с доходността от банков депозит.  "ДСК Баланс" е взаимен фонд от балансиран тип. Той ще инвестира в акции на български дружества, приети за търговия на регулиран пазар (между 20% и 40% от активите), в ипотечни облигации, издадени от български банки, в корпоративни облигации на български емитенти, ДЦК и в инструменти на паричния пазар.  Незабавната ликвидност на "ДСК Баланс" е в размер на 70% или 100% от сумата по сделката в зависимост от това, дали поръчката е за "Брой дялове" или за "Стойност".  Договорният фонд "ДСК Баланс" е подходящ за инвеститори, които търсят възможност за постигане на по-висока доходност от тази от банковите депозити при умерено ниво на риск.  

Автор: Петя ДИМИТРОВА

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати