новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Живи пари за бизнес от Банка ДСК

При какви условия малкият и средният бизнес може да ползват кредити
Банка ДСК притежава повече от 20% дял в клоновата мрежа на банките в България, с което има несравнима инфраструктура за обслужване на малкия и средния бизнес. Банка ДСК познава най-добре местния потенциал, за да осигури високо ниво на обслужване на малките, средните и микропредприятията в цялата страна, твърдят от тази кредитна институция.
Обхват
Банката е ориентирана към клиентите, като основният акцент е повишаване на качеството в комбинация с комплексно обслужване. Банка ДСК притежава екип от добри специалисти, подготвени да предложат адекватно решение на изискванията и потребностите на малкия и на средния бизнес.
Размер
Банката предлага на малки, средни и микропредприятия атрактивни възможности за финансиране.
Кредитите са в различен размер. До 200 000 лв. или еквивалента във валута може да ползват малките и средните предприятия. Кредитът за микропредпирятия е до 80 000 лв. или еквивалента във валута.
Срок
При стандартен кредит за инвестиционни цели с клиента се договарят срок за усвояване, гратисен период, погасителен план и срок на издължаване до 84 месеца. А при предоставяне на определен от банката вид обезпечение той е до 120 месеца. Кредитът за оборотни средства е със срок до 24 месеца за малки и средни предприятия и до 36 месеца за микропредприятия.
Оборотни средства
Може да се ползва кредитна линия за оборотни средства, която е с договорени размер и краен срок, в чиито рамки кредитът се усвоява и погасява. Има възможност за удължаване на срока до 84 месеца, а при предоставяне на определен от банката вид обезпечение - и до 120 месеца. Друга възможност е револвиращ кредит за оборотни средства с максимален срок 3 години. В рамките на договорените размери и краен срок се договарят междинни срокове, за всеки от които се определят размер, срок за
усвояване, гратисен период и начин на погасяване.
Овърдрафт
Банката предлага и овърдрафт. Той се предоставя както на настоящи, така и на нови клиенти. Размерът се определя в зависимост от приходите от продажби и средномесечния оборот по банковите сметки. Срокът на кредита е 12 месеца с възможност за удължаване до 84 месеца. При предоставяне на определен от банката вид обезпечение - и до 120 месеца.
***
ИЗИСКВАНИЯ
Приемат всички допустими обезпечения
► От клиента не се изискват бизнес план и прогнозен паричен поток по кредити за оборотни средства.
► Средствата от предоставения кредит се усвояват само срещу платежни документи.
► Ипотечен кредит, който е обезпечен
с ипотека върху бързоликвиден недвижим имот, се предоставя в кратки срокове за инвестиционни цели и оборотни средства.
► За кредит може да се кандидатства в офисите на Банка ДСК.
► По кредитните сделки се приемат всички допустими от законодателството обезпечения.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon