новини
Новини и уведомления

Инвестиция с нисък риск, но постоянна доходност

Основни инвестиционни цели на договорен фонд "ДСК Стандарт" са запазване и нарастване стойността на инвестициите на притежателите на дялове, посредством реализиране на максимален доход при поемане на минимален риск и същевременно осигуряване ликвидност на собствениците на дялове. За постигането на тези инвестиционни цели управляващото дружество ще инвестира набраните парични средства преимуществено във висококачествени дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. По-конкретно активите ще бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и банкови влогове - до 95 на сто от активите; в ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български и чуждестранни банки - до 40 на сто; дългови ценни книжа, издадени от български и чуждестранни общини - до 20 на сто; както и чуждестранни ценни книжа с фиксирана доходност, търгувани на международно признати и ликвидни регулирани пазари - до 50 на сто. финансовият продукт "ДСК Стандарт" е създаден за лица, които търсят инвестиция с нисък риск, която носи постоянен доход и желаят да има сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатата възвръщаемост. Основни инвестиционни цели на "ДСК Баланс" са нарастване стойността на инвестициите в дялове на фонда посредством реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен риск. Фондът осигурява и ликвидност на собствениците на дялове. Инвестиционната му стратегия предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Управляващото дружество ще прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства, като ще залага преимуществено в ликвидни български акции и дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените им и инструменти с фиксирана доходност. Съгласно проспекта му финансовият продукт "ДСК Баланс" е създаден за лица, които са готови да поемат умерен инвестиционен риск, търсят инвестиция, която може да им донесе доход, по-висок от този по банковите депозити и са готови да инвестират парични средства в средносрочен план.  От първи март "ДСК Управление на активи" АД ще предлага дяловете и от фонда "ДСК Растеж", той ще е високорисков, като между 40 и 80% от набраните капитали ще се влагат в акции, търгувани на "Българска фондова борса". 
Автор: Христо ПАНАЙОТОВ

 


 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon