новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Мащабни проекти, свързани с картовите системи, отпускането на кредити и сигурността, ангажират ИТ екипа на Банка ДСК

Финансовата институция работи паралелно по въвеждането на нова картова система, сертифициране по стандарта PCI DSS и въвеждане на нови решения, автоматизиращи процесите по оценка
на искания за кредити
Банка ДСК вече години наред е сред институ-ииите, демонстриращи висока активност при въвеждането на нови информаиионни решения и технологии. През последната година работата на нейното ИТ подразделение продължава да бъде все така динамична. В края на октомври банката завърши успешно внедряването на нова система 3а техническа поддръжка (HelpDesk), осигуряваща по-качествено обслужване на потребителите на ИТ услуги (виж СЮ 11/2013), а месеи по-късно нейната платформа 3а електронно банкиране бе допълнена с ново мобилно приложение (виж СЮ 11/2013). През първите месеии на 2014 г. ИТ екипът на Банка ДСК вече отчита успешното приключване на нови проекти, а работата по още няколко интересни инициативи протича в съответствие с плановете 3а тяхната реализаиия.
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОДОБРЯВАНЕТО НА КРЕДИТИ ПРИ ТЪРГОВЦИ
През втората половина на миналата година в Банка ДСК е въведено успешно ново ИТ решение, осигуряващо автоматизаиия на проиеса по одобряване на кредити 3а физически лииа при търговии. Примерен сце-нарий, при който възниква такъв
проиес, е, когато клиент в магазин 3а техника, желае да закупи уред и има нужда от кредит 3а иелта. Доскоро Банка ДСК е предлагала кредити от този вид ограничено, като при това проиесът 3а тяхното одобряване е бил неефективен. За отговор на клиента са били необходими над 2 часа, което се е отразявало отрица-телно на конкурентоспособността на услугата.
„С въвеждането на новото ин-формащюнно решение сега одобрение 3а кредит се получава 3а минути - максималното време 3а отговор е 15 мин, а нормално са достатъчни не повече от 2-3 мин", коментира Иван Велков, заместник-началник на Управление "Развитие и внедряване на ИТ системи", Банка ДСК.
Като ияло обслужването на клиента - събиране на неговите данни и въвеждане в съответния формуляр - отнема 10-15 мин. Необходимите проверки и получаването на отговор се осъществяват много бързо. Проиесът е силно автоматизиран. Изпълнява се автоматична оиенка на данните, предоставени от клиента, и много бързо се извежда отговор дали банката отпуска кредит или не.
Според Иван Велков, човешката намеса в проиеса е много малка. Системата 3а оиеняване получава автоматично данни и сама изчислява необходимите параметри. В случай че някои от тези параметри не могат да бъдат определени и има колебание относно одобряването на кредита, в рамките на 15 мин молбата се разглежда от бек-офис. При реализаиията на решението е поставена целта до разглеждане от бек-офиса да стигат по-малко от 75% от подадените заявки и към момента тази цел е постигната.
Оиенката на исканията 3а кредити се провежда с използването на доста сложен алгоритъм, предвиждащ поне две автоматични изчисления и ако те не са достатъчни 3а вземане на решение, се намесват специали-сти от иентрализирания бек-офис. Самите карти 3а оиеняване са доста сложни и използват най-разнообразни данни, включително от Наиионалния осигурителен институт (НОИ) и от Централния кредитен регистър (ЦКР), след kamo от клиента е взето разрешение 3а ползване на такива данни.
„На практика се спазват всички елементи от процеса на одобрение на искане 3а кредит, но отделните елементи от този процес са автоматизирани, 3а да могат да се случват максимално бързо", поясни Иван Велков.
Самият проект е реализиран в рамките на 8 месеца след инициирането му. Използвани са технологии на Microsoft, в частност платформата NET и MS SQL Server. Според Велков, проектът е сложен от организационна гледна точка, дори само поради факта, че е била необходима координация между три доставчика - вътрешният отдел 3а разработки на банката, Дайс Софтуер ООД и Кроссроуд ООД. „Всички участници в проекта работиха много професионално, благодарение на което решението бе реализирано успешно и в срокове, които са сравнително кратки 3а проект с такъв мащаб", заяви заместник-началникът на управление "Развитие и внедряване на ИТ системи" в банката.
Според представителите на Банка ДСК решението 3а автоматизация на кредити 3а физически лица, издавани при търговци, е един проект, постигнал много добър ефект
„Услугата е много успешна. Ежедневно се обработват стотици искания 3а кредити от този тип. Бизнесът постигна много бързо поставените цели по отношение на тази услуга. На практика отпускането на кредити 3а физически лица при търговци беше пазар, в който до миналата година Банка ДСК нямаше голямо участие. Новото информационно решение ни даде възможност да се включим в този пазар и доста бързо да постигнем сравнително добър пазарен дял", обобщи Иван Велков.
МИГРАЦИЯ КЪМ НОВА КАРТОВА СИСТЕМА
През последните месеци 6 Банка ДСК е 6 ход проект 3а смяна на картовата система.
„Това е огромен проект, който силно ангажира ресурсите в банката. Налага се да сменим старата система, тъй като тя излиза извън сроковете 3а поддръжка, а и е време да помислим 3а решение, което ни дава възможност да вървим напред. Избраната нова система предоставя много повече възможности 3а бизнеса, давайки възможност 3а предлагане на услуги, които са интересни 3а клиентите на банката", отбеляза Иван Велков.
Проектът 3а смяна на картовата система се осъществява в три фази, като в момента се изпълнява фаза 1. Вече са подготвени техническите спецификации и се подготвя миграцията на данни от старата към новата система. Разработват се и интерфейсите 3а връзка между новата картова система и останалите информационни системи в банката.
Миграцията на данните и осигуряването на интеграцията с останалите системи са доста крупни задачи. Затова са обособени няколко екипа: екип по миграция; екип по подготовка на интерфейси; екип подготвящ сценарии 3а тестове, като тези сценарии са над 700. Други екипи са ангажирани с комуникацията с Visa и с MasterCard във връзка със сер-тификацията на новата картова система 3а съвместимост с техните изисквания. Отделен екип работи по параметризацията на новата среда.
Не на последно място специален екип отговаря 3а хардуерното оборудване по проекта. Хардуерът вече е осигурен и до 17 март се очаква средата 3а инсталиране на системата да бъде изградена. „Към момента дейностите по проекта се изпълняват по план. Към средата на годината очакваме резултатите от първата фаза да бъдат видими в банката", коментира Иван Велков.
За цялостното внедряване на новата картова система специалистите на Банка ДСК предвиждат година и половина - срок, който според тях е нормален 3а проект с такъв мащаб.
"Картовият бизнес е много съществен 3а Банка ДСК, като се имат предвид огромният брой издадени карти, банкомати и POS терминали, които са част от този бизнес и съответно са във връзка с картовата система. От тази гледна точка проектът 3а внедряване на новата картова система е с висока отговорност Същевременно това е най-големият проект в Банка ДСК 3а тази и следващата година. С успешната му реализация очакваме да постигнем висока конкуренто-способност и възможност банката да предлага нови продукти, каквито в момента не са налични на нашия пазар", отбеляза Иван Велков .
ЗА ИТ СИГУРНОСТТА
Банка ДСК работи и по мащабен и дългосрочен проект 3а въвеждане на стандарта 3а сигурност на картовите трансакции Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Сертификацията no този стандарт налага да бъдат изпълнени редица изисквания. В рамките на този проект към момента ИТ специалистите на банката работят върху модифициране на част от системите, така че те да не работят с картови иномера и съответно да не се нуждаят от сертификация no PCI DSS. Същевременно са определени системите, които подлежат на такава сертификация и които регулярно ще бъдат проверявани 3а съвместимост с изискванията на PCI DSS.
T03U проект е свързан с въвеждането на нова картова система, така че по двата проекта се работи паралелно. Голяма част от задачите no PCI DSS влияят върху решенията, които се вземат във връзка с картовата система, и това допълнително усложнява работата по въвеждане на новото информационно решение.
"От години картовият номер е използван като основен ключ в системите на банката. Като се има предвид, че те са над 130, периодичните проверки на всички тях 3а съвместимост с PCI DSS биха били свързани с огромни усилия, така че привеждането на част от системите във вид, в който да не използват картовите номера, е по-удачният вариант", считат представителите на Банка ДСК. Същевременно те очакват, че усилията 3а въвеждане на стандарта PCI DSS ще бъдат изплатени чрез постигането на по-сигурна среда, редуцираща максимално възможността 3а злоупотреби.
В ПЕРСПЕКТИВА
През тази и следващата година във фокус 3а ИТ специалистите на Банка ДСК са и проектите, свързани с предлагането на услуги 3а малкия и среден бизнес. Предвижда се развитие на системите 3а предлагане на кредити, така че сроковете 3а отговор при искане на финансиране да бъдат Значително по-кратки. "Технологичното развитие, постигнато в проекта 3а предоставяне на кредити на физически лица при търговци ще бъде приложено и в проекта 3а кредити 3а малки и средни предприятия, така че да съкратим максимално сроковете и да автоматизираме процеса", каза Иван Велков.
Още един подобен проект ще бъде реализиран с цел подобряване на
сроковете 3а отпускане на кредити 3а корпоративни клиенти.
Във връзка с разработваните нови системи 3а отпускане на кредити 3а малкия бизнес и 3а корпоративни клиени, през миналата година в банката са били привлечени 3а съдействие консултанти от McKinsey. Заедно с тях експерти от бизнес звената на банката са работили върху оптимизацията на процесите и подготовката на изисквания към новите информационни решения.
"Изискванията към системата 3а оценка на искания 3а кредити 3а малки и средни предприятия вече са депозирани към нашия отдел 3а разработки, а скоро ще бъдат подадени и изискванията към аналогичната система 3а корпоративни клиенти. С реализацията на тези системи очакваме да постигнем видими подобрения от гледна точка на удовлетвореност на клиентите", отбеляза Велков.
ИТ специалистите на Банка ДСК планират и проекти насочени към подобряване на качеството на обслужването на физически лица. Предстои разработването на информационни решения, даващи възможност 3а получаване на обратна връзка, измерване на удовлетвореността на клиентите и анализиране на техните потребности с цел предлагане на продукти и услуги адекватни на бързопроменя-щите се изисквания.
Наред с всичко изброено, постоянна задача 3а ИТ екипа на Банка ДСК остава подобряването на вътрешната ефективност. Според представителите на банката през последните години в това отношение е постигнат съществен напредък и е създадена база 3а по-нататъшни постижения. "Преди година и половина в банката се проведе съществена реорганизация и преструктуриране на ИТ подразделението с разделянето на дейностите по развитие и поддръжка на операциите В момента това преструктуриране дава резултат Видима е по-голямата ефективност Надяваме се, че тази организация ще продължи да дава добри резултати и в бъдеще", каза в заключение Иван Велков.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon