новини
Новини и уведомления
News image

Николай Борисов, прокурист на Банка ДСК: ДСК предлага поливалутен депозит

Новият депозитен продукт на Банка ДСК съчетава в себе си черти на класически срочен депозит, при който клиентът получава по-високи лихвени доходи, но поема определени договорни ангажименти към банката и черти на стандартна разплащателна сметка, при която управлението на средствата е изцяло в ръцете на клиента. За условията на новия депозит разговаряме с Николай Борисов, прокурист на Банка ДСК
- Какво представлява поливалутният депозит „FX market"?
- Уникалното в случая е, че на практика депозитът може да бъде открит в една от валутите по избор на клиента - лева, евро или щатски долари, и от момента на откриване на депозита клиентът разполага със свободата ежедневно да превалутира главницата на депозита без да губи начислената до момента на превалутирането лихва, с единственото условие движението на паричните средства да е ограничено само между съставляващите депозита сметки, открити съответно в трите основни за операции в страната валути /лева, евро, щатски долари/. Клиентът не дължи такси при превалутиране на главницата - това е опция която банката по презумция му е дала като негово основно право след като е избрал да ползва този наш депозитен продукт.

- За кого е предназначен продуктът - за физически лица или фирми?
- На този етап депозитът стартира като продукт за бизнес клиентите на Банката - корпоративни клиенти, МСП и микропредприятия, като очакванията са да се привлекат
клиенти, които обичайно управляват свободните си от бизнес оборот парични средства в алтернативни за банковия сектор финансови среди.

- Има ли изискване за минимално депозирана сума при разкриване на депозит „FX market"?
- Определената минимална сума за откриване на срочен депозит за корпоративни клиенти е 50 000 лв. или 25 000 евро/щ.д., и 20 000 лв. или 10 000 евро/щ.д. за бизнес клиенти - МСП и бизнеспредприятия.

- Има ли изискване за задължителен минимален престой на средствата по депозитната сметка?
- Депозитът е на виждане", т.е. клиентът не е длъжен предварително да дефинира точната падежна дата, но Банката поставя
условие този падеж да бъде не по-рано от 3 месеца след датата на откриване на депозита.

- С какъв лихвен процент се олихвяват средствата по поливалутния депозит?
- Всяка от съставляващите депозита сметки се олихвява с лихвен процент определян от пазарни, външни за Банката, механизми, отразяващи текущата пазарна цена на съответната валута - за лева това е основният лихвен процент, за щ.долар - едномесечния LIBOR и за еврото - едномесечния EURIBOR.

- В каква валута се изплаща лихвата в случай на неколкократно превалутиране в рамките на месеца?
- В зависимост от това каква сума и за колко дни е престоявала по съответната сметка - в лева, евро или щ.долари, на падежа на депозита по всяка от сметките ще се начисли и съответната лихва според валутата на сметката. Ако клиент открие депозит с първоначална сума в щ.долари, на 40 ден реши да превалутира депозита в евро, след 10 дни отново реши да обърне сумата в щ.долари, след което след 60 дни обърне сумата в лева и след 5 дни даде нареждане в Банката за закриване на депозита, то лихвата, която ще му бъде начислена по сметката в щ.долари ще е в зависимост от текущите котировки на едномесечния LIBOR за 100 дни, по сметката в евро в зависимост от текущите котировки на едномесечния EURIBOR за 10 дни и по сметката в лева в зависимост от текущите котировки на ОЛП за 5 дни.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon