новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Нови продукти на Банка ДСК

От 1 октомври 2009 г. Банка ДСК въвежда нови срочни влогове – ДСК Аванс и ДСК Ритъм. Срокът за откриване на ДСК Аванс и ДСК Ритъм при промоционалните условия е от 1 октомври до 30 ноември 2009 г. вкл.

Минималната сума за откриване на влог ДСК Аванс е 1000 валутни единици – лева, евро или щатски долари. Срокът е 1,3, 6 или 12 месеца, като се подновява автоматично. Титуляри на влогове ДСК Аванс могат да бъдат всички пълнолетни местни физически лица.  Довнасяне или частично теглене на суми не се допуска.
Лихвеният процент е диференциран в зависимост от размера на влога, вида на валутата и срочността на влога. Промоционалният лихвен процент се формира от  стандартния лихвен процент, надбавка за размер на влога и промоционалната лихвена надбавка.
Изплащането на лихвата за целия договорен срок се осъществява авансово при откриване или подновяване на срока на влога.

Титуляри по срочният влог ДСК Ритъм могат да бъдат пълнолетни физически лица. ДСК Ритъм може да бъде открит в лева, евро и щатски долари, като минималната сума за откриване е 500 валутни единици. Срокът на влога е 6 месеца, като може да бъде подновяван автоматично. Титулярът може да внася суми по всяко време на договорения срок.
Промоционалният лихвен процент се формира от  стандартния лихвен процент за съответното салдо и промоционалната лихвена надбавка.

Изискване към условията по влога ДСК Ритъм е размерът на месечните вноски да бъде минимум 200 валутни единици, като те могат да бъдат внесени както еднократно, така и на части. Месечната вноска е дължима и за месеца, в който се открива влогът. Последната вноска за всеки срок е необходимо да се осигури до 2 работни дни до изтичането му. Внасянето на суми над минималната изисквана месечна вноска не освобождава клиента от ангажимента да я осигури през следващия месец.

Месечните вноски по ДСК Ритъм могат да се осигуряват както от автоматичен трансфер от разплащателна или спестовна сметка на титуляра, така и чрез внасяне на пари на каса в Банка ДСК. За всеки следващ 6 месечен (втори, трети, четвърти и пети) срок лихвените проценти се увеличават с по 0,25 пункта, а след шестия срок на продължаване са в сила условията за петия срок.
Частично теглене не се допуска. 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon