новини
Новини и уведомления
News image

Оптимизацията на ИКТ инфраструктурата - във фокус за БАНКА ДСК

През последната година финансовата институция е изнесла в дейта център на външен доставчик 99% от изчислителните мощности на своя основен изчислителен център. Към момента банката реализира още няколко значими ИТ инициативи, насочени към подобряване на ИТ услугите
През последните месеци работата на ИТ екипа на Банка ДСК е фокусирана 6 две направления: подобряване на ИКТ инфраструктурата и подобряване на ИТ услугите. Тези две основни инициативи са подкрепени със съответните проекти. Някои от тях са преместването на основния изчислителен център, внедряване на нова HelpDesk система с цел намаляване на времето 3а разрешаване на проблеми, въвеждане на нова система 3а мониторинг на ИТ услугите.
КОЛОКАЦИЯ НА ДЕЙТА ЦЕНТЪРА
Проектът 3а преместване на основния изчислителен център на Банка ДСК в колокация на 3DC е одобрен в края на 2011 г, а изпълнението му започва в началото на 2012 г. с инсталация на платформата 3а основното банково приложение (мейнфрейм на IBM). В края на май миграцията на основната банкова ИС в новия дейта център е факт. "От тогава основната дейност се извършва от този център. Съществено е да се отбележи, че през цялата 2012 г.,
както и сега все още се намираме в преходен период, в който системите една след друга се пренасят от предишния основен информационен център, който се трансформира в резервен, към центъра на 3DC", сподели Петър Колев, началник управление "Оперативна поддръжка на ИТ системи", Банка ДСК.
Решението на Банка ДСК да премести основните си изчислителни мощности в център на външен доставчик е мотивирано от няколко фактора. С разрастването на инфраструктурата на Банка ДСК и с увеличаване на броя на предлаганите ИТ услуги и ИТ системите, които ги осигуряват, значително нарастват потребностите от физическо пространство в изчислителните ни центрове. Значително по-високи стават и изискванията относно техническите параметри на това пространство. През 2011 г. е извършено проучване на възможностите 3а изграждане на нов изчислителен център, както и на алтернативните възможности 3а наемане на такъв.
"Разработеният бизнес кейс показва, че значително по-ефективно от финансова гледна точка, при равни други технически условия е наемането на площи в център на външен доставчик. Проведените оиенки потвърждават, че ако банката изгради собствен дейта център със съответните технически параметри, това ще струва много по-скъпо. Сравнението на финансовите показатели на такава инвестиция с това подобен център да бъде нает показва, че колокацията е по-добрата перспектива", коментира Петър Колев.
След тези изводи е проведено проучване на пазара на услуги 3а наемане на площи 6 изградени изчислителни центрове. В крайна сметка като партньор е избрана компанията 3DC. "Изчислителният център на 3DC е действително с високи технологични възможности, добре резервиран, предлага добри финансови условия. ДСК е първата банка в България, която разполага там основните си изчислителни мощности, но същевременно в 3DC са локирани много достатъчно сериозни международни компании. Надеждността, сигурността и качеството на услугите, които получаваме от центъра, са действително на нивото, което очакваме", каза Петър Колев.
До момента Банка ДСК е изнесла в 3DC 99% от изчислителните мощности на своя основен дейта център, които осигуряват 70-80 ИТ услуги. "Основното предизвикателство при реализацията на такъв проект е прехвърлянето на производствените мощности да става без прекъсване на ИТ услугите. Успешната реализация на тази задача изисква доста внимателно проектиране и планиране както от екипите на банката, така и от екипите на доставчиците, с които работим. От друга страна,
технологичната възможност е налице и беше използвана на 100%. За всички основни и критични системи банката разполага с основни и резервни мощности и със съответния механизъм 3а превключване между тях. T03U механизъм принципно е изграждан, 3а да бъде използван при аварийни ситуации, но в дадения случай ни послужи достатъчно успешно, 3а да осигурим непрекъсваемостта на работата при прехвърлянето на мощностите към новия изчислителен център", поясни ръководителят на управление "Оперативна поддръжка на ИТ системи" в Банка ДСК.
Наред с това Петър Колев споделя, че релокацията на изчислителни мощности е и доста тежка логис-тична задача, свързана с пренасяне на сървъри, реорганизация на комуникациите и т.н. От технологична гледна точка предизвикателствата са свързани и с това, че принципно досегашният изчислителен център на банката е изграден така, че от комуникационна гледна точка да работи в рамките на LAN. Разпределянето на системите между двата изчислителни центъра поставя изключително високи изисквания към качеството и надеждността на комуникацията както от гледна точка на предоставяне на капацитет, така и от гледна точка на резервираност и надеждност, 3а да се осигури нормалната работа на системите. Тази задача е поставена и решена от самото начало, 3а да бъде възможна работа от няколко изчислителни центъра. Всъщност работата в преходния период се осъществява от 3 центъра - стария основен изчислителен център, предишния резервен център и новия център на 3DC. Така в периода на пренасяне на системите в Банка ДСК са решили успешно задачата 3а управление на комуникациите между 3 локации, с осигуряване на правилното взаимодействие между разпределените в тях производствени и резервни системи.
"Мащабът на проекта бе достатъчно голям и изискваше добра синхронизация между много екипи. Самият процес задължително включ-
ваше тестване от страна на крайните потребители и потвърждаване работоспособността на услугата, предоставена през центъра на 3DC. Това бе извършено 3а всяка от пренесените системи, като колегите от бизнеса бяха сериозно ангажирани в ролята на проверяващи. Накратко гаранция 3а успешната реализация на подобен проект е внимателно планираният процес, а от голямо значение е и високият професионализъм на участниците в него", обобщи Колев.
ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВА HELP DESK СИСТЕМА
Към момента в Банка ДСК е в ход имплементацията на нова HelpDesk система. T03U проект е насочен към повишаване качеството на услугите, чрез по-добра организация на процеса по поддръжка на крайните потребители.
Конкурсът 3а избор на HelpDesk решение е приключил в края на 2012 г. и в момента проектът се реализира. Внедрява се системата ВМС Remedy, а партньор по изграждането на решението е Брайт Консултинг.
"Процесите и процедурите 3а осигуряване на обслужването на крайните клиенти в банката са добре разработени. Целта на проекта не е те да бъдат преразглеждани и създавани отново, а използвайки технологичните възможности на ВМС Remedy процесите, които вече са създадени в банката да бъдат подкрепени и да бъдат имплементирани докрай", поясни Петър Колев. Той открои и няколко ключови момента във връзка с въвеждането на новото решение.
На първо място това е интеграцията на HelpDesk системата със системите 3а наблюдение, които вече са имплементирани в банката - 3а наблюдение на мрежата от банкомати, 3а наблюдение на мрежата 3а пренос на данни, 3а наблюдение на централната инфраструктура и др.
Друг ключов момент в проекта е разширяването на каналите, предоставени на крайните потребители 3а регистрация на инциденти. До момента те разполагат единствено с телефонен канал 3а ескалация на инцидент. С внедряването на Remedy ще бъде осигурен електронен портал, в който потребителите ще могат да регистрират проблеми или да Заявяват потребности от ИТ услуги.
Трети важен аспект, към който е насочен този проект, е адекватната обратна връзка. С въвеждането на Remedy крайният клиент ще има възможност да наблюдава статуса на проблеми, 3а разрешаването на които се работи. Още един четвърти важен момент е всички участващи Звена в поддръжката да бъдат адекватно въвлечени в тази дейност и тяхната работа да бъде отразявана и регистрирана.
"Разбира се, целите са доста повече, но много важно е внедряването на новата HelpDesk система да ни помогне да намалим времето 3а разрешаване на проблеми и съответно 3а предоставяне на услугите - това е една от основните ни задачи. Поставили сме си и задачата да дефинираме нива на тези услуги и след това да ги следим. Това е и една от основните ни задачи по отношение на повишаване качеството на услугите към крайните потребители. Други цели, които преследваме, са да следим и анализираме броя на проблемите, възникващи в ИТ средата, натоварването на системите и съответните ИТ звена. Това би ни дало възможност да откриваме нови възможности 3а цялостно подобряване на ИТ обслужването в Банка ДСК", каза ръководителят на управление "Оперативна поддръжка на ИТ системи".
Очаква се внедряването на новата HelpDesk система в банката да приключи към юни тази година.
НОВА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ИТ УСЛУГИТЕ
Ключов момент 3а ИТ екипа на Банка ДСК е преходът от разбирането 3а ИТ средата на банката като съвкупност от отделни ИТ компоненти към разбирането й като
съвкупност от ИТ услуги. В тази връзка през последните месеци управление "Оперативна поддръжка на ИТ системи" работи активно върху наблюдението на ИТ услугите и анализа на тяхното качество.
Едно от основните средства, които екипът разработва, е 3а наблюдение на качеството на ИТ услугите "post factum" по отношение на тяхната производителност и достъпност. Паралелно с това се въвеждат средства 3а онлайн мониторинг на услугите. Към момента е в ход пилотно внедряване на система 3а наблюдение от гледна точка на крайния потребител на услугата 3а електронно банкиране ДСК Директ. Решението се реализира на база на системата Foglight на компанията Quest Software (вече част от Dell).
"Разчитаме внедряването на тази система да ни даде възможност да реагираме значително по-бързо при възникване на проблеми с качеството на предоставяната услуга", отбеляза Колев.
След пилотното внедряване предстои същата система да обхване наблюдението и на други услуги, свързани с обслужването на крайни потребители, като например основната банкова ИС и нейната достъпност и производителност, от гледна точка на клоновата мрежа на банката, както и редица други услуги, които са приоритизирани съгласно вътрешните нормативни актове на банката, като критични 3а нормалната й работа.
За момента от софтуерния пакет Foglight се внедряват само средствата осигуряващи мониторинг от гледна точка на крайния потребител. Следващи стъпки в развитието на този тип системи ще бъде въвеждането на средства 3а мониторинг върху самата ИТ среда,
осигуряващи наблюдение от край до край, а не само от гледна точка на крайния потребител.
ПЕРСПЕКТИВИ
Една от по-съществените инициативи, които Банка ДСК предприема към момента, е свързана с по-адекватното използване на дисковите подсистеми, използвани от основните изчислителни системи. Работата в това направление е насочена към осигуряването на правилно планиране на производителността и бързодействието на информационните системи. За целта е проведен анализ на изискванията на ИТ системите в банката и те са групирани в 3 категории, в съответствие с трите различни класа дискови подсистеми, които се използват. Целта е по-адекватно разпределение на разходите, свързани с внедряване, използване и ИТ поддръжка на дисковото пространство. Процесът по планиране е приключил. В момента текат процеси 3а избор и доставка на дискови подсистеми. Първоначално ще бъдат доставени подсистеми от най-ниския клас, необходими 3а съхранението на архивни и исторически данни и т.н. На следващ етап ще бъдат доставени дискови подсистеми от среден клас, върху които ще бъдат пренесени важни, но критични 3а банката системи. Накрая ще бъде осигурена поддръжката на данни 3а критичните банкови приложения върху дискови подсистеми от висок клас.
"Считам, че това е една изключително важна инициатива, насочена към намиране на правилния баланс между потребностите от съхранение на информация и разходите, които се правят 3а тази цел", каза в заключение Петър Колев.


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon