новини
Новини и уведомления
News image

Петко Кръстев, главен изпълнителен директор на ДСК - Управление на активи: Доходността на фондовете е измерител за професионализма

Петко Кръстев е роден през 1968 г. Завършва Техническия университет през 1993 г. като инженер по електронна техника и микроелектроника и през 1997 г. придобива втора специалност "Международни икономически отношения". Кръстев има над 14-годишен опит на финансовите пазари в България. Бил е портфолио мениджър в Пенсионноосигурително дружество "Ай Ен Джи", началник-отдел "Корпоративни ценни книжа" в ТБ Юнионбанк, директор "Капиталов пазар", а след това и член на Съвета на директорите на Инвестиционния посредник "Евър". През 1998 г. е лицензиран от Комисията по ценни книжа и фондови борси като брокер на ценни книжа. В момента е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на "ДСК - Управление на активи". Семеен, с двама синове
- Г-н Кръстев, как се развива пазарът на договорните фондове у нас и какви са резултатите им през тази година? Предложиха ли те разнообразие от капиталови услуги за вложителите?
- Пазарът на договорните фондове се развива много добре. В края на 2005 г. общо активите им бяха 81.5 млн. лв., а към края на септември са малко над 200 млн. лв., което представлява 245% ръст. Договорните фондове, които се предлагат у нас, в голямата си част покриват основните рискови типове - фондове на паричния пазар, фондове в облигации, балансирани фондове и фондове в акции.
- Увеличиха ли се възможностите пред инвеститорите и с какво договорните фондове на Банка ДСК допринесоха за това?
- Преди появата на договорните фондове клиентите нямаха големи възможности за избор. Пред тях стоеше класическият вариант да направят депозит в банка или да закупят недвижима собственост, а с развитието на капиталовия пазар през последните няколко години - и да инвестират в акции и облигации на Българската фондова борса. За търгуване на борсата се изискват знания, време, следене на актуалната информация, а за да се намали рискът, трябва да се прави диверсификация. Това отнема време и са необходими познания от страна на хората, така че с появата си договорните фондове разнообразиха инвестиционните възможности у нас. Покривайки различните рискови типове, те дават възможност за избор на инвеститорите в зависимост от техния рисков толеранс и инвестиционен хоризонт.
Банка ДСК към момента предлага три договорни фонда - "ДСК Стандарт" (фонд в облигации), "ДСК Баланс" (балансиран фонд) и "ДСК Растеж" (фонд в акции). Те покриват основните три категории, по които има и най-голямо търсене в България.
Доходността, която реализираха за краткия си живот фондовете на Банка ДСК, е сред водещите на пазара на колективните инвестиционни схеми, като по този начин предложихме на клиентите нови инвестиционни възможности. Тук е мястото да отбележа, че почти половината от нашите клиенти - физически лица, станаха клиенти на Банка ДСК, след като избраха "ДСК Взаимни фондове".
- Най-високата доходност от началото на годината е постигнал договорният фонд "ДСК Растеж". От 1 март до 2 октомври тя е 20.86%, или 37.93% на годишна база. Как го постигнахте?
- Това се дължи на подема, който имаше капиталовият пазар у нас, а също така и на доброто и професионално управление от екипа на "ДСК Управление на активи" АД - управляващото дружество на "ДСК Взаимни фондове".
- Каква е доходността на другите два фонда?
- Доходността на "ДСК Стандарт", който е най-нискорисковият договорен фонд на Банка ДСК, от началото на годината до 2 октомври е 3.93% за периода, или 5.23% на годишна база. "ДСК Баланс" за същия период е реализирал 16.36% доходност за периода, или 22.18% на годишна база.
- Как клиентите избират фондовете, в които да вложат парите си?
- Обясняваме им какъв е рисковият профил на всеки от фондовете и какъв е минималният препоръчителен инвестиционен хоризонт. Той е много важен, защото, спазвайки го, с най-голяма вероятност клиентите ще постигнат инвестиционната цел, която си е поставил договорният фонд. Наблюденията ни показват, че голяма част от инвеститорите - над 80%, избират балансирания фонд и фонда в акции. Това са средно- и високорискови фондове, което доказва, че хората, които са наясно какво е договорен фонд, са готови да поемат по-висок риск, търсейки по-висока доходност.
- Как са разпределени инвестициите в тях?
- "ДСК Стандарт" инвестира приоритетно в дългови книжа и в депозити. "ДСК Баланс" инвестира до 40% в акции, а остатъка - в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, "ДСК Растеж" инвестира приоритетно в акции - между 40% и 80%.
- Какъв е профилът на вашите инвеститори? Ориентира ли се средният българин в инвестиционните схеми?
- Почти половината от нашите инвеститори са физически лица, другите са юридически лица, в по-голямата част институционални инвеститори - пенсионни фондове, застрахователни дружества. Все още средният българин не е запознат с възможностите, които дават колективните инвестиционни схеми, и мисля, че задача на финансовата индустрия е да повиши финансовата култура на хората в България. Затова аз възприемам другите управляващи дружества като парт-ньори в тази област. Ние сме конкуренти на пазара на реализираните продажби и доходност. Постигнатата от фондовете доходност е добър измерител за професионализма на хората, които работят за тях.
- Ще предложите ли нови възможности за изгодно влагане на парите?
- Очакваме в началото на ноември след получаване на разрешение от Комисията по финансов надзор Банка ДСК да започне дистрибуцията на две чуждестранни колективни инвестиционни схеми. Единият фонд е "ОТП Централноевропейски фонд", чиито вложения са в акции на страните от Централна и Източна Европа, като най-голяма тежест имат инвестициите в Унгария, Полша, и Чехия. Вторият фонд, който ще предложим, е "ОТП - Ю Би Ес Фонд на фондовете" - това ще бъде първият, допуснат за дистрибуция в България Фонд на фондовете. По принцип колективните инвестиционни схеми влагат средства в акции на отделни дружества, докато този фонд инвестира във фондове, които се управляват от инвестиционната банка UBS ("Ю Би Ес"), която е и консултант на Фонда на фондовете. Този фонд инвестира в подфондове, които са направили вложения в акции на компании. Диверсификацията при него е много по-голяма, отколкото може да се постигне в един отделен взаимен фонд. UBS е една от водещите финансови институции в цял свят, като между нея и ОТП има постигнато споразумение за сътрудничество в инвестиционната дейност. По този начин ние ще предложим на българската публика фонд, който се ръководи и управлява от един от световните лидери в този бранш.
- Очаквате ли, че след влизането на страната ни в ЕС българите ще се насочат към този тип вложения като алтернатива на банковите депозити?
- Нашите очаквания са, че пазарът на колективните инвестиционни схеми ще се увеличава с трицифрен темп на растеж в следващите една-две години. Сигурност за това ни дават историческите данни, които имаме за другите страни от Централна и Източна Европа, в които делът на колективните инвестиционни схеми в личното богатство на домакинствата се е увеличил значително. В следващите няколко години населението ще разбере предимствата на тази инвестиционна схема.
- Каква е вашата прогноза за увеличението на активите на българските колективни инвестиционни схеми?
- Активите им в края на тази година ще достигнат 250 млн. лв., а прогнозата ни е, че до 2010 г. ще бъдат 1.5 млрд. лева.
- Фондовият пазар все още се отличава с ниска ликвидност и с липса на качествени компании, в които да се инвестира. Как ще се реши този проблем?
- Това е фундаментален въпрос и аз нямам решение на него. Проблемът с ликвидността, липсата на качествени емитенти, а и търсенето на диверсификация на риска извън страната ни накарат да се оглеждаме за инвестиции в чужбина.
- Какви са вашите очаквания и предвиждания, как ще се развие пазарът на договорните фондове?
- Сега има 14 действащи управляващи дружества от 21, лицензирани от КФН, като в последната една година стана модерно да се регистрират такива дружества. Какво е тяхното бъдеще? Според мен успех ще имат онези от тях, които покажат професионализъм при управлението на договорните си фондове, което най-вече се вижда от сравнение на доходността, която те реализират в сравнение с конкурентните фондове от същия рисков тип. От друга страна, обречени на успех са управляващите дружества, които са част от банкови групи. Те използват широката клонова мрежа на своите банки, могат да достигнат до повече точки за продажба и съответно до по-голям кръг инвеститори. Изследванията в развитите страни сочат, че над 90% от клиентите са свикнали в обслужващата банка да получават пълната гама от финансови услуги - банкови и небанкови. Банките все повече се превръщат във финансов бутик. Клиентът очаква там да получи не само банково обслужване, но и да имат възможност да закупят договорни фондове, пенсионни фондове, застраховка "Живот", общо застраховане и лизинг. И това е бъдещото развитие на банковата индустрия. Банка ДСК е достатъчно популярна с разнообразните си банкови продукти и големия пазарен дял, който има. В допълнение към тях клиентите й могат да избират от българските и чуждестранните договорни фондове, които тя предлага, от пенсионните фондове на "ДСК Родина", от застрахователните продукти на "ДСК Гаранция" АД и "ДСК Гаранция - Живот" АД и от лизинговите услуги на "ДСК Лизинг" АД.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon