новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

При кредит може сами да изберете застраховател

Ще е по-евтино, ако е партньорът на банката
 
Когато се тегли кредит, банките предлагат възможност за сключване на застраховка "Живот". Става дума за два отделни договора - за кредит с банка и за застраховка със застрахователно дружество.
Банката може да бъде застрахователен агент на дадено дружество, обяснява Диана Андонова, директор на дирекция "Правна" в Банка ДСК. Тя се вписва във водения от Комисията за финансов надзор регистър и посредничи между застрахователя и кредитополучателя, т.е. става дистрибутор на услугата. Това означава, че клиентът не трябва да ходи в офис на застрахователя. всички документи се подписват в банката. Такъв е случаят с Банка ДСК и Групама" например. Това обаче не задължава клиента да сключи полицата в дружество, с които банката има договореност. Той може сам да избере друго.
Предимството клиентът да избере дружеството, на което банката е застрахователен агент, е, че това дава възможност полицата да се сключи по-лесно и по-евтино, защото рискът за застрахователя се разпределя между голяма група клиенти. Оттам и премията е по-ниска в сравнение с индивидуалната полица. При нея обикновено се изисква и провеждане на медицински преглед, а при груповата застраховка - само декларация за здравословното състояние.
Въпреки че застраховката е групова, всеки клиент подписва и получава индивидуален сертификат.
За съжаление все още финансовата култура в България е недостатъчна. Масово не се четат договорите и общите условия по кредити и застраховки. Обикновено избираме внимателно хляб. тостер, автомобил и др. вещи. които купуваме. Кредитът и застраховката също се купуват. Лихвата е цена на кредита, а застрахователната премия - цената на застраховката.
Когато се сключат договорите за кредит и застраховка, издължаването на вноските по тях става на следния принцип. Те обикновено се събират на една и съща падежна дата всеки месец за улеснение на клиента. На клиентите се дава възможност да предоставят съгласие за директен дебит, т.е. те овластяват банката да удържа сумите за месечни вноски по кредита и/или застрахователната премия от разплащателната им сметка.
Първо се събира вноската по кредита -това е така по договор, защото е основният дълг. След това се събира вноската по застраховката. Процесът е автоматизиран и в случай че няма достатъчно средства, информацонната система продължава да търси дължимата сума в продължение на 1 месец - до датата на следващия падеж. Ако тя не постъпи през това време, застрахователят узнава, че вноската не е направена. Тогава възниква задължението той да уведоми клиента по предвидения в общите условия начин, което произтича от Кодекса за застраховане. Ако и след това в рамките на 1 месец дължимата премия не бъде платена, полицата се прекратява.
Банковите служители нямат ангажимент да следят индивидуалните плащания на застрахованите кредитополучатели и да информират клиента - дали се правят вноските, или не. Задължение на застрахования е да се издължава по 1федита и да внася застрахователната премия.
Ангажимент на застрахователя е да информира, ако няма постъпления в рамките на определения в общите условия срок, с изпращане на писмо, в което е длъжен да уведоми клиента, че след изтичане на определения в него срок застраховката се прекратява.
Ако настъпи събитие (смърт, трайна нетрудоспособност и др.), застрахователят събира необходимите документи. Когато банката е негов агент, може да се договори тя да го прави по негови указания и да му ш предава. Застрахователното дружество прави проверка, назначава експертизи при нужда и преценява дали има предпоставки за плащане на обезщетение. Такова няма, ако не са правени вноски по застраховката и полицата е прекратена, ако се установи укриване на данни за здравословното състояние - разминаване между действителното и декларираното, и др.
***
Прочетете внимателно двата договора - по кредита и по застраховката. Важно е това да стане, преди да ги подпишете, за да сте наясно с условията по тях.
***
Разберете точните разходи
както по заема, така и по застраховката. Ако сте дали съгласие сумите по вноските по тях да се удържат автоматично от разплащателната сметка, следете е нея винаги да има необходимата наличност и по двете задължения {заема и полицата). В случай че заплатата, която се превежда по сметката, не е достатъчна за обслужването на дълга и плащането на премията, довнасяйте навреме на каса.
***
Проследявайте сметката.
Това става най-лесно по извлечението, което банката ви предоставя. Там се вижда какви пари са постъпили през изминалия месец, какви плащания са направени, какво е салдото.
***
Предвидете пари за таксите, които се удържат за поддържането на сметката, обслужването и трансакциите. Никога не превеждайте до стотинка само дължимата сума за кредита и застраховката. В противен случай има опасност от нея да се удържат парите за таксите. Информационната система ще засече проблеми при изплащането Кредитът може да стане нередовен, з полицата да се прекрати.
***
Уведомете при смяна на адреса. Ако смените адресната си регистрация, уведомете банката и застрахователя. Така се намалява рискът да не получите важно уведомление от тях.


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon