новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Промоционални кредити за МСП от Банка ДСК

Банка ДСК стартира промоционална кампания за кредити за микро, малки и средни предприятия в периода до 29 януари 2016 г. Банката ще отпуска кредити на малките и средни предприяти с инвестиционна цел и за оборотни средства (кредитна линия, овърдрафт).
Кредитите ще бъдат отпускани в евро и лева. Промоционалната лихва по тях е 5.2% за първата година, както и между 5.5 и 6.5% за следващите периоди - в зависимост от вида на кредита и неговата продължителност. Кредитите ще са с такса ангажимент от 0.5% годишно, както и такса управление за първата година от 0.3%.
Размерът на кредитите ще се определя въз основа анализ на финансовото състояние на фирмите, източниците за погасяване на кредита и на достатъчността и ликвидността на обезпечението. Те могат да бъдат краткосрочни – в рамките на до една година, и дългосрочни – до 25 години.
Възможно е да има гратисен период при изплащането на задълженията, като за фирми с оборот до 3 млн. лв. той е по договаряне, а за микропредприятия варира от 6 месеца по стандартни кредити до осем месеца по инвестиционни кредити.
Три са възможните кредити, които могат да бъдат отпуснати на малките и средните предприятия: стандартен – кредит, който се усвоява еднократно или на части в договорен за това срок, след което се погасява съгласно предварително договорен погасителен план; кредитна линия - вид краткосрочен кредит за оборотни средства, при който се договарят размерът и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване.
Предлага се възможност за продължаване на срока; овърдрафт - краткосрочен кредит, предоставян по разплащателна сметка за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущите плащания, свързани с бизнес оборота на клиента. По кредита се договарят размерът и крайният срок за погасяване, без да се определят междинни срокове и размери за усвояване и погасяване.
Промоционалните условия ще са в сила за всички кредити за малки и средни предприятия, за които са подадени искания, придружени с платени такси, до 29 януари на следващата година. В обхвата на промоционалната кампания не попадат кредитите за финансиране на земеделски производители.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon